Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KÜRT LOB?S? DE TÜRK?YE'Y? 'SOYKIRIMCI' ?LAN ETT?RME ÇABASINDA

Semih İDİZ
25 2006 - Milliyet

!ថle="TEXT-ALIGN: justify">Baker-Hamilton Raporu'nun yank?lar? sürüyor. Kürtler için "yeni bir ihanet belgesi" olan bu raporun yay?mlanmas?n?n ard?ndan, özellikle ABD'deki Kürt lobisi var gücüyle harekete geçmi? durumda. Amaç ise Amerikan kamuoyunu, bu belgenin önerilerine uyulmas?n?n felaket getirece?ine ikna etmek ve Irakl? Kürtlerin siyasi kazan?mlar?n? koruyup bu yolda ilerlemeye devam etmelerini sa?lamakt?r.
Süren Saddam davas?nda, 1988'de gerçekle?en ve Halepçe katliam?yla an?msad???m?z, "Enfal"da -yani "Kürt soyk?r?m?"nda- Türkiye'nin de bir parma?? oldu?u iddias?n?n ortaya at?lmas?n? da bu çerçevede görmek laz?m.

Neden ?imdi suçlama giri?imi?
Tabii ki, Kürt sempatizan? olan Bat?l? kaynaklar dahi bu iddiay? kan?tlayacak herhangi bir delilin bulunmad???n?n fark?ndalar. Kald? ki, Irakl? Kürtler bile bugüne kadar böyle bir ?eyi ileri sürmü? de?iller.
Bu durumda, "O zaman niçin ?imdi?" sorusu akla geliyor. Bu konudaki kanaatimizi söyledik. Amaç Baker-Hamilton raporunu karalamak. Zira bu rapor Irak için sadece merkezi güçlü olan bir yönetim önermiyor.
Ayn? zamanda Türkiye, ?ran ve Suriye'nin de Irak'?n yeniden yap?lanmas?na katk?da bulunmalar?n? öneriyor. K?sacas?, Kürt lobisi, "Enfal'da parma?? olan Türkiye mi Kürtlerin kaderi üzerinde söz sahibi olacak?" demeye çal???yor.
Bu arada, bu lobinin bir numaral? ismi olan eski Amerikal? diplomat Peter Galbraith, "Irak'?n Sonu" adl? kitab?nda bu ülkeyi kâ??t üzerinde bölüp ba??ms?z Kürdistan'? kurdu bile.

Cafe sahibi Kürt ne yazd??
Irakl? Kürtlere dan??manl?k da yapan Galbraith'in, Baker-Hamilton Raporu'nu, "ölü do?an belge" veya "gökyüzündeki pasta" (Amerikal?lar inand?r?c? olmayan ?eyler için böyle derler) olarak gölgelemeye çal??mas?, bu nedene, sürpriz de?il.
Öte yandan, Amerika sath?na yay?lm?? olan ilticac? Kürtler de ya?ad?klar? kentler ile kasabalarda "sokaktaki Amerikal?y?" etkilemeye çal???yorlar. Örne?in, Arizona'n?n Tuscon kentindeki "Sunrise Cafe"nin sahibi olan Amed Mahmud.
"Tuscon Citizen" adl? yerel gazeteye yazd??? uzun yaz?da "Amerikal?lar?n özgürlük a?k?na" oynayan Mahmud, Kürtlerin bu noktada terk edilmesinin niçin temel Amerikan ilkeleriyle ba?da?mayaca??n? anlatmaya çal???yor.
Ancak, bu çabalar?n ba?ar?s? da zay?f görünüyor. Zira, "sokaktaki Amerikal?lar" ?u anda sadece Irak'ta ölen çocuklar?yla ilgililer. Baker-Hamilton Raporu'nun önerilerini de ç?k?? yolu olarak benimsemi? görünüyorlar.

Dünya Kürt realitesini kabul etti
Ancak, Kürt lobisinin bu çabalar? bile, Türkiye'nin Kuzey Irak'a dönük her türlü askeri ve/veya siyasi tasarrufunun uluslararas? yank?lar? olaca??n? göstermeye yetiyor. Zira, "Kürt realitesi" bizde olmasa bile, dünyada çoktan kabul edildi.
Bat?l?lar?n, ihanet ettikleri milletlere sonradan özel ilgi duyarak bunlar? koruma alt?na almalar? ise adeta kurald?r. Frans?zlar ile Ermenilerde oldu?u gibi. Onun için bizde Baker-Hamilton Raporu'na bakarak "Kuca??m?za dü?ecekler" diye heveslenenler varsa, bence yan?l?yorlar.
Özetle, Ankara'n?n gerçekçi bir Kürt politikas? geli?tirmesinin zaman? çoktan geçti. Bu yap?lmad?kça da Türkiye'nin ba??n?n a?r?maya devam edece?i kesin.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »