Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

TEMS?LC?LER MECL?S?â??NDEK? ERMEN? TASARISI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
17 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

ellspacing="0" ceŽÿ5+TEMS?LC?LER MECL?S?â??NDEK? ERMEN? TASARISI

Bas?n haberlerine göre Amerikan Temsilciler Meclisi’ne Ermeni soyk?r?m iddialar? hakk?nda bir karar tasar?s? sunulmak üzeredir ve bu tasar?n?n kabul edilme olas?l??? büyüktür.

d?n?n kabul edilme olas?l??? büyüktür.

Tasar? henüz yay?mlanmad??? için içeri?i bilinmemekle beraber, daha önce Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komisyonu’nda yediye kar?? k?rk oyla kabul edilmi? olan ve H.Res. 316 say?s?n? ta??yan tasar?n?n, uzun tart??malar? önlemek üzere, aynen sunulaca?? anla??lmaktad?r.

H.Res. 316’da neler vard?r?

Tasar?, konuyu takdim etmek ve evveliyat? hakk?nda bilgi vermek üzere uzun bir “bulgular” bölümü içermektedir. Bilinen Ermeni iddialar?n?n tekrarland??? bu bölümde baz? hususlar özellikle dikkati çekmektedir. Mesela Ermeni “soyk?r?m?” s?ras?nda 2.000.000 ki?inin sürüldü?ü, bunlardan 1.500.000’inin öldürüldü?ü, 500.000’inin ise evlerinden at?ld??? gibi, baz? Ermeni tarihçilerin dahi ileriye sürmedi?i, fantastik olarak nitelendirilebilecek rakamlar verilmektedir. Ayr?ca Ermeni ”soyk?r?m?n?n” baz? ülkeler ar?ivlerindeki belgelerle kan?tland??? belirtilerek bu ülkelerin adlar? say?lmakta fakat, nedense, Osmanl? ar?ivlerine de?inilmemektedir. Soyk?r?m konusundaki ilk BM Genel Kurulu karar?ndan ve bu örgütün Soyk?r?m Sözle?mesi’nde Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nd???ndan bahsedilmekte ancak bu belgelerde böyle bir kay?t bulunmamaktad?r. Bu örnekleri daha da ço?altmak mümkündür.

Tasar?n?n karar bölümünde iki husus yer almaktad?r.

?lk olarak ABD Ba?kan?, insan haklar?, etnik temizlik ve soyk?r?m konular?nda ülkenin d?? politikas?n?n uygun bir anlay?? ve duyarl?l??? yans?tmas?n? sa?lamaya davet edilmektedir. Di?er bir deyimle Amerikan d?? politikas? ve Ba?kan bu anlay?? ve duyarl?l??a sahip olmad??? için ele?tirilmektedir.

?kinci olarak ise ABD Ba?kan? her y?l Nisan ay?nda yay?mlad??? mesajda aç?kça “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmaya ça?r?lmaktad?r. Ba?kan Clinton gibi Ba?kan Bush da her y?l Nisan ay?nda yay?mlad??? mesajlarda, e?anlaml? sözcüklere ba?vurmu? olmakla beraber, Türkiye’nin bu konudaki duyarl???n? dikkate alarak, “soyk?r?m”  dememi?tir.

Kabul edildi?i takdirde bu metin ne derecede ba?lay?c? olacakt?r?

Hemen belirtelim ki, egemenlik ilkesi gere?ince yabanc? makamlar?n ald??? kararlar Türkiye’yi (ve ba?ka ülkeleri) ba?lamaz.
 
Bu arada böyle bir karar?n ABD’de de  ba?lay?c? olmas? di?er bir deyimle hukuksal aç?dan bir sonuç do?urmas? ?üphelidir. Zira ortada kanun gücünde bir metin bulunmamaktad?r. Kanun ç?karmak için Temsilciler Meclisi’nin kabul edece?i bir tasla??n senato taraf?ndan da kabul edilmesi ve sonra ba?kan?n imzas?na sunulmas? gerekmektedir.

Hukuki yönden bir anlam? olmasa da böyle bir karar?n, esasen bat? ülkelerine yerle?mi? bulunan Ermeni soyk?r?m? inanc?n? peki?tirmesi, di?er baz? ülkeleri de benzer kararlar almaya özendirmesi, Ermenistan’?n Türkiye’ye kar?? izledi?i uzla?maz tutumunun devam?n? sa?lamas?,  Türkiye’nin bilimsel çal??malar?n?n inan?l?rl???n? zedelemesi ve diplomatik giri?imlerinden sonuç almas?n? güçle?tirmesi gibi nedenlerle son derece sak?ncal? olaca?? konusunda ?üphe bulunmamaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.