Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SINIRLAR ARASINDA...

Hasan PULUR
18 2006 - Milliyet

!Þà0="justify">EN son kitap fuar?nda gördük Banu Avar'?. Kalabal?k aras?nda "Sana borcumuz var!" dedik, herhalde duymad? ki, "Ne borcu?" diye sormad?.
Banu Avar'a, TRT'de yapt??? "S?n?rlar Aras?nda" program?ndan borçlanm??t?k. Sorsayd? ?öyle diyecektik: "Seninle birlikte, senin duygular?n? ya?ad?kça, Balkanlar'da, hüznün a??r örtüsü çöktü üstümüze. Uzakdo?u'da, 'Biz niye yapmayal?m?' duygusunu payla?t?k. Özbekistan'da, Aripov'un ?iirleriyle bir Semerkant gecesi ya?ad?k. Konrad'da bir kad?n?n senin kolunu s?k?ca tutup, 'K?z?m ?stanbul'da, onu bul!' dedi?ini duyduk. Tahran'da, Asgar Fahri'nin bir ?stanbul ?iiri okuduktan sonra sana, 'Ben ?ranl?yam, ama, Türkiye'de kar ya?sa burada ü?ürüm' demesini... Borcumuz bunlard?."
* * *
BANU Avar'dan hem bunlar? dinledik hem de kitab?nda okuduk. (x)
Avar, "S?n?rlar Aras?nda" Türklü?ün izlerini ararken, Osmanl?'n?n bölünmesinden sonra, orada burada kalan Türkleri ar?yor, buluyor, onlar?n sorunlar?n? dinliyor, Türk olarak ya?ayabilmek için çabalar?n? anlat?yordu.
Balkanlar'da, Karadeniz çevresinde, Kafkaslar'da, Orta Asya'da Banu Avar'?n tespiti de ?u:
"Bu ülkelerde bir grup insan zenginle?irken, di?erleri h?zla yoksulla??yor."
* * *
BANU Avar'?n bugünlerde günah? büyük. ?sveç'e gitmi? ve TRT ekranlar?nda ?sveç'i anlatm??.
Neler anlatm???
?sveç'te Sami (Lapon) az?nl?k haklar?ndan yoksun b?rak?lm??, 1980'e kadar Lapon ve Romanlara soyk?r?m uygulanm??. ?sveç'te Çingene, Tatar ve Yahudi çocuklar k?s?rla?t?r?lm??.
?sveç'te alkolizm ve delilik çok büyük boyutlarda. ?sveç'te kad?nlara ?iddet var, bas?n özgürlü?ü yok, ?rkç?l?k artm??...
"13 ya??ndaki Sami k?zlar?n?n yumurtal?klar?n?n ba?land???n? ?sveçli ayd?nlar da kabul etmektedir."
* * *
KIYAMET buradan kopuyor, Banu Avar'?n program? TRT'de yay?mland?ktan sonra D??i?leri devreye giriyor, program?n tekrar? önleniyor...
Banu Avar, bu iddialar? aç?ktan sallam?yor, gidip görüyor, yaz?yor, söylüyor.
Öyle, "Türkler 1 milyon Ermeniyi öldürdüler, 30 bin Kürdü de katlettiler" gibi palavray? i?kembeden atm?yor.
Ke?ke böyle bir program yap?p, "Türklerin Ermeni soyk?r?m?" diye ?sveç televizyonunda göstertseydi.
Bak?n nas?l ba? tac? olurdu!
Türkiye'de bile...
———————
(x) S?n?rlar Aras?nda/Do?an Kitap

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »