Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HRANT'IN KAT?L?, DAMARLARIMIZA KARI?AN ZEH?RL? KANDIR

Semih İDİZ
20 2007 - Milliyet

!Þõàà="justify">Hrant Dink çok sevdi?im bir arkada??md?. Kendisi insano?lu insand?. Dünyan?n da en sevecen insanlar?ndan biriydi. Size sevgiyle sar?ld? m?, kalp at??lar?n? hissederdiniz. Kafas?n? omzunuza koydu?unda da böyle bir insan? tan?maktan mutluluk duyard?n?z. "Güzel ülkemin ne güzel insanlar? var" diye sevinirdiniz.
Ne yaz?k ki Hrant, "Türklerin damarlar?nda dola?an zehirli kan"dan söz etmekle de ne kadar hakl? oldu?unu kendi can?yla kan?tlad?. Temiz kan?m?za kar??m?? bu zehri içimizden atmad?kça millet olarak bir yere gidemeyece?imizi bize bir kez daha gösterdi.
Bunu art?k anlayal?m. Anlayal?m ki insano?lu insan Hrant bo? yere ölmü? olmas?n. Bu arada, bizi millet olarak rezil eden bu alçakça ve kalle?çe cinayete "ama"larla, "fakat"larla" bahane üretecek olanlar? da hem Türk olarak hem de insan olarak pe?inen k?nayal?m.
"Bunu Türkler yapm?? olamaz diye" komplo teorilerine de sar?lmayal?m. Hrant'a mahkeme giri? ve ç?k??lar?nda çektirilenlerden sonra komik duruma dü?meyelim. ?nsanl?kla yak?ndan uzaktan bir ilgisi olmayan bu cinayetin hiç, ama hiçbir mazereti olamaz.

Nereye gidiyoruz?
Hrant'?n katledili?inden sonra bu ülkenin makul insanlar? olarak, eskilerin ifadesiyle, külah?m?z? önümüze koyup, "Biz neyiz, nereye gidiyoruz, ne olmaya çal???yoruz?" diye ciddi ciddi kendimize sormak zorunday?z.
Aralar?nda sözde sosyal demokratlar da olmak üzere, Türkiye'de "ulusalc?l?k" kisvesi alt?nda a??r? milliyetçilikten siyaseten medet umanlar?n, ça?da? medeniyet yolunda ilerlemek üzere kurulmu? olan cumhuriyetimize verdikleri zarar? art?k görelim.
Sevgili arkada??m? kaybetmi?im. Onun için i?in bu boyutu asl?nda umurumda de?il. Ama Hrant'?n öldürülmesiyle milletçe dünyaya rezil oldu?umuzu söylemeye lüzum bile yok. Bu cinayetle Amerikan Kongresi'ndeki Ermeni tasar?s?n?n geçmesini garantiledi?imizi de.
D??ar?da neler yaz?laca??n? ben ?imdiden söyleyeyim. "Türk, insanl?ktan nasibini alamam?? tahammülsüz bir barbard?r. Ermeni, Kürt katilidir. Kad?na çocu?a sayg?s? yoktur." K?sacas?, hakk?m?zdaki tüm önyarg?lar, aram?zda dola?an "Kerinçsiz faktörü" ile birle?ince söylenecek olan i?te budur.

Öldürülmesi ulusal ay?p
Ama bir Türk olarak ben bu s?fatlar? kesinlikle reddediyorum. "Aram?zda kaçak çal??an 70 bin Ermeniyi Fransa'ya misilleme olarak ülkeden sürelim" diyen zavall?lar ba?ta olmak üzere, bize bu s?fatlar?n yak??t?r?lmas?na neden olanlar? da k?n?yorum.
Hrant'?n öldürülmesi ulusal ay?b?m?zd?r. Bu ay?b? k?smen de olsa silmenin tek yolu, Hrant'? milletçe ebedi yolculu?una u?urlamakt?r. Buna Cumhurba?kan?'ndan Ba?bakan'?na, ana muhalefet partisi liderinden Genelkurmay Ba?kan?'na kadar herkesi kat?yorum.
As?l ad? "F?rat" olan Hrant Dink cesur bir Anadolu çocu?uydu. ?nsan sevgisiyle ta?an bir karde?imizdi. Topra??n bol olsun sevgili karde?im. Seni çok özleyece?iz. Ülkemiz sensiz daha da fakirle?ti. Yoklu?unu hep hissedece?iz. Sana yap?lan? dü?ündükçe de utanaca??z.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »