Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? SORUNU BU YIL DA ÇOK BA? A?RITACAK

Semih İDİZ
08 2007 - Milliyet

!Þà0="justify">Ermeni sorunu Türkiye'nin yakas?n? bu y?l da b?rakmayacak. Fransa'daki manevi zaferlerinden sonra Ermeniler ?imdi ABD Kongresi'ni kolluyorlar. Siyasi ortam ise kendileri için çok elveri?li. Çünkü ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni Ba?kan? Nancy Pelosi Ermeni davas?na tümüyle inanm?? biri. Washington'dan yans?yanlar, Türkiye'ye bu konuda geçmi?te destek veren siyasi odaklar?n bu kez pek hevesli olmad?klar?n? da gösteriyor. Bunun Türkiye'deki yayg?n ABD ve ?srail dü?manl???yla ilgili oldu?u anla??l?yor.
Hükümetin Akdamar Adas?'nda restore ettirdi?i 1085 y?ll?k "Kutsal Haç Katedrali"ni 24 Nisan'da törenle "açarak" bu süreci durdurabilece?ini de sanm?yorum. Hatta, bu ad?m?n ters tepece?ini dahi görebiliyorum. Zira söz konusu katedral Ermeni tarihinin en önemli mabetlerindendir.

Samimiyetsiz bulunacak
Bu nedenle, "biz bize" aç?l?p "turizmin hizmetine sunulmas?"n?n dünyada "samimiyetsiz ve hesapl? bir ad?m" olarak yorumlanmas? riski yüksektir. Bunun olmamas? için yap?lmas? gereken dini aç?l?? törenini ise bugünkü Türkiye kald?ramaz. Bu i?e soyunanlar?n, konunun bu boyutunu dü?ündüklerini hiç sanm?yorum.
Kongre'deki tasar?n?n geçmesiyle bu kez Amerikan mallar?n?n boykotu istenecek, TSK da Amerika ile ikili ili?kileri "ask?ya ald???n?" aç?klayacak. Ancak, Fransa ile oldu?u gibi, bunlardan somut bir ?ey ç?kmayacak.
Frans?z mallar?ndan vazgeçmeyen Türkler, Amerikan mallar?ndan da vazgeçmezler. Askerlerimiz de ABD'li kar??tlar?yla görü?meyi reddedemezler. (Sadece, "?kili de?il çok tarafl? olarak görüyoruz" derler.)
Bu yazd?klar?m?z ho?a gitmese de, "e?yan?n tabiat?" bunlara i?aret ediyor. Dünyada olabilecek ?eyler var, olamayacak ?eyler var. Yoksa bu konu yüzünden dünyan?n yar?s?yla ili?kimizi koparmam?z gerekirdi. F?rsat gelmi?ken baz? bilgiler vereyim:

Suriye'de 6 'soyk?r?m' an?t? var
"Ermeni soyk?r?m? an?t?" bulunduran ülkeler aras?nda ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Etiyopya, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, ?ngiltere, ?ran, ?srail, ?talya, ?sviçre, Lübnan, Kanada, ?ili, M?s?r, Yunanistan, Polonya, Suriye, Ukrayna, Uruguay ve Venezuela var.
Fransa'da halen 33, ABD'de ise 24 an?t var. Ankara için "stratejik önemleri" artan ?ran ve Suriye'de alt??ar, Ba?bakan Erdo?an'?n dün ziyaret etti?i Lübnan'da ise en az dört soyk?r?m? an?t? var. Bu arada, Ermeni soyk?r?m?n? kabul eden ulusal veya yerel parlamentolar?n say?s? da günden güne artyor.
Peki, çözüm nedir? Kan?mca sorunun tek bir çözümü yok. Ancak konuyu gerçekten "tarihçilere b?rakmak" iyi bir ba?lang?çt?r. B?rak?n ilgilenenler Esat Uras'tan Christopher Walker'a, Kamuran Gürün'den Vahan Dadrian'a kadar herkesi okuyup hapsi boylama korkusu ya?amadan kendi kanaatlerine vars?nlar.
Türkiye'nin elini zay?flatan Ermeni lobisi de?il, konunun bu ülkede kaba bir "inkârc?l?k" zihniyetine oturtulmu? olmas?d?r. Oysa gerçek tarih hiçbir zaman tek tarafl? de?ildir. Bizde bu "tabu"nun a??lmas? Da?naklar? tabii ki tatmin etmeyecektir. Ama ellerinden önemli bir kozu alacakt?r. Onun için sorunun çözümü aç?s?ndan en iyi ba?lang?ç budur.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »