Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SATIR ARALARINI DO?RU OKUMAK

Oya EREN
28 2006 - Forum Gazetesi

!ថ="justify">Türkiye-Ermenistan ili?kileri, bilindi?i gibi, bölgesel öneminin d???nda uluslararas? siyasette de gündemden dü?meyen önemli unsurlardan biri olmaktad?r. Ermenistan’?n iç ve d?? politikas?nda Türkiye’den beklentilerin ba?rolde oldu?u gözle görülür bir gerçektir. Ermenistan’da bilim adamlar?ndan siyasetçilere, sivil toplum örgütlerinden devlet kurumlar?na kadar kabul edilen en önemli d?? politika unsuru Türkiye ve bununla ba?lant?l? olarak da “soyk?r?m” iddialar? ve Türkiye-Ermenistan s?n?r?n?n aç?lmas?d?r. Ermeni siyasetçilerin bugüne kadar s?k s?k üzerinde durduklar? konu Türkiye’nin ön ko?ulsuz olarak s?n?r? açmas? gereklili?i ve diyalo?un ancak bu yolla kurulabilece?idir. Ermenistan’daki siyasetçilerden gelen konuya ili?kin aç?klamalar birbirinden farkl?l?k göstermemektedir. Ba?l?ca söylem her zaman, Ermenistan’?n ön ko?ulsuz olarak ili?kilerin ba?lat?lmas?na ve kar??l?kl? diyalo?a haz?r oldu?u yönündedir.

Ermeni siyasetçilerin ?imdiye kadarki aç?klamalar?ndan çok farkl? olmayan bir aç?klama da bu hafta içerisinde Ermenistan Savunma Bakan? Serge Sarkisyan’dan geldi. Sarkisyan’?n, 22 Aral?k 2006 tarihinde Wall Street Journal’de “Soyk?r?ma Ra?men...” ba?l?kl? bir yaz?s? yay?mland?. Türk bas?n?na da “Sarkisyan’?n Teklifi”, “Ermenistan’dan Tarihi teklif” gibi ba?l?klarla yans?yan yaz?da ba?l?ca konu yine Türkiye’ydi. Sarkisyan öncelikle son aylarda Avrupa’da “soyk?r?m” konusu üzerinde yo?unla??ld???n?n alt?n? çizerek Avrupa Parlamentosu’nda ya?anan Türkiye’nin AB üyeli?i için “soyk?r?m”? tan?mas?n?n ön ?art olmas?n?n gerekli olup olmad??? tart??malar?na de?indi ve Fransa’da kabul edilen “soyk?r?m”? inkar?n suç say?lmas?n? öngören yasa tasar?s?n?n kabulüyle de tüm dikkatlerin bu konuya çekildi?ini vurgulad?. Sarkisyan, gelece?e bak?lmas? gerekti?ini ve Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin iki ülke için uzun zamand?r beklenen diyalog f?rsat?n? getirebilece?ini belirtti.

Sarkisyan’?n aç?klamalar? Türk bas?n?nda, Türkiye'yle soyk?r?m ko?ulu olmaks?z?n diplomatik ili?ki kurulmas? yönünde Robert Koçaryan yönetiminin dolayl? bir önerisi olarak de?erlendirilmi?tir. Ancak bu aç?klamalar?n bir öneriden ziyade ba?ka bir amaç içerdi?ini söylemek yanl?? olmaz. Zira Ermenistan yönetimi, K?br?s ve limanlar gibi Türkiye-Ermenistan ili?kilerinin de Avrupa Birli?i’ne üyelik sürecinde Türkiye’nin yerine getirmesi beklenen ko?ullardan biri olmas? gerekti?ini savunmaktad?r. Sarkisyan, teklif olarak nitelendirilen yaz?s?nda da, Ermenistan'?n Avrupa Birli?i ile s?k? bir i?birli?i yapmak istedi?i, Avrupa Birli?i'nin Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinin düzelmesi için daha fazla rol üstlenmesini bekledikleri üzerinde durmaktad?r. Bu aç?klamadan da anla??laca?? üzere Ermenistan Savunma Bakan?, “Soyk?r?m önko?ul haline getirilmeden Türkiye ile diplomatik ili?ki kurmak istiyoruz'' cümlesini kurmu? olsa da, di?er taraftan Avrupa Birli?i’ne kapal? bir ça?r?da bulunmaktad?r. Nitekim geçti?imiz hafta muhalefet partilerinden biri olan Ermeni Devrimci Federasyonu ba?kan? Kiro Manoyan’dan aç?k bir ça?r? gelmi? ve Manoyan AB'nin Ermeni "soyk?r?m?"n? Türkiye'ye kar?? kullanabilece?ini belirterek, Türkiye'nin üyeli?ine kar?? önce Yunanistan'?n ard?ndan Güney K?br?s'?n kullan?ld???n?, kendilerinin de bu i? için "kullan?labilece?ini" söylemi?tir.

Ermenistan’?n Türkiye politikalar?n?n, ülkemizde de dikkatle takip edildi?i muhakkakt?r; ancak ço?u zaman Ermenistan’dan gelen yan?lt?c? aç?klamalar ve Ermeni siyasetçilerin olumlu görünen tav?rlar?n?n ard?ndaki gerçekler gözden kaç?r?lmamal?d?r. Ermenistan devlet adamlar?n?n dikkat çeken demeçlerinin sat?r aralar? okundu?unda Türkiye’yi ç?kmaza sokmaya yönelik planlar?n vurguland??? görülmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »