Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BU HALK TEPK?S? B?R UYANI? MI?

Oktay AKBAL
21 2007 - Cumhuriyet

!Þõàà="justify">Bir gazeteci öldürüldü! AGOS gazetesinin yazar? Hrant Dink 'i sokak ortas?nda üç kur?unla vurdular...

Bu kaç?nc? gazeteci cinayeti? Türk bas?n tarihinde altm?? ikincisi! Ba?ka bir ülke var m? bunca gazetecisinin, yazar?n?n cinayetlere kurban gitti?i? Daha önemlisi, bu cinayetleri i?leyen ki?ilerin ya da çetelerin bir türlü ele geçirilmedi?i...

Polis mi yok, jandarma m? yok; ara?t?ran, inceleyen sorumlu uzmanlar m? yok; bakanlar, ba?bakanlar m? yok, ne yok? Hepsi var! Zaman zaman ki?iler gider, ba?kalar? gelir, ama cinayetleri i?leyenleri yakalamak, cezaland?rmak, ülkede huzuru sa?lamak bir türlü gerçekle?mez! Mumcu, ?pekçi, Tütengil, K??lal? vb. say?s?z gazetecinin, dü?ünce adam?n?n katilleri belki hâlâ aram?zda gezip duruyorlar...

Demek, toplum olarak bizler de bu konulara kar?? gereken ilgiyi göstermiyoruz. Ölen ölmü?, öldüren öldürmü?, vah vah deyip geçiyoruz! Unutmak, unutulmak a??r bas?yor. Derken bir daha, ard?ndan bir daha!..

***

Hrant Dink bir gazeteciydi. Bir Türk gazeteci!.. Ermeni olsun, Rum, Arnavut, Laz, Gürcü, Yahudi hangi kökenden gelmi? olsun fark etmez! Böyle bilmi?iz, böyle al??m???z, böyle bir toplum yaratm???z... Çocuklu?umdaki Ermeni, Rum, Yahudi okul arkada?lar?m? an?ms?yorum. Kevork 'lar?, Mi?el 'leri, Panayot 'lar?... Ayn? s?ralarda oturduk, ayn? oyunlar? oynad?k! Ayn? ülkenin bireyleri oldu?umuzun bilincindeydik hep... O otuzlu, k?rkl? y?llar?m bir masal m??..

***

?lk kez önemli bir olay ya?and?. Hrant'?n öldürülmesi Türk toplumunun bilinçlenmesinde bir dönüm yeri mi olacak? Saat üçte Osmanbey'de, bir gazeteci kap?s?n?n önünde öldürülüyor, ak?am saat sekizde ?stanbul'da, Ankara'da binlerce insan meydanlarda toplan?yor, sokaklarda yürüyor, ellerinde öldürülen gazetecinin resimleri... Birkaç saat içinde bir yurtta? kalabal??? cinayetlere tepkisini göstererek ülkenin yöneticilerine, "Art?k uyan?n, sürüp giden yazar katliam?na son verilsin" uyar?s? yap?yor...

?stanbul'da, Ankara'da Hrant'?n öldürülmesini ulusal bir yas gibi gören binlerce insan Ermeni mi? Bu kadar Ermeni var m? ülkede? Hepsi Türk mü, Türk olarak do?sa da do?masa da Türklü?ün, haks?zl?klara, k?y?mlara, gelip geçen hükümetlere tepkisini göstermek istiyordu.

***

Gazeteci cinayetlerinin art?k son bulmas?n? diler, Hrant'?n ailesine, dostlar?na, sevenlerine.. dolay?s?yla Türk halk?na ba?sa?l??? dilemek isterim. Bu hakl? halk tepkisini mutlu bir uyan???n ba?lang?c? sayarak...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »