Anasayfaİletişim
  
English

En Son Çýkan Kitaplar

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ*
ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006

 ABD’nin Güney Kafkasya Politikasý Olarak Ermenistan Sorunu 1919-1921
Nurþen Mazýcý
Türkçe
160 Sayfa
Ýstanbul, Pozitif, 2005
ISBN: 975-6461-11-X
 
ASALA Operasyonlarý Aslýnda Ne Oldu?
Aydoðan Vatandaþ
Türkçe
339 Sayfa
Ýstanbul, Alfa, 2005
ISBN: 975 297-641-7

Belgelerle Soykýrým
Kemal Ermetin
Türkçe
360 Sayfa
Ýstanbul, Töre, 2003
ISBN: 975-9267-03-9

Beyaz Ölüm: Türkler ve Ermeniler
Ferit Erdem Boray
Türkçe
280 Sayfa
Ýstanbul, Kum Saati, 2003
ISBN: 975-8414-19-4

Diaspora’da Ermeni Kimliði, Paris ve Halep Örneði
Hüseyin Çakýllýkoyak
Türkçe
360
Ýstanbul, Yeditepe, 2005
ISBN No: 975-6480-36-X

Ermenilere Yönelik Ermeni Suikastleri
Recep Karacakaya
Türkçe
128 Sayfa
Ýstanbul, 47 Numara, 2006
ISBN: 9944-328-014

Ermenistan’da Ýktidar Mücadelesi
Hatem Cabbarlý
Türkçe
192 Sayfa
Ankara, Platin, 2005
ISBN: 975-8163-620

Ermeni Sorununda Strateji ve Siyaset
Doðu Perinçek
Türkçe
132 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak, 2006
ISBN: 975-343-446-4

Ermeni Terörü’nün 100. Yýldönümü Cehennem Makinesi
Murat Çulcu
Türkçe
376 Sayfa
Ýstanbul, Kastaþ, 2005
ISBN: 975-282-054-9

Ermenilerde Din Kimlik ve Devlet: Ermeni Sorununa Ermeni Milli Kimliði Açýsýndan Bakýþ
Mahmut Niyazi Sezgin
Türkçe
248 Sayfa
Ankara, Platin, 2005
ISBN: 975-6183-65-5

Ermeni Vahþeti ve Osmanlý Devleti Raporu Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-ý Ýhtilaliyesi (Ýlan-ý Meþrutiyetten Evvel ve Sonra) 1916
Talat Paþa
Türkçe
665 Sayfa
Ýstanbul, Örgün, 2005
ISBN: 975-7651-39-7

Ermeninin Ermeniye Yaptýðý Zulüm
N. Ahmet Banoðlu
Türkçe
175 Sayfa
Ýstanbul, Kýrmýz Beyaz, 2005
ISBN: 975-8538-30-6

Ermenilerin Türklere Yaptýðý Katliamlar ve Tehcir Uygulamalarý
Türkan Erbengi-Emin Kutluð
Türkçe
277 Sayfa
Ýstanbul, Kastaþ, 2005
ISBN: 975-98325-0-X

Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayýnlar Bibliyografyasý (1727-1968)
Hasmik A. Stepanyan
Türkçe
652 sayfa
Ýstanbul, Turkuaz, 2005
ISBN: 975-92630-1-7

Ermeniler ve Ýttihat ve Terakki Ýþbirliðinden Çatýþmaya
Arsen Avagyan - Gaidz F. Minassian
Çev: Ludmilla Denisenko - Mutlucan Þahan
Türkçe
232 Sayfa
Ýstanbul, Aras, 2005
ISBN 975-7265-74-8

Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915 – 1917
Kemal ÇÝÇEK
Türkçe
368 Sayfa
Ankara, TTK, 2005
ISBN: 975-16-1811-8

Farklý Yönleriyle Ermeni Sorunu
Gaston Gaillard – Zeki Arýkan – Muhittin Birgen – Justin Mc Carthy – Tuncay Kortantamer –Sedat Ýþçi
Türkçe
277 Sayfa
Ýstanbul, Nergiz, 2005
ISBN: 975-6238-224

Fransýz Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olaylarý 1914-1918 IV
Hasan DÝLAN 
Türkçe
536 Sayfa
Ankara, TTK, 2005
ISBN: 975-16-1768-5

Fransýz Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olaylarý 1914-1918 V
Hasan DÝLAN 
Türkçe
612 Sayfa
Ankara, TTK, 2005
ISBN: 975-1617-928

Fransýz Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olaylarý 1914-1918 IV
Hasan DÝLAN 
Türkçe
126 Sayfa
Ankara, TTK, 2005
ISBN: 9751618046

Hatýralarým ve Müdafaam
Talat Paþa
Atatürk’ün Bütün Eserleri Çalýþma Grubu
Türkçe
248 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak, 2006
ISBN: 975-343-443-X

Ýngilizlerin Mavi Kitap’ýna Sovyetler’in Yanýtý Kýzýl Kitap Güneybatý Kafkas’ta Taþnak Mezalimi
Çev: Kayhan Yükseler
Türkçe
141 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak, 2006
ISBN: 975- 343-447-2

Ýddia Deðil Gerçek! Ermenilerin Türklere Yaptýðý Zulüm ve Vahþet
Hayri Bildik, Ali Özoðlu
Türkçe
592 Sayfa
Ýstanbul, Toplumsal Dönüþüm, 2005
ISBN: 975-9086-069

Kutsanmýþ Topraklar Armaþ ve Ermeniler
Nurdan Ýpek
Türkçe
140 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür-Sanat, 2006
ISBN: 975-255-067-3

Misyonerin Soykýrým Oyunu
Ali Rýza Bayzan
Türkçe
256 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür-Sanat, 2006
ISBN: 975-255-064-9

Nuh’un Gemisi ve Ermeniler
Hikmet Tanyu
Türkçe
295 Sayfa
Ankara, Elips, 2005
ISBN: 975-6132-51-5

Oltu Þura Hükümetinin Ermeni Mücadelesi
Erdal Aydoðan
Türkçe
280 Sayfa
Ankara, Salkým Söðüt, 2005
ISBN: 975-6122-16-1

Osmanlý Belgelerinde Ermeni-Ýngiliz Ýliþkileri (1896-1922) I
Ali Mesut Birinci, Uðurhan Demirbaþ, Ali Osman Çýnar, Ayhan Özyurt, Aziz Mahmut Uygun, Kamil Akbulut, Numan Yekeler, Nuran Koltuk, Recep Karacakaya, Seher Dilber, Sezgin Demircioðlu, Ümmihani Ünemlioðlu, Salih Kahriman
Türkçe
617 Sayfa
Ankara, BOA, 2004
ISBN: 975-1936-268

Osmanlý Belgelerinde Ermeni-Ýngiliz Ýliþkileri (1896-1922) II
Ali Mesut Birinci, Uðurhan Demirbaþ, Ali Osman Çýnar, Ayhan Özyurt, Aziz Mahmut Uygun, Kamil Akbulut, Numan Yekeler, Nuran Koltuk, Recep Karacakaya, Seher Dilber, Sezgin Demircioðlu, Ümmihani Ünemlioðlu, Salih Kahriman
Türkçe
551 Sayfa
Ankara, BOA, 2004
ISBN: 975-1936-748

Osmanlý Belgelerinde Ermeni-Ýngiliz Ýliþkileri (1896-1922) III
Ali Mesut Birinci, Uðurhan Demirbaþ, Ali Osman Çýnar, Ayhan Özyurt, Aziz Mahmut Uygun, Kamil Akbulut, Numan Yekeler, Nuran Koltuk, Recep Karacakaya, Seher Dilber, Sezgin Demircioðlu, Ümmihani Ünemlioðlu, Salih Kahriman
Türkçe
547 Sayfa
Ankara, BOA, 2006
ISBN: 975-19-3625-X

Osmanlý Belgelerinde Ermeni-Ýngiliz Ýliþkileri (1896-1922) IV
Ali Mesut Birinci, Uðurhan Demirbaþ, Ali Osman Çýnar, Ayhan Özyurt, Aziz Mahmut Uygun, Kamil Akbulut, Numan Yekeler, Nuran Koltuk, Recep Karacakaya, Seher Dilber, Sezgin Demircioðlu, Ümmihani Ünemlioðlu, Salih Kahriman
Türkçe
460 Sayfa
Ankara, BOA, 2006
ISBN: 975-19-3625-X  

Osmanlý'ya Veda / Ýmparatorluk Çökerken Osmanlý Halklarý
Justin Mccarthy
Çev: Mehmet Tuncel
Türkçe
400 Sayfa
Ýstanbul,  Etkileþim, 2006
ISBN: ISBN: 975-2691-587

Sürgünden Soykýrýma Ermeni Ýddialarý
Yusuf Halaçoðlu
Türkçe
160 Sayfa
Ýstanbul, Babý Ali Kültür, 2006
ISBN: 975-8486-96-9

Soykýrým Yalaný ve Ermeni Mezalimi
Kazým Karabekir
Türkçe
384 Sayfa
Ýstanbul, Emre Yayýnlarý, 2005
ISBN: 975-8469-11-5

Taþnak Partisi’nin Yapacaðý Bir Þey Yok
Ovannes Kaçaznuni
Türkçe
119 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak, 2006
ISBN: 975-343-438-3

Türkler ve Ermeniler
Nejat Göyünç
Türkçe
160 Sayfa
Ankara, Yeni Türkiye, 2005
ISBN: 975-6782-86-2

Tarihe Düþülen Dipnot: Haçin ve Çallýyan Efendi
Zebercet Coþkun
Türkçe
294 Sayfa
Ýstanbul, Günizi, 2005
ISBN: 975-8731-48-3

Tarihi Belgeler Iþýðýnda Bayazýd'ta Ermeni Mezalimi
Cemal Yýldýrým
Türkçe
240 Sayfa
Ýstanbul, IQ kültür Sanat, 2003
ISBN: 975-6618-620

Taþnak Hoybun-Türkiye Cumhuriyetine Karþý Ermeni Kürt Ýttifakýnýn Ýçyüzü
Yavuz Selim
Türkçe
112 Sayfa
Ýstanbul, Ýleri, 2005
ISBN:975-6288-51-5

Taþnak Partisi’nin Karþýdevrimci rolü (1914-1923)
A.A. Lalayan
Çev: Kathan Yükseler
Türkçe
96 Sayfa
Ýstanbul, Kaynak, 2006
ISBN: 975-343-444-8

Türkiye Ermenileri Tarihi
Levon Panos Dabaðyan
Türkçe
784 Sayfa
Ýstanbul, IQ Kültür Sanat, 2005
ISBN: 975-6618-67-1

Türkler Ermeniler Kürtler 1856-1923 Emperyalizm Kýskacýnda
Ersal Yavi
Türkçe
398 Sayfa
Ýstanbul, Yazýcý, 2005
ISBN: 975-7045-06-3

Tehcir Çocuklarý
Ýrfan Palalý
Türkçe
263 Sayfa
Ýstanbul, Su, 2005
ISBN : 975-6709-46-4  

100 Yýl Önce Türkiye'de Ermeniler Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonu'ndan Kartpostallarla
Osman Köker
Türkçe
399 Sayfa
Ýstanbul, Birzamanlar, 2005
ISBN: 975-6158-00-X


YABANCI DÝLDE EN SON ÇIKANLAR

Der Mythos Eines Völkermordes
Cem Özgönül
Almanca
317 Sayfa
Köln, Önel Verlag, 2006
ISBN: 3-933348-93-5

Die andere Seite der Medallie
Þahin Ali Söylemezoðlu
Almanca
254 Sayfa
Köln, Önel Verlag,  2005
ISBN: 3-933348-86-2

The Great Game of Genocide: Imperialism, Nationalism, And the Destruction of the Otttoman Armenians
Donald Bloxham
Ýngilizce
329 Sayfa
Oxford Üniv. Yayýnlarý, 2005
ISBN: 0199- 2735-61

The Treatment of Armenians in the Otoman Empire 1915-1916: Documents Presented to Viscount Bryce (Gomidas Institute Boks Sreies)
James Bryce, Arnold Toynbee
Ýngilizce
706 Sayfa
Taderon Yayýnlarý, 2005
ISBN: 1903-6565-16

The Heritage of Armenian Literature
Agop J. Hacikyan
Ýngilizce
Ed: Gabriel Basmajian-Edward S. Franhuk- Nourhan Ouzounian
Wayne State Üniv. Yayýnlarý, 2005
ISBN: 081-4332-218

The Armenians: Past And Present In The Making of National Identity
Ed: Edmund Herzig- Marina Kurkchiyan
Ýngilzce
255 Sayfa
Routledge/Curzon, 2005
ISBN: 070-0706-399

Like Our Mountains: A History of Armenians in Canada
Isabel Kaprielian-Churchill
Ýngilizce
625 Sayfa
McGill-Queen’s Üniv., 2005
ISBN: 077-3526-633

Genocide at the Millenium: A Critical Bibliographic Review (Genocide)
Israel W. Charny                                                 
Ýngilizce
….Sayfa
New York, Transaction Pub, 2004
ISBN: 0765802635

The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide
Güenter Lewy
Ýngilizce
416 Sayfa
University of Utah Press, 2005
ISBN: 0874808499
                                                                                                                            
Armenia and the Armenians: From the Earliest Times until the Great War (1914)
Aslan Kevrok
Ýngilizce
170 Sayfa
New York, Adamant Media Corporation, 2005
ISBN: 1-4021-5318-X

Visions of Ararat: Writings on Armenia
Christopher J. Walker
Ýngilizce
157 Sayfa
I.B. Tauris, 2005
ISBN: 1860641113
                                                         
Modern Armenia: People, Nation, State
Gerald Libardian
Ýngilizce
296 Sayfa
Transaction Publishers, 2004
ISBN: 0765802058

 ----------------------
* ERAREN Uzmanı - ydeveci@iksaren.org
- ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006
            Tavsiye Et

   «  Geri
Yorumlar