Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

CEVDET AKÇALI: SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMINA FARKLI B?R BAKI?

Cevdet AKÇALI
22 2005 - Yeni ?afak

!â§@!àle="FONT-FAMILY: Arial Tur">

Günümüz dünya politikas?nda en çok konu?ulan konulardan bir tanesi 1915 y?l?nda Osmanl?lar taraf?ndan Ermenilere kar?? bir soyk?r?m uygulan?p uygulanmad???d?r. Her gün i?itiyoruz ki, Avrupa'n?n bir ülkesinde veya Amerika'n?n bir eyaletinde böyle bir olay?n oldu?una dair kararlar almakta veya bu konuda kanunlar ç?karmaktad?r.

Sovyet Rusya'n?n da??lmas?ndan sonra istiklaline kavu?an Ermeni Cumhuriyeti de, kurulu? felsefesini bu fikir üstüne in?a etmektedir. Öyle görünüyor ki, Avrupa Birli?i yolunda önümüze ç?kan engellerden bir tanesi de bu olacak ve Türkiye bu soyk?r?m? kabullenmeye zorlanacakt?r.

Konunun çe?itli yönleri

Konunun iki yönü vard?r: Bunlardan birincisi, böyle bir soyk?r?m olmu? mudur, olmam?? m?d?r konusu? ?kincisi, bu suale parlamentolar?n veya politikac?lar?n m? karar verebilece?idir.

Türkiye, bu konunun uluslar aras? tarih uzmanlar?ndan kurulu bir heyet taraf?ndan belgelerin incelenerek konunun aç?kl??a kavu?turulmas?n? istemekte bu istek Ermeni hükümeti taraf?ndan reddedilmektedir.

Bununla beraber konunun üçüncü bir yönü daha vard?r ki, bu yönü tarihi gerçeklerin aç??a ç?kar?lmas?ndan daha önemlidir. Maalesef Ermeni meselesinin bu yönü üzerinde hiç durulmam??t?r. Konunun üçüncü yönü ise, Ermeniler, Türkiye'ye bu soyk?r?m?n oldu?unu kabul ettirmekle neyi hedeflemekte veya ne kazanç sa?lamaya çal??maktad?r?

Baz?lar?na göre, Türkiye bunu kabul ederse, Ermenilerin tazminat isteme hakk? do?acakt?r. Uluslar aras? kurulu?lar veya mahkemeler Türkiye'yi bunu ödemeye mahkûm edebilecektir. Di?er taraftan, Türkiye bunu kabul ederse, Ermeniler, kendi vatanlar? oldu?u iddias?yla Türkiye'den toprak talebinde bulunma hakk?na sahip olacaklard?r.

Bu iki ?ey üstünde kafa yormak belki de fazla bir ?ey ifade etmez. Ermenistan Genel Kurmay Ba?kan?'n?n duvar?ndaki haritada Türkiye'nin, ?ran'?n, Azerbaycan ve Gürcistan'?n baz? bölgelerinin Ermenistan içinde gösteren haritalar durdukça Türkiye bu soyk?r?m? kabul etse bile bu haritalar ortadan kalkacak m?d?r?

Veya günün birinde Ermenistan bu topraklar? zorla ele geçirecek kadar güçlenirse bunun uygulanmas?na giri?meyecek mi? Bu iki suale sadece hay?r diyebiliriz. O halde, maksat bunun d???nda bir ?ey olmal?d?r. Bu maksat gayet aç?kt?r: Dünya kamuoyunda Türk dü?manl???n? canl? ve ayakta tutmak...

Tart??man?n as?l sebebi

Birinci cihan harbi s?ras?nda, ?ngiliz Parlamentosunun yay?nlad??? iki Mavi Kitap vard?r. Bunlardan bir tanesi dünya kamuoyunu Alman halk?na kar?? ve di?eri Ermeni meselesini bahane ederek Türkiye'ye kar?? tahrik etmek maksad?yla yaz?lm??t?r. Bu gerçek bizzat ?ngiliz yetkilikleri taraf?ndan aç?klanm??t?r. Buna ra?men Türkiye'ye kar?? ithamlar? içeren Mavi Kitap tarihçiler taraf?ndan hala bir kaynak olarak gösterilmektedir.

?üphe yoktur ki, 1915 y?l?nda Türklerin Ermenilere soyk?r?m yapt???n? parlamentolar? karar?yla tescil ettirmeye çal??anlar?n, Türkiye dü?manl???n? veya en az?ndan Türkiye kar??tl???n? daima canl? tutmaktan ba?ka maksatlar? olamaz. Bu maksatlara kar??, Türkiye veya herhangi bir tarihçi böyle bir soyk?r?m?n olmad???n? kan?tlasa da durum de?i?mez.

Zira birinci Cihan Harbinde ?ngiliz Parlamentosunun yay?nlad??? Mavi Kitab'?n yay?nlanma maksad? ne ise, Ermeni soyk?r?m? iddias?n?n da her ne pahas?na olursa olsun gündemde tutulmas?n?n maksad? odur. Bat? kamuoyundaki Türkiye aleyhtarl???n? daima canl? tutmakt?r.

Kan davas? gibi

Bu bir kan davas? gibidir. Kan davalar? ise, iptidai toplumlara musallat olmu? bir hastal?kt?r. Bu hastal?k ortaça?da bütün Avrupa'y? sarm??, ?spanya'da, ?talya'da ve birçok ülkelerde bunun üzerine romanlar, tiyatro eserleri yaz?lm??t?r. Ancak 20. as?rda ceza kanunlar?n?n tamam?, kan davas? sebebiyle cinayet i?lenmesini a??rla?t?r?c? bir sebep olarak kabul etmi?tir.

20. as?rda Avrupa medeniyeti kan davalar?n? reddederken parlamentolar?n Ermeni soy k?r?m? oldu?una dair karar almas? bu fikre ters dü?mektedir.

Kan davas? güdenlerin tipik davran??lar? ?udur:

Aileler öldürülen yak?nlar?n?n kanl? gömle?ini evlerinin salon duvar?na asarlar. Yeni do?an çocuklar?na bunu göstererek, bu ölünün intikam?n? almas? için telkinde bulunurlar. Günün birisinde o körpe çocuk eli silah tutmaya ba?lad??? zaman gider, kan davas? güttü?ü o bir aileden birisini öldürür. Bu iki aileden birisinin ferdi mezara, di?erininki hapse girer.

Bu defa kanl? gömle?i evin duvar?na asma s?ras? di?er aileye geçer. Ve bu kin bu nefret as?rlar boyu devam edip gider.

Parlamento duvar?na as?lm?? kanl? gömlekler

Kan davas?n? bu ?ekilde anlatt?ktan sonra, parlamentolar?n Ermeni Soyk?r?m?na ait kanunlar? kabul etmesinin manas?n? dü?ünelim. Bir parlamentonun böyle bir karar almas?, kan davas? sebebiyle duvara as?lan kanl? gömlek gibidir. Parlamento böyle bir karar almakla kanl? bir gömle?i o parlamentonun duvar?na asm?? olmaktad?r.

Bu kararlar iki toplum aras?ndaki kini ve dü?manl??? daima hat?rlatan, yeni cinayetler i?lemeye te?vik eden davran??lard?r. Bu davran??, insanl???n 20. as?rda ula?t??? medeniyet seviyesinin inkâr?d?r.

Soyk?r?m insanl??a kar?? i?lenmi? bir suçtur. Bir parlamentonun duvar?na kanl? gömlek asar gibi soy k?r?m yap?ld???na dair kanun ç?karmak ta ayni ?ekilde insanl??a kar?? i?lenmi? bir suç say?lmal?d?r.

Gün gelecek, 21. as?r uygarl??? öyle bir seviyeye gelecektir ki, soyk?r?m? yapanlar gibi, kin ve nefret duygular?n? canl? tutmaya çal??anlar? da sorgulayacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »