Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HRANT D?NK'? K?M ÖLDÜRDÜ?

Hasan Celal GÜZEL
21 2007 - Radikal

!ßé°€="justify">Sevgili okuyucular, bu pazar hepiniz gibi ben de çok üzgünüm. Bir taraftan, Türkiye ve Türk dostu, insan sevgisiyle dolu Ermeni as?ll? bir Türk gazetecisinin alçakça katledilmesine; di?er taraftan, bu i?renç cinayetin Türkiye ve Türkler aleyhinde kullan?lacak olmas?na üzülüyorum. Nitekim, daha aradan 24 saat bile geçmeden, 'dahilî ve haricî bedhahlar?m?z' aleyhimizdeki propaganday? azd?rmaya ba?lad?lar.

Ýt Dink
Evvelâ, ?unu kaydedelim ki, Hrant Dink, Ermeni diyasporas? gibi, Türkleri hiçbir ?ekilde soyk?r?mla itham etmiyor ve onlar?n a??r?l?klar?na kar?? ç?k?yordu. Bu yüzden de Ermeni diyasporas? taraf?ndan sevilmiyordu. Son olarak, Fransa'n?n ay?pl? kanununa kar?? ç?km?? ve aleyhinde gayret göstermi?ti. Esasen, bugün Türkiye'de ya?ayan Ermeni as?ll? Türk vatanda?lar? içinde Türkiye'nin ve Türkler'in aleyhinde olan tek ki?iyi gösteremezsiniz.
Hrant Dink, bir gönül adam? ve co?kulu bir insan haklar? savunucusuydu. Malatyal? hem?ehrimiz Hrant Dink'i, yak?n dostu olan Cumali Ünald?'dan dinledim. Son derece arkada? canl?s? olan Dink, Cumali'ye 'Türkiye'den toprak istiyorum ama gömülmek için...'
dermi?. Geçen sene M?AD (Malatyal? ?? Adamlar? Derne?i) panelinde yapt??? konu?mada Türkiye'deki siyasî Kürtçülere, 'Bat?l?lar Ermenileri Osmanl?'ya kar?? k??k?rtt?lar; sonra arkalar?ndan çekilerek iki taraf? da ezdiler. Ayn? oyuna gelmeyin' diye seslenmi?ti.

Hrant Dink ve hatalar
Hrant Dink'in böylesine menfur bir suikasta kurban gitmesine, elbette Türk Devleti ve Hükûmeti'nin yetkilileri çok üzülmü?tür. Buna hiç ?üphe yoktur. Lâkin, bu cinayetin i?lenmesinde ve Türkiye aleyhinde kullan?labilir hâle gelmesinde, yap?lan baz? hatalar? gözard? edemeyiz.
Önce, yeni TCK'daki 301. madde, ba?l?ba??na bir hatad?r. Kanun haz?rlan?rken âdeta y?rt?nd?k ama ne yaz?k ki kimselere dinletemedik.
Böyle bir madde dü?ünce hürriyetine ayk?r?d?r. Daha sonra, i? polemi?e ve k?s?r politik hesaplara dönü?ünce, 301. madde aynen muhafaza edildi.
Bunda, iktidar kadar muhalefetin de kusuru vard?r.
Ya, bilirki?i raporuna ra?men, Hrant Dink'in Ermeni diyasporas? aleyhine, Türkiye lehine yazd??? bir yaz?y? yanl?? de?erlendirerek hukukî hata yapan ve onu mahkûm eden Mahkeme'ye ve Yarg?tay'a ne demeli?
Bizim de defalarca ba??m?za geldi de iyi biliyoruz. Koskoca makaleyi bir tarafa b?rak?p da içinden tek bir cümle çekerek, onu da yanl?? anlay?p ceza verenler, bugünkü tablo kar??s?nda kendilerini hakl? görebilirler mi? ?unu biliniz ki, bu ac? olay? istismar edenler, kendilerine
bu hatal? kararlar? gerekçe olarak alacaklard?r.
Nihayet, Dink'in istememesine ra?men, bu suikast? önceden hesaplayamay?p güvenlik korumas? yapmayanlar da hata etmi?lerdir.

Komplo teorileri ve gerçekler
Gelelim Hrant Dink'i kimin öldürdü?üne ya da öldürttü?üne...
1. Milliyetçiler: Medyan?n büyük k?sm?, olay?n failini kolayca yakalad?: Dink'i milliyetçiler veya milliyetçi ithamlar?n tesirinde kalan bir 'milliyetçi' serderge öldürmü?tür, diyorlar. Bunu yazanlar?n gazetelerinde, bir yandan da 'Hedef Türkiye' benzeri man?etler at?l?yor. En basit dedektif romanlar?nda dahi, cinayetin kimin yarar?na oldu?u ortaya konulur. Türkiye'nin aleyhine oldu?unda birle?ti?imiz cinayeti, bir milliyetçinin, bir vatanseverin i?lemesi mümkün müdür?...
En ahmak bir milliyetçi bile bunu dü?ünemez mi?
Farzedelim ki, fanatik bir genç terörist bu suikast? münferiden i?lemi? olsun. Bu takdirde, bütün milliyetçileri bundan sorumlu tutabilir misiniz?
Üstelik, bu cinayetin tam da Türkiye'nin Irak ç?k???n?n ortas?nda, Ermeni diyasporas?n?n özellikle ABD'deki yeni bask?lar?n?n arefesinde yap?lm?? olmas? manidar de?il midir?
?u gerçe?i art?k kabul etmeliyiz: Bu suikast, hedef ki?isi, yeri ve zaman? iyi seçilmi?, Türkiye aleyhinde gerçekle?tirilmi? bir komplodur.
2. Derin devlet: Baz? ak?ldâneler de bu cinayeti hemen 'derin devlet'e ba?lay?verdiler. Efendim, 'ulusalc? derin devletçiler', Türkiye'yi AB'den koparmak ve içeriye kapayarak antidemokratik bir rejim kurmak için bu suikast? yapt?rm??larm??... Güvenlik ve istihbarat örgütlerinin, silâhl? kuvvetlerin ba?ka i?i gücü yokmu? da Hrant Dink'i öldürteceklermi?. Ben as?l, sokaklarda 'Katil Devlet!' diye ba??ranlar? kimlerin yönlendirdi?ini merak ediyorum.
Ordu, Irak s?n?r?na y???nak yap?p beklerken hangi 'derin devletçi' böyle bir provokasyonu düzenler? Bu, olsa olsa ba?ka devletlerin 'derin' operasyonu olabilir.
3. PKK ve Kürtçü odaklar: ?imdi gelelim as?l suçlulara yakla?maya... Türkiye, son haftada PKK'ya ve Irak'taki pe?merge emrivakilerine kar?? ilk defa sert ve kararl? bir ses yükseltmi?tir. TBMM'de bu konuda görü?meler
yap?lm??; iktidarla muhalefet 's?n?r ötesi operasyon'da ve Kerkük'e seyirci kal?nmayaca?? hususunda birle?mi?tir.
Bu ortamda Hrant Dink'in katli, Türkiye gündemini bütünüyle de?i?tirmi? ve
d?? dünyada Türkiye aleyhine bir hava olu?turmu?tur.
Türkiye aleyhine sald?r?lar?n yo?unla?t??? bir zamanda, s?n?r ötesi operasyon ve Kerkük'e müdahale zorla?m?? olmaktad?r. Bu da hiç ?üphesiz PKK'n?n i?ine yarayacakt?r.
4. Ermeni Diyasporas?: Hrant Dink'in uzla?t?r?c? tutumundan ?ikâyetçi olan Ermeni diyasporas?n?n, bir yandan böyle bir engeli ortadan kald?rmas?, di?er yandan da önümüzdeki aylarda ABD'de planlad?klar? Türkiye aleyhindeki kampanya için bunu kullanmak istemesi gözden uzak tutulmamas? gereken bir ihtimaldir. Geçmi?te, diyasporan?n a??r? unsurlar?n?n, elleri titremeden çok say?da diplomat?m?z? ?ehit ettikleri dü?ünülecek olursa, Ta?nak zihniyetinin böyle bir cinayeti i?lemeye yatk?n oldu?u da bilinen bir gerçektir.
5. Yabanc? istihbarat servisleri: Bu ?ekilde 'dâhiyane' bir suikast?n Türkiye'yi kar??t?raca??n? çok iyi de?erlendirilebilecek yabanc? istihbarat servisleri, özellikle Türk ordusunun operasyonlar?na mani olmak ve ABD parlamentosunda sözde Ermeni soyk?r?m? iftiralar?n? kabul ettirmek için bu oyuna ba?vurmu? olabilirler.
***
Nas?l gerçekle?tirilmi? olursa olsun, bu suikast?n Türkiye aleyhinde oldu?u muhakkakt?r. Türk güvenlik ve istihbarat güçlerinin bu müessif olay?n faillerini en k?sa zamanda yakalamas? elzemdir.
Hrant Dink vurulmu? yatarken, alt? delik ayakkab?s?yla, 7 ya??ndan sonra yetimhanede geçen çocukluk ve gençli?iyle, ate?li ve samimî hâlleriyle
onu and?m. ?çim tâ derinden s?zlad?. Ona Tanr?'dan rahmet, ailesine ve yak?nlar?na ba?sa?l??? diliyorum.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »