AnasayfaÝletiţim
  
English

Konferans:

Yýldýz DEVECÝ BOZKUŢ*
ERMENÝ ARAŢTIRMALARI, Sayý 19, Sonbahar 2005

 

Ýstanbul Marmara EĂ°itim VakfĂ˝, Bodrum Ticaret OdasĂ˝ ve Bodrum Belediyesi tarafĂ˝ndan düzenlenen ''Tarihte Türkler-Ermeniler ve Gerçekler'' konulu sempozyum Bodrum'da 3 AralĂ˝k 2005 tarihinde baĂžlamýÞtĂ˝r. Sempozyumun birinci gününde açĂ˝lýÞ konuĂžmasĂ˝ yapan MuĂ°la Valisi Hüseyin Aksoy, Ermeni sorununun farklĂ˝ kanallara taÞýnarak bir milletin mahkûm edilmeye çalýÞýldýðýnĂ˝ ifade etmiĂžtir. SoykĂ˝rĂ˝m iddialarĂ˝nĂ˝n BM kriterlerine uymadýðýnĂ˝ da ifade eden Aksoy, ''SoykĂ˝rĂ˝m iddialarĂ˝nĂ˝n gerçek olup olmadýðý bilimsel çalýÞmalar yapĂ˝larak ortaya konulmasĂ˝''  gerektiĂ°ini vurgulamýÞtĂ˝r.

 

AçĂ˝lýÞ konuĂžmasĂ˝ yapan MuĂ°la Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aytekin Berkman, Türk-Ermeni iliĂžkilerinin her iki milletin tarihinde çok uzun süreli, çok köklü ve çok önemli bir yer iĂžgal ettiĂ°ine deĂ°inerek Ăžu açĂ˝klamalarĂ˝ yapmýÞtĂ˝r;  ''Ermeniler; Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sasani, Bizans,  Arap ve Türklerin hakimiyeti altĂ˝nda yaĂžamýÞlardĂ˝r. Ermenileri zulüm idaresinden kurtaran ve onlara insansa yaĂžama hakkĂ˝nĂ˝ bahĂžeden,  Selçuklu Türkleri olmuĂžtur. Fatih döneminde ise Ermenilere din ve vicdan hürriyeti en üst düzeyde verilmiĂž, Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni PatrikliĂ°i kurulmuĂžtur.''

 

Sempozyuma katĂ˝lan siyasetçiler arasĂ˝nda Nüzhet Kandemir, Onur Öymen ve DoĂ°u Perinçek gibi isimler bulunmaktaydĂ˝. ÖĂ°leden sonra baĂžlayan sempozyumun ilk oturumunda Maltepe Üniversitesi ÖĂ°retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç “Ermeni Sorununun Tarihsel GeliĂžimi” konusuna deĂ°inmiĂžtir. Yine aynĂ˝ oturumun devamĂ˝nda AKP BalĂ˝kesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez ve Emekli Orgeneral Þener Eruygur’da konuĂžmacĂ˝ olarak yer almýÞlardĂ˝r.

 

Ýkinci oturumda ise Türkiye Ekonomi ve Sosyal AraĂžtĂ˝rmalar VakfĂ˝ BaĂžkanĂ˝ Dr. Agah Oktay Güner, Emekli Büyükelçi ve DYP Genel BaĂžkan YardĂ˝mcĂ˝sĂ˝ Nüzhet Kandemir ile Ýþçi Partisi Genel BaĂžkanĂ˝ DoĂ°u Perinçek konuĂžma yapmýÞtĂ˝r. 

 

Pazar günü de devam eden üçüncü oturumun konusu “Kafkasya'da Türk KĂ˝yĂ˝mĂ˝” olmuĂžtur.  DumlupĂ˝nar Üniversitesi Tarih AraĂžtĂ˝rmalarĂ˝ BaĂžkanĂ˝ Prof. Dr. Aygün Atar,  Azerbaycan Hükümeti Milletvekili Sabir RüstemhanlĂ˝ ve Azerbaycan KadĂ˝nlar BirliĂ°i BaĂžkanĂ˝ Tenzile RüstemhanlĂ˝ bu oturuma bildiri sunmuĂžlardĂ˝r.

 

Dördüncü oturumun konusu ise “Niçin Tehcir?” olmuĂžtur. Bu oturumda AydĂ˝nlar OcaĂ°Ă˝ BaĂžkanĂ˝ Prof. Dr. Mustafa Erkal, Türk Tarih Kurumu BaĂžkanĂ˝ Prof Dr. Yusuf HalaçoĂ°lu,  Erzurum Üniversitesi Atatürk AraĂžtĂ˝rma Bölüm BaĂžkanĂ˝ Prof. Dr. Enver Konukçu, CHP Genel BaĂžkan YardĂ˝mcĂ˝sĂ˝ E. Büyükelçi Onur Öymen yer almýÞtĂ˝r.

 

BeĂžinci oturumda konuĂžmacĂ˝lar “Dünyada SoykĂ˝rĂ˝m ÝddialarĂ˝ ve Gerçekler” konusu üzerinde yoĂ°unlaĂžmýÞlardĂ˝r.  Yazar, E. ÖĂ°retim Üyesi Prof. Dr. Türkkaya Ataöv ve AraĂžtĂ˝rmacĂ˝ Þükrü Server Aya bu oturumda yer almýÞlardĂ˝r. Yine aynĂ˝ oturumun devamĂ˝nda ise Ankara Ticaret OdasĂ˝ BaĂžkanĂ˝ Sinan Aygün, Türk. Dün. KadĂ˝nlar Dost. ve Day. Der. BaĂžkanĂ˝ Yard. Doç. Dr. Þenol Bal ve Ulusal Birlik Konseyi Genel Sekreteri Av. Mehmet Cengiz katĂ˝lmýÞlardĂ˝r.

 

Bodrum'da 3-4 AralĂ˝k 2005 tarihinde düzenlenen "Tarihte Türkler-Ermeniler ve Gerçekler" adlĂ˝ sempozyumunun ardĂ˝ndan, aĂžaĂ°Ă˝da yer alan konularĂ˝n kamuoyuna duyurulmasĂ˝na karar verilmiĂž ve bir sonuç bildirgesi yayĂ˝nlanmýÞtĂ˝r;

 

1.Türkiye 1914-1922 yĂ˝llarĂ˝ arasĂ˝nda büyük devletlerin paylaĂžma ve iĂžgal giriĂžimlerine karÞý vatan savunmasĂ˝ için mücadele etti ve çaĂ°Ă˝mĂ˝zĂ˝n ilk KurtuluĂž SavaÞýnĂ˝ verdi; böylece mazlum milletlerin 20. yüzyĂ˝la damgasĂ˝nĂ˝ vuran kurtuluĂž hareketlerine önderlik etti.

 

2.Türkiye Birinci Dünya SavaÞýnda ve ardĂ˝ndan milli mücadele döneminde bir vatan savunmasĂ˝ yapmýÞtĂ˝r. Ýngiliz, FransĂ˝z ve ÇarlĂ˝k RusyasĂ˝ emperyalistleri tarafĂ˝ndan Türkiye'yi paylaĂžmak amacĂ˝yla kurulan ve ileri sürülen çeĂžitli Ermeni çetelerinin yok edilmeleri, cephe gerisinde çĂ˝karĂ˝lan isyanlarĂ˝n bastĂ˝rĂ˝lmasĂ˝ ve bu isyanlara destek saĂ°layan unsurlarĂ˝n tehcire (zorunlu göçe) tabi tutulmalarĂ˝, OsmanlĂ˝ Devletinin uluslar arasĂ˝ hukuk çerçevesinde uyguladýðý meĂžru müdafaa hakkĂ˝dĂ˝r.

 

Bu hakkĂ˝n kullanĂ˝mĂ˝ sĂ˝rasĂ˝nda meydana gelen karÞýlĂ˝klĂ˝ kĂ˝rĂ˝m (mukatele) gibi büyük acĂ˝larĂ˝n, göçlerin ve felaketlerin sorumlularĂ˝ emperyalist devletlerdir.

 

YaĂžanan bu olaylarĂ˝n o tarihte "soykĂ˝rĂ˝m" kavramĂ˝nĂ˝n henüz ortaya çĂ˝kmamýÞ olmasĂ˝ bir yana, bir etnik grubun veya milletin kasĂ˝tlĂ˝ olarak bir bölümünün tasfiye edilmesi anlamĂ˝na da gelmeyeceĂ°i aĂžikardĂ˝r.

 

Türkiye, paylaÞýlma ve iĂžgal tehdidine karÞý kendisini savunmuĂž ve bu amaçla savaĂžmýÞtĂ˝r. OlayĂ˝n özü Türkiye açĂ˝sĂ˝ndan haklĂ˝, istilacĂ˝lar ve ateĂže sürdükleri unsurlar açĂ˝sĂ˝ndan haksĂ˝z bir savaĂžtĂ˝r.

 

En önemlisi bu mesele KurtuluĂž SavaÞý'nda silahla ve Lozan'da antlaĂžmayla çözümlenmiĂžtir.

 

Buna raĂ°men bugün "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝" iddialarĂ˝nĂ˝n yeniden gündeme getirilmesi, eski emellerin günümüz koĂžullarĂ˝nda yeni bir uyarlamasĂ˝ndan baĂžka bir anlam taÞýmĂ˝yor.

 

2000 yĂ˝lĂ˝ Ekim ayĂ˝ndan baĂžlayarak, büyük devletlerin parlamentolarĂ˝nda birbiri ardĂ˝ sĂ˝ra sözde "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝"nĂ˝n kabul edilmesi, Türkiye’mize karÞý düĂžmanca niyetlerin açĂ˝k belirtileridir. ABD Temsilciler Meclisinin uluslar arasĂ˝ iliĂžkiler komisyonunun 15 Eylül 2005 tarihli kararĂ˝, ABD eyaletleri parlamentolarĂ˝nda kabul edilen kararlar, Avrupa Parlamentosunun 18 Temmuz 1987 ve 15 KasĂ˝m 2000 tarihli kararlarĂ˝, Fransa Meclisi’nin 18 Ocak 2001 günlü kararĂ˝, Federal Alman Meclisi Bilimsel ÇalýÞma Servisi'nin 3 Nisan 2000 günlü yayĂ˝mlanan raporu, Edimburg Meclis kararĂ˝, hem tarihsel gerçekler hem milletler arasĂ˝ hukukun temel deĂ°erlerini, hem de insanlĂ˝k vicdanĂ˝nĂ˝ ayaklar altĂ˝na almýÞtĂ˝r. AmaçlarĂ˝, Türk KurtuluĂž SavaÞýnĂ˝ mahkûm etmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĂžuna yol açan büyük bir devrimi "soykĂ˝rĂ˝m" ilan etmek, Ă˝rkçĂ˝ bir anlayýÞýn ifadesidir.

 

Türkiye, yalnĂ˝z sözde "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝" kararlarĂ˝yla deĂ°il, çok yönlü bir tehditle karÞý karÞýyadĂ˝r. Kuzey Irak'ta fiilen kurulan kukla devlet, ordumuzun KĂ˝brĂ˝s'ta "iĂžgalci" kabul edilmesi, Ege Denizini Türkiye'ye kapatma hesaplarĂ˝, vatanĂ˝mĂ˝zĂ˝n güneydoĂ°u bölgesine yönelik açĂ˝k müdahaleler, tehdidin kapsamĂ˝nĂ˝ ortaya koyan olgulardĂ˝r.

 

Türkiye, Avrupa KapĂ˝sĂ˝'nda parçalanmak ve devletsiz halklar konumuna itilmek isteniyor. Milletler arasĂ˝ kurumlar ve antlaĂžmalar, Türk Devrimi'ne ve Anayasa'ya göre, "kayĂ˝tsĂ˝z ĂžartsĂ˝z" olan millet egemenliĂ°inin üstüne çĂ˝karĂ˝lĂ˝yor. Böylece milletin deĂ°il milletler arasĂ˝ otoritenin egemenliĂ°i kuruluyor ve milli devletimizin temel kurumlarĂ˝ adĂ˝m adĂ˝m yĂ˝kĂ˝ma uĂ°ratĂ˝lĂ˝yor. Ýþte "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝nĂ˝" tanĂ˝ma dayatmalarĂ˝ bu genel tehdidin bir parçasĂ˝dĂ˝r.

 

Bu durumda, milletimizin bütün kaynak ve imkânlarĂ˝nĂ˝ milli devletin baĂ°Ă˝msĂ˝zlýðý ve bütünlüĂ°ü için seferber etmek, Türk Ordusunun caydĂ˝rĂ˝cĂ˝ gücünü pekiĂžtirmek, günümüzün en büyük görevidir. Bu amaçla, siyaset, ekonomi, savunma, kültür ve dýÞ politika alanlarĂ˝nĂ˝ kapsayan bir "Milli Direnme ProgramĂ˝"nĂ˝n hazĂ˝rlanmasĂ˝ ve uygulanmasĂ˝ elzemdir.

 

Türkiye'nin karÞýlaĂžtýðý durum yerel deĂ°il, küresel bir tehdittir. Büyük devletler "Yeni Dünya Düzeni" adĂ˝nĂ˝ verdikleri programlarĂ˝nĂ˝ uygulayarak milli devletleri yĂ˝kmak ve parçalamak için özellikle son on yĂ˝lda Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta DoĂ°u'da, Orta Asya'da ve Afrika'da etnik ve dinsel gruplarĂ˝ birbirine karÞý savaĂžlara sürüklemiĂžlerdir. Bu emperyalist uygulamalarĂ˝ mahkûm etmek ve bu yöndeki yeni giriĂžimlere karÞý bölgemiz ülkelerini ve bütün Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini kucaklayan bir dayanýÞma ve barýÞ ortamĂ˝ gerçekleĂžtirmek günümüzün insanlĂ˝k görevidir.

 

MilletlerarasĂ˝ hukuk, ülkelerin toprak bütünlüĂ°ünü ve devlet egemenliĂ°ini güvence altĂ˝na almaktadĂ˝r. ABD ve AB üyeleri ve onlara baĂ°lĂ˝ milletlerarasĂ˝ kuruluĂžlar, Sevr AntlaĂžmasĂ˝na gönderme yaparak milletler arasĂ˝ hukuku çiĂ°neme niyetlerini ortaya koymuĂžlardĂ˝r. Bu sebeple "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝" suçlamalarĂ˝nĂ˝ desteklemek, aslĂ˝nda bu emperyalist giriĂžimi desteklemekten baĂžka anlama gelmiyor. Bu nedenle, bütün Dünya devletlerini, bütün insanlýðý "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝nĂ˝ TanĂ˝ma" örtüsü altĂ˝ndaki giriĂžimlere karÞý uyanĂ˝k olmaya ve Türkiye'nin haklĂ˝ davasĂ˝nĂ˝ kararlĂ˝ olarak desteklemeye ve dayanýÞmaya çaĂ°Ă˝rĂ˝yoruz.

 

Bodrum sempozyumu katĂ˝lĂ˝mcĂ˝larĂ˝ olarak bu haksĂ˝z ve hukuksuz suçlamalar karÞýsĂ˝nda;

 

- KurtuluÞ SavaÞýmýzýn haklýlýðýna dayanan etkili, kararlý ve Þuurlu bir politika izlenmelidir.

 

- Türkiye'ye "Ermeni SoykĂ˝rĂ˝mĂ˝nĂ˝" tanĂ˝ma dayatmalarĂ˝ yanĂ˝nda, Kuzey Irak, KĂ˝brĂ˝s ve Ege üzerinden yöneltilen tehdide karÞý, milli kaynaklarĂ˝ ve imkanlarĂ˝ seferber edebilecek bir "Milli Direnme ProgramĂ˝" hazĂ˝rlanmalĂ˝dĂ˝r.

 

- Bu kapsamda öncelikle milletimizin ve kamu görevlilerinin milli devletimizi savunma bilincini ve kararlĂ˝lýðýnĂ˝ güçlendirecek bir aydĂ˝nlatma kampanyasĂ˝ yürütülmelidir.  Bu çalýÞmalarĂ˝n yurt içi ve yurt dýÞý bir örgüt yapĂ˝sĂ˝na kavuĂžturularak yönlendirilmesi elzemdir.

 

-  ABD ve AB'nin bu yoldaki taleplerine milli devletimizi koruma inancĂ˝yla kesinlikle "HayĂ˝r" denilmelidir.

 

- Bu geliĂžmeler ve gerçekler ýÞýðýnda "devletimizin ve cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüĂ°ünü temin için" Kuvay-Ă˝ Milliye ruhunda bütünleĂžmeyi elzem görmekteyiz. Buna baĂ°lĂ˝ olarak, Aziz Atatürk'ü Ăžükranla yad ediyor ve O'nun büyük irade ve inancĂ˝yla "vatan bir bütündür, bölünemez" diyoruz.

 

SEMPOZYUM GENEL KURULU
 ----------------------
* ERAREN Uzmaný - ydeveci@iksaren.org
- ERMENÝ ARAŢTIRMALARI, Sayý 19, Sonbahar 2005
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar