Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN'DA SEÇ?M ÖNCES? GERG?NL?K SÜRÜYOR

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
19 2007 - ERAREN

!ថ="justify">Bilindi?i üzere Ermenistan’da halihaz?rda i? ba??nda olan hükümet Cumhuriyetçi Parti, Hukuk Ülkesi Partisi (Orinats Yerkir) ve Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF-Ta?naksutyun) Partisinden müte?ekkil bir koalisyondur. Bu koalisyonu olu?turan partilerin son seçimlerde ald?klar? oy oran? ise s?ras?yla %23,5, %12,3 ve %11,4’tür. K?sacas?, koalisyon hükümetinin büyük orta?? Cumhuriyetçi Partidir. Muhalefet partilerinin ba??nda ise son seçimlerde %13,6 oy alan ana muhalefet partisi Adalet Blo?u ve %8,8 oy oran?na sahip olan Ulusal Birlik Partisi gelmektedir.

Ermenistan’da parlamento seçimlerine 3 ay kalmas?yla birlikte Ermenistan siyasetinde hareketli günler ya?anmaya ba?lanm??t?r. Ermenistan kaynaklar?na göre Ermenistan’daki kay?tl? siyasi parti say?s? her geçen gün artmaktad?r. Öyle ki, bu say? 74’e ula?m?? durumdad?r.  Ba?kan Koçaryan’?n yeni siyasi partilerin kurulmas?n? destekledi?i iddia edilmektedir. Zira Koçaryan yakla?an seçimler öncesinde daha fazla parti kurulmas?na ye?il ???k yakarak, muhalefeti bölmeyi ve muhalefet partilerinin kendi aralar?nda rekabet ederek birle?melerini engellemeyi amaçlamaktad?r.

Son dönemde, yeni kurulan partilerden biri de Müreffeh Ermenistan Partisi’dir (Barkavads Hayastan). Bu partinin ülkenin en büyük siyasi partisi oldu?u ve ba?kan Koçaryan taraf?ndan da desteklendi?i iddia edilmektedir. Parti’nin 2006 y?l?n?n Ocak ay?nda kurulmu? olmas?na ra?men k?sa zamanda büyük bir oy potansiyeline sahip oldu?u ileri sürülmektedir. Ermenistan Hükümeti’nin aç?klad??? resmi rakamlara göre bu partinin üye say?s?n?n yakla??k 400.000’e ula?t??? söylenmektedir. Partinin bu h?zl? yükseli?inin önümüzdeki günlerde yeni tart??malar do?uraca??n? söylemek mümkündür. 2007 Parlamento seçimlerinde büyük bir sürpriz olmamas? halinde son günlerde s?k s?k gündemde yer alan ve Ba?kanl???n? Ermenistan’?n en zengin i? adamlar?ndan biri olan Gagik Tsarukyan’?n yapt??? Müreffeh Ermenistan Partisi’nin ilk s?ralarda yer almas? beklenmektedir.

Parti ile ilgili olarak geçti?imiz hafta içinde önemli bir tart??ma gündeme gelmi?tir. Muhalefet partilerinden Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Artashes Geghamian, Müreffeh Ermenistan Partisinin lideri Gagik Tsarukyan’?n bu partiyi Savunma Bakan? Serge Sarkisyan’?n kendisine yönelik olas? bir suikastini engellemek için kurdu?unu iddia etmi? ve bu aç?klama Ermeni bas?n?nda geni? yank? bulmu?tur. Mevcut yönetimdeki görevlilerin gerçek ‘karanl?k ?övalyeler’ oldu?unu ifade eden Geghamian, söz konusu yönetimin her türlü suç ve cinayeti i?leyebilece?ini, ancak muhalefet grubu olarak kendilerine yöneltilebilecek bask?lardan korkmad?klar?n? belirtmi?tir. Ayr?ca Müreffeh Ermenistan Partisi’nin gösterdi?i üye say?s?n?n da abart?l? oldu?unu ve istatistiklerin Ermenistan’?n gerçek durumunu yans?tmad???n?n alt?n? çizmi?tir.

Her ne kadar Tsarukian taraf?ndan bu iddialar komik ve gayr? ciddi olarak de?erlendirilse de 1999 y?l?nda Parlamento Bask?n? s?ras?nda ya?ananlar göz önünde bulunduruldu?unda bu tür eylemlerin gerçekle?me ihtimalinin mevcut oldu?unu belirtmekte fayda vard?r. Bilindi?i gibi 1999 y?l?nda Ermenistan Parlamentosu Nairi Hunaryan ve karde?i taraf?ndan bas?lm?? ve Ba?bakan Vazken Sarkisyan ve Meclis Ba?kan? Karen Demirciyan öldürülmü?tü. Her ne kadar, bask?n?n Karaba? sorunu ve Hükümetin bu konuda izledi?i politikalara halk?n gösterdi?i tepki neticesinde yap?ld??? söylenmi?se de, bu gerekçelerin perde arkas?nda ya?anan siyasi çeki?meleri maskelemek için ortaya at?ld??? iddia edilmi?tir. Parlamento bask?n? sonras?nda Ermenistan siyasi bir krize sürüklenmi? ve bu durum ekonomik ve demografik anlamda Ermenistan’?n önemli kay?plar vermesine neden olmu?tur.  

Sonuç olarak Müreffeh Ermenistan Partisinin Parlamento Seçimleri sonunda yüksek oy oranlar? ile seçimi kazanmas? halinde Ba?kan Koçaryan’?n yeniden aktif siyasete dönerek Ba?bakanl?k koltu?una oturabilece?ini söylemek mümkündür. Bilindi?i gibi Ermenistan’da anayasa hükmü gere?ince Koçaryan’?n iki dönem boyunca devlet ba?kan? olarak görev yapt??? için yeniden devlet ba?kan? olarak seçilmesi mümkün olmad???ndan, Müreffeh Ermenistan Partisinin de deste?iyle Ba?bakanl??a getirilmesi ihtimali üzerinde durulmaktad?r. 2008’de yap?lmas? öngörülen Cumhurba?kanl??? seçimlerinde ise Ermenistan’?n Koçaryan’dan sonra ülkenin en güçlü siyasi figürü olarak tan?nan Savunma Bakan? Serge Sarkisyan ile yine Ermenistan’?n en güçlü partilerinden biri olan Cumhuriyetçi Parti ba?kan? Andranik Margaryan’?n yar??aca?? beklenmektedir. Ayr?ca halen Ermenistan D??i?leri Bakanl??? görevini yürüten Vartan Oskanyan’?n da Cumhurba?kanl??? için aday olabilece?i tahmin edilmektedir. K?sacas? önümüzdeki günlerde seçimlerin yakla?mas?yla birlikte sular?n giderek ?s?naca??n? ve ülke içerisinde çe?itli tart??malar?n alevlenmeye ba?layaca??n? söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »