Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? SORUNU HAKKINDAK? SON GEL??MELER VE ERMEN? ARA?TIRMALARI ENST?TÜSÜ

Oya EREN
19 2007 - Forum Türk-Amerikan Gazetesi

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Yeni y?l?n ilk haftas?nda Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), soyk?r?m iddialar?n?, ABD Kongresi'nin gündemine getirerek bir kampanya ba?latt?. Bilindi?i gibi Demokrat Parti'nin kongrede ço?unlu?u ele geçirmesiyle Ermeni lobisinin "soyk?r?m" iddialar?n?n ABD taraf?ndan tan?nmas? yönündeki umutlar? artm??t?.

ANCA ba?latt??? kampanyada ABD'deki Ermenilere, bulunduklar? bölgelerin Kongre'deki temsilcilerine gönderilmek üzere Ermeni tasar?s?n?n desteklenmesi konusunda mektup yazmalar? için ça?r? yapt?.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff de Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas? ile ilgili bir yasa tasar?s?n? yak?nda sunaca??n? aç?klad?. Ermenilerin durmaks?z?n devam eden çal??malar?na Türkiye'nin Los Angeles Konsoloslu?u önünde be? günlük açl?k grevleri de eklenmi?ti. Bu grev nedeniyle bir aç?klama yapan Schiff, "Kongre'deki yeni liderlik ile tasar?y? nihayet Kongre'den geçirece?imizi umuyorum" dedi. Schiff ayr?ca "Amerikan ulusu soyk?r?m? tan?mal?d?r" diyerek sözde "soyk?r?m"? Türkiye'nin de kabul etmesi gerekti?ini savundu. Bugünlerde ise Schiff'in "Ermeni soyk?r?m?'' tasar?s?na di?er milletvekillerinden destek alma çal??malar?na ba?lad??? ö?renildi. Yeni tasar?n?n, iki hafta içinde Temsilciler Meclisi'ne resmen sunulaca?? da beklentiler aras?nda.

Amerika'da durum böyleyken, geçti?imiz hafta içerisinde Avrupa'da da önemli bir geli?me ya?and?. Hollanda'dan sonra Almanya'da da Hakk? Keskin ad?ndaki Türk kökenli milletvekiline sözde Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas? konusunda bask? yap?ld?. Sözde soyk?r?m? tan?mad??? gerekçesiyle, H?ristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu'ndan Jochen-Konrad Fromme taraf?ndan, Keskin'in üyesi oldu?u sol parti PDS yönetimine "Onu yola getirin" ça?r?s? yap?ld?.

Görüldü?ü gibi Ermeni taraf? diyebilece?imiz sözde "soyk?r?m" savunucular? büyük bir ciddiyet ve kendine güvenle iddialar?n? tüm dünyaya yayma gayretlerini devam ettirmekteler. Bu gayretler, siyasi arena da dahil olmak üzere hemen her alanda Türkiye'nin kar??s?na ç?kmaya devam ediyor. Peki Türkiye "soyk?r?m" iddialar?n? tüm dünyaya kabul ettirme yolunda ilerleyen Ermenilere kar?? ne yapabiliyor? Ku?kusuz Türkiye'deki akademik ve siyasi çevrelerde büyük ad?mlar at?lmaya ba?land?.

Her ne kadar Türk taraf?n?n, tezlerini savunmaya ba?lamas? ve durumun ciddiyetini ve suçlamalar?n büyüklü?ünü kavramas?nda geç kal?nm?? olsa da "Ermeni Sorunu"na verilen önem son dönemdeki bilinçli çal??malardan anla??l?yor. Hem yurt d???nda ya?ayan Türkler büyük bir gayret ve k?s?tl? imkanlarla ciddi bir çal??ma sürdürmeye çal???yorlar, hem de Türkiye'de yeni nesil akademisyenler ve sivil toplum kurulu?lar? meseleye yak?n alaka gösteriyorlar.

Türkiye'de "Ermeni Sorunu"nu tarafs?z olarak tarihsel, psikolojik, hukuki ve uluslararas? boyutlar?yla inceleyen bir kurum, 2001 y?l?nda Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi (ASAM) bünyesinde Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü ad?yla kurulmu?tur. Enstitü'nün faaliyet alan?na giren ba?l?ca konular aras?nda Ermeni sorunu, Ermeni Diasporas?, Ermenistan'?n iç ve d?? politikas? ile Karaba? meselesi say?labilir. Enstitü bu konular?n her yönüyle ve derinlemesine analiz edildi?i iki dergiyi düzenli olarak y?lda dört kez yay?mlamaktad?r. Bunlardan ilki 2001 y?l?ndan beri yay?mlanan "Ermeni Ara?t?rmalar?", ikincisi de 2002 y?l?ndan beri yay?mlanan "Review of Armenian Studies" adl? ?ngilizce dergidir. Bu iki dergide de Ermeni Sorunu tarih, psikoloji, hukuk, siyaset bilimi vb. sosyal bilim dallar?n?n çal??malar?ndan yararlan?larak analiz edilmektedir.

Bu dergilerin yan? s?ra, Türkçe ve ?ngilizce olarak her çal??ma günü düzenli bir biçimde Enstitünün web sitesinde (www.eraren.org) yay?mlanan bir günlük bülten haz?rlanmaktad?r. Bu bültende yerli ve yabanc? haber ajanslar?ndan ve gazetelerden derlenen, Ermeni Sorunu, Türkiye-Ermenistan ili?kileri ve Karaba? sorunu konular?nda yay?nlanan haberler yer almaktad?r.

Bütün bunlar?n yan?nda akademik camia ve kamuoyunu bir araya getirmek ve toplumun geni? kesimleri ile do?rudan temas? artt?rmak amac?yla Enstitü, Ermeni ara?t?rmalar?n? esas alan bilimsel toplant?lar düzenlemektedir. Bu toplant?larda Ermeni sorunu konusunda çal??an Türk ve yabanc? bilim adamlar? vas?tas?yla konu bilimsel platforma ta??nmaktad?r.Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü hem Ermeni Sorunu ile ilgili çok geni? bir birikime sahip web sitesiyle (www.eraren.org) hem de ?ngilizce, Frans?zca, Almanca, Rusça, Ermenice ve Türkçe dillerinde yukar?da belirtilen konular hakk?nda yaz?lm?? kitap, sürekli yay?n ve belgelerden olu?an kitapl???yla ara?t?rmac?lar ve konuyla yak?ndan ilgilenenler için bir rehber görevi üstlenmektedir. Enstitü yaz aylar?nda üniversite ö?rencileri için stajlar düzenlemekte ayr?ca tüm üniversite ö?rencilerinin konu hakk?ndaki eksikliklerini giderebildikleri bir kurum olmaktad?r. Zaman zaman Enstitü yöneticilerinin Avrupa ve ABD'de verdikleri konferanslar büyük ilgi uyand?rmakta, ülkemizin en önemli d?? politika sorunlar?ndan biri olan Ermeni meselesinin hem bu ülkelerde ya?ayan Türklere, hem de bilgilenmek isteyenlere detayl? ve bilimsel olarak sunulmas?n? sa?lamaktad?r. Bu konferanslar ?????nda pek çok ki?inin Ermeni Sorununa bak?? aç?s? de?i?mi? ve sorunun tüm boyutlar?n?n ele al?nmas?n?n önemi anla??lm??t?r.

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü, bi-limsel ve tarafs?z çal??malar? vas?tas?yla Ermeni Sorunu hakk?nda bilinen tüm yanl??lar? düzeltmeye çal??makta, ayn? zamanda hem Türkiye'de hem yurt d???nda bu alanda yap?lan çal??malar? takip etmektedir. K?sacas? Enstitü bu meselenin Türkiye ve Türkiye'nin uluslararas? toplumdaki alg?s? üzerindeki öneminin bilincinde olarak, yaln?zca tarihi gerçekleri ortaya koymay? ilke edinmi? bir kurulu?tur. Dolay?s?yla Enstitü'nün Türk ve yabanc? kamuoyunu bu mühim konu hakk?nda bilgilendirme misyonu, onu Türkiye'deki sivil toplum kurulu?lar? içerisinde son derece önemli bir mevkide konumland?rmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

» Calismalarinizi destekliyorum, arastirmalariniza tarafsiz olarak devam etmenizi diliyorum.
Deniz Susar, 20.01.2007|05:38:09

«  »