Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? PROPAGANDA ARACI OLARAK S?NEMA

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
26 2006 - ERAREN

!Þà0le="TEXT-ALIGN: justify">Bilindi?i gibi Ermeni diasporas? soyk?r?m iddialar?n? gündeme getirmek için birçok sanat dal?n? propaganda faaliyetlerinde kullanmaktad?r. Özellikle 1960’l? y?llardan itibaren diaspora Ermenileri aras?nda sanat?n siyasile?tirilerek soyk?r?m iddialar?n?n sunumunda daha fazla kullan?lmaya ba?land??? görülmektedir.Sanat dallar? aras?nda en fazla propaganda malzemesi yap?lan? ise, daha çok say?da bireye hitap etmesi ve toplumu daha kolay etkilemesi bak?m?ndan, sinema olmu?tur. Bu ba?lamda propaganda içerikli bir çok Ermeni filmi çekilmi? bunlardan baz?lar? büyük yank? uyand?rm??t?r. “Gölden Gelen Sesler, Görev Berlin, Mayrig, Hasret, Ermeni Soyk?r?m?, Osmanl? ?mparatorlu?u Ermeni Nüfusunun Yok Edili?i 1915-1923, Ermenilerin Konu?ulmayan Kaderi, Unutulmu? Soyk?r?m, Herkes Burada De?il, Gizli Holokost: 20. Yüzy?l?n ?lk Soyk?r?m?” gibi birçok film ve belgeselde ana tema soyk?r?m iddialar? olmu?tur. Bu filmler özelliklede 24 Nisan’daki anma törenlerinde halen s?kl?kla gösterilmektedir.  

Geçti?imiz hafta ABD’li ünlü aktör Sylvester Stallone, yeni filmi Rocky Balboa'n?n tan?t?m? s?ras?nda Denver Post gazetesine verdi?i mülakatta, Anadolu Ermenilerinin 1915'teki tehcirini ve Hatay'da Osmanl? ordusuyla çat??malar?n? konu alan bir film yapmak istedi?ini belirtmesi hemen hemen bütün Ermeni bas?n?nda geni? yank? uyand?rm?? ve hem Ermenistan hem de diasporada memnuniyetle kar??lanm??t?r. Ayr?ca Stallone’nin söz konusu röportaj? yapt??? internet adresine gelen Ermeni yorumlar? Stallonne’yi “cesaretinden” dolay? kutlaman?n yan? s?ra bu tür filmlerin artt?r?lmas? gere?ini vurgulamas? bak?m?ndan da dikkat çekicidir.

Stallone’nin, "Bir uygarl???n tümden yok edilmesine ili?kin bir tarih anlat?s?" diye tan?mlad??? film, Avusturyal? ve Yahudi kökenli bir yazar olan Franz Werfel'in 1933'te yay?mlanan "Musa Da??'nda 40 Gün" adl? roman?ndan esinlenerek senaryola?t?r?lm??t?r. Söz konusu romanda, Anadolu Ermenilerinin 1915 y?l?ndaki tehcirini, ?skenderun'un güneyindeki Musa Da??'na s???nan bir grup Ermeni'nin Osmanl? askerleriyle çat??mas?n? ve Akdeniz k?y?s?na yana?an Frans?z gemileri taraf?ndan kurtar?larak M?s?r'daki mülteci kamplar?na yerle?tirilmelerini konu almaktad?r. Stallone’nin bas?na verdi?i demeçte, film hakk?nda "Siyasi aç?dan el yakar. Türkler, 85 y?ld?r bu konuyu öldürüyorlar" ?eklindeki sözleri bu konuda bilgisi olmad???n? göstermektedir. Werfel’in roman? zaten 1982 y?l?nda Ermeni kökenli yönetmen Sarky Mouradian taraf?ndan filme al?nm?? fakat beklenen ilgiyi görmemi?tir.  

Sonuç olarak Ermeni diasporas?n?n bir yandan baz? ülke parlamentolar?ndan soyk?r?m iddialar?n? kabul eden kararlar ç?kar?rken öte yandan sanatsal alanlarda da bu iddialar?n? gündeme getirmeye devam ettikleri görülmektedir. Bu giri?imler Türk-Ermeni ili?kilerine zarar vermenin yan? s?ra ba?ta Ermeni toplumlar? olmak üzere uluslararas? toplumda da Türkiye kar??tl??? yaratmaktad?r. Ayr?ca Stallone gibi dünyaca tan?nm?? aktörlerin bu tür siyasi amaçl? filmlerde rol almadan önce daha sa?duyulu davranmas? beklenir. Ne var ki Ermeni diasporas?n?n maddi te?vikleri bu tür duygular?n arka planda kalmas?n? sa?lamaktad?r.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »