AnasayfaÝletiţim
  
English

EditĂśrĂźn Notu


ERMENÝ ARAŢTIRMALARI, Sayý 2, Haziran-Temmuz-Ađustos 2001

 
Ermeni AraĂžtĂ˝rmalarĂ˝ Dergisinin bu sayĂ˝sĂ˝ ilk sayĂ˝ya nazaran daha hacimli olup bilim adamlarĂ˝ ve eski diplomatlar tarafĂ˝ndan kaleme alĂ˝nan makaleleri içermektedir. Makaleler dillerine göre bir araya getirilmiĂžtir. Türkçe olanlar ile Ýngilizce yazĂ˝lmýÞ olanlarĂ˝n Türkçe özetleri bir araya toplanmýÞ olup bunlarĂ˝ Ýngilizce olanlar ve Türkçe yazĂ˝larĂ˝n Ýngilizce özetleri izlemektedir. Bu yeni düzenlemenin okuyucunun dergimizi incelemesini kolaylaĂžtĂ˝racaĂ°Ă˝nĂ˝ ümit ediyoruz.

Dergimizin birinci yazĂ˝sĂ˝nda Büyükelçi Dr. Bilâl N. ÞimĂžir VaĂžington’daki OsmanlĂ˝ Büyükelçisi olan Ahmet Rüstem Bey’in pek bilinmeyen ancak çok ilginç hikayesini anlatmaktadĂ˝r. AdĂ˝geçen Ermeni sorunu konusunda BaĂžkan W. Wilson ile tartýÞtĂ˝ktan sonra, kendi kararĂ˝ ile ve bir protesto gösterisi olarak 1914 yĂ˝lĂ˝nda Türkiye’ ye dönmüĂžtür.

Bu sayĂ˝da dini konularla ilgili iki makale vardĂ˝r. Dr. Davut KĂ˝lĂ˝ç’Ă˝n Rusya’nĂ˝n DoĂ°u Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü (1828-1915) baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝sĂ˝ RuslarĂ˝n Ermenileri OsmanlĂ˝lara ve ÝranlĂ˝lara karÞý oynayacaklarĂ˝ bir kart gibi algĂ˝ladĂ˝klarĂ˝nĂ˝ belirtmekte ve bu baĂ°lamda Eçmiyazin kilisesinin rolünü vurgulamaktadĂ˝r. Prof. Erich Feigl ise Ermeni Kilisesinin Zaferi ve Trajedisi yazĂ˝sĂ˝nda, esas itibariyle, Ermeni Oregoryen kilisesinin sözde 1700. kuruluĂž yĂ˝ldönümü konusunu incelemekte ve bu kilisenin 301 yĂ˝lĂ˝nda kurulmuĂž olamayacaĂ°Ă˝nĂ˝ kanĂ˝tlamaktadĂ˝r.

Sözde Ermeni soykĂ˝rĂ˝mĂ˝nĂ˝n hukuki yönü yeterince incelenmemiĂž ve tahlil edilmemiĂžtir. Büyükelçi Pulat Tacar’Ă˝n Ermenilere SoykĂ˝rĂ˝m YapĂ˝ldýðý SayĂ˝nĂ˝n Hukuksal ve Ahlaki AçĂ˝lardan Ýncelenmesi baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝sĂ˝ bu karmaÞýk soruna ýÞýk tutmaktadĂ˝r.

Prof. Dr. Justin Mc Carthy’in geçen sayĂ˝mĂ˝zda çĂ˝kan “Let the historians Decide” baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝sĂ˝ o kadar büyük bir beĂ°eni kazandĂ˝ ki, Ýngilizce bilmeyen okuyucularĂ˝mĂ˝zĂ˝n yararlanmasĂ˝ için Türkçe çevirisini bu sayĂ˝mĂ˝zda yayĂ˝nlamayĂ˝ kararlaĂžtĂ˝rdĂ˝k.

Büyükelçi Ali Hikmet Alp Günümüz Ermenistan’Ă˝ ve SoykĂ˝nm Ýddialan: Milli KimliĂ°in de Ötesinde Bir Sorun baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝sĂ˝nda Ermeni aydĂ˝nlarĂ˝nĂ˝n sözde soykĂ˝rĂ˝mĂ˝ milli benliklerinin ayrĂ˝lmaz bir parçasĂ˝ olarak telakki etikleri ancak gerçekte Ermeni hükümetlerinde “soykĂ˝rĂ˝mĂ˝” konusunu siyasi amaçlarla, örneĂ°in tazminat talebi için, kullanmak eĂ°ilimi olduĂ°unu belirtmektedir. Bu yazĂ˝ ayrĂ˝ca KarabaĂ° barýÞ sürecine de deĂ°inmektedir.

Prof. Dr. Hasan Köni’nin Arnold Toynbee’nin Türkler Üzerine Ýncelemesi ve Ermeni PropagandasĂ˝nĂ˝n DoĂ°uĂžu baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝sĂ˝ bir süre önce kaleme alĂ˝nmýÞ olmasĂ˝na karÞýn, BĂ˝yce ve Toynbee tarafĂ˝ndan yazĂ˝lmýÞ olan “OsmanlĂ˝ ÝmparatorluĂ°unda Ermenilere Uygulanan Muamele, 1915-1916” baĂžlĂ˝klĂ˝, Birinci Dünya SavaÞý’na ait bir propaganda kitabĂ˝nĂ˝n ‘sansürsüz” olarak yeniden basĂ˝lmasĂ˝ karÞýsĂ˝nda tamamen güncel bir nitelik kazanmýÞtĂ˝r.

Kamer KasĂ˝m’Ă˝n yazĂ˝sĂ˝ BaĂžlangĂ˝çtan BarýÞ Sürecine DaĂ°lĂ˝k KarabaĂ° ÇatýÞmasĂ˝ olup yazar KarabaĂ° sorununun çözümü için yapĂ˝lan müzakereleri tahlil etmektedir. DiĂ°er yandan Olaylar ve Yorumlar makalesinde KarabaĂ° sorunundaki son geliĂžmelere uzun yer ayrĂ˝lmýÞtĂ˝r.

Gürcistan’daki Cevaheti ve Rusya’daki Krasnodar bölgelerinde memnun durumda olmayan Ermeni azĂ˝nlĂ˝klarĂ˝n talepleri, gelecekte, Ermenistan ile anĂ˝lan ülkeler arasĂ˝nda önemli bir anlaĂžmazlĂ˝k kaynaĂ°Ă˝ olabilir. Hasan Kanbolat ve Nazmi Gül’ün Kafkasya’da Cevaheti (Gürcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopolitigi ve Özerklik ArayýÞlan baĂžlĂ˝klĂ˝ yazĂ˝larĂ˝ kamuoyunca hiç bilinmeyen bu konuyu aydĂ˝nlatmaktadĂ˝r.

Olaylar ve Yorumlar yazĂ˝sĂ˝ Haziran, Temmuz ve AĂ°ustos 2001 aylarĂ˝ içinde Ermeni sorunu konusundaki baĂžlĂ˝ca olaylarĂ˝ anlatmakta ve yorumlamaktadĂ˝r. Ýncelenen konular ĂžunlardĂ˝r: KarabaĂ° konusundaki geliĂžmeler, Türk-Ermeni BarýÞma Komisyonu, Ermenistan ile diplomatik iliĂžki kurmanĂ˝n yeni bir koĂžulu; Sözde Ermeni soykĂ˝rĂ˝mĂ˝nĂ˝ tanĂ˝yan ve tanĂ˝mayan devletler ve Bakü-Ceyhan petrol boru hattĂ˝nĂ˝n Ermenistan’dan geçmesi.

Bu sayĂ˝ Kitap Tahlilleri ile Ermeni sorunu hakkĂ˝nda En son KitaplarĂ˝ gösteren bir liste de içermektedir.

Son olarak Belgeler bölümünde Ermeni sorunu ile ilgili bazĂ˝ belgelerin tam metinlerini yayĂ˝nlanmaktadĂ˝r.

Saygýlarla

Editör
 ----------------------
- ERMENÝ ARAŢTIRMALARI, Sayý 2, Haziran-Temmuz-Ađustos 2001
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar