Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

SARK?SYANâ??IN GÖRÜ?LER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
25 2006 - ERAREN
Diğer Makaleler

="justify">

Ermenistan Savunma Bakan? Serj Sarkisyan Wall Street Journal’a “Soyk?r?ma Ra?men” ba?l???n? ta??yan bir makale yazd?[1] ve Devlet Ba?kan? Koçaryan ve D??i?leri Bakan? Oskanyan taraf?ndan defalarca dile getirilen, herhangi bir önko?ul ileri sürmeden Ermenistan’?n  Türkiye ile  ili?kileri normalle?tirmeye haz?r oldu?u önerisini savundu.

ãyan devletlerden biridir. Türkiye, Ermenistan ile kurulacak ili?kilerin sa?lam bir zemin üzerine oturmas? için, iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlü?ünü (veya s?n?rlar?n dokunulmazl???n?) tan?mas?n? istemi?tir.  Ancak Ermeniler, Türkiye topraklar?nda gözleri oldu?u kan?s?n? verir bir ?ekilde, buna yana?mad?lar. Ayr?ca Ermenistan, o y?llardan ba?lamak üzere, soyk?r?m iddialar?n?n di?er devletler taraf?ndan tan?nmas?na çal??t?; Koçaryan’?n ba?kanl??? döneminde ise bu faaliyetler aç?kça yürütüldü. Di?er yandan Ermenistan, yine  o y?llarda, hukuken Azerbaycan topra?? olan Karaba?’? ve k?sa süre sonra da bu bölgenin etraf?ndaki Azerbaycan illerini i?gal etti. Türkiye de, Ermeni i?galini durdurmak amac?yla, bu ülke ile olan kara s?n?r?n? kapatt?. Sonuç olarak,  Türkiye ile Ermenistan aras?nda, toprak bütünlü?ünün tan?nmas? gibi, bir tek  sorun varken bunlara Azerbaycan topraklar?n?n i?gali ve soyk?r?m iddialar?n?n eklenmesiyle sorunlar  üçe ç?kt?. Ermeniler, çe?itli uyar?lara ra?men, bölgeye bar?? ve i?birli?i ko?ullar? yerle?mesini sa?layacak bir politika izleyemediler ve geleneksel a??r? milliyetçi tutumlar?n? sürdürdüler. Türkiye de bu ülke ile diplomatik ili?ki kurmad? ve kara s?n?r kap?s?n? açmad?. 
Türkiye Avrupa Birli?ine kat?lmak için ba?vurunca, Avrupa Parlamentosundan ve Komisyonundan aday ülkelerin kom?ular?yla olan sorunlar?n? çözümlemesi ve bu çerçevede Türkiye’nin Ermenistan ile olan s?n?rlar? açmas? talepleri geldi. Ermenistan da Avrupa Birli?inin bu deste?inden yararlanmak isteyerek, Türkiye’yi uzla?maz taraf olarak gösterebilmek amac?yla, iki ülkenin önko?ul ileri sürmeden ili?kilerini normalle?tirmesini gerekti?ini savunmaya ba?lad?. .

Türkiye ili?kilerin normalle?mesi için baz? ko?ullar ileri sürerken Ermenilerin hiçbir ko?ula ba?l? olmadan Türkiye ile diplomatik ili?ki kurmak istemesi, konuyu bilmeyenlerin kula??na ho? gelen ve Ermenileri hakl? oldu?unu dü?ündüren bir formüldür. Oysa bu formül uygulan?rsa sonuçlar? Ermenistan’?n lehine buna kar??n Türkiye’nin aleyhine olacakt?r. ?öyle ki, Ermenistan ön ko?ulsuz Türkiye ile diplomatik ili?ki kurdu?u takdirde, soyk?r?m ithamlar?na devam edebilecek ve Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?ma gere?ini duymayacakt?r. Ayr?ca diplomatik ili?ki kurulmas?n? kara s?n?r?n?n aç?lmas? da izleyecek oldu?undan, Karaba? sorununda Ermenistan üzerindeki tek somut bask? da böylelikle ortadan kalkacak ve Ermenistan daha da uzla?maz bir tutum içine girecektir.

Yukar?da de?indi?imiz gibi önko?ulsuz ili?kileri normalle?tirme fikri yeni de?ildir. Yeni olan bu fikrin Sarkisyan taraf?ndan önemli bir gazetede ifade edilmesidir.  Ermenistan’da silahl? kuvvetler kadar güvenlik güçlerini de kontrol eden Sarkisyan öteden beri Koçaryan’?n arkas?ndaki gerçek güç olarak bilinirdi. Ermenistan Anayasas?’na göre Koçaryan tekrar cumhurba?kan? olamayacakt?r. Yolsuzluk söylentilerine ra?men [2], önümüzdeki seçimler için en güçlü aday Sarkisyan’d?r.  Türkiye’ye kar?? izlenecek politika için ad? geçenin Koçaryan’?n görü?lerini daha ?imdiden benimsemesi, seçildi?i takdirde Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde bir de?i?me olmayaca??n? ve ?imdiki olumsuz durumun devam edece?ini göstermektedir.

 
[1] Wall Sreeet Journal, 22 Aral?k 2006

[2] Amerikan Forbes Dergisi  Sarkisyan’?n yakla??k 150 milyon dolarl?k bir servetle Ermenistan’a en zengin sekizinci adam oldu?unu yazm??t?r. Yedinci s?rada Devlet Ba?kan? Robert Koçaryan bulunmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.