Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

NEDEN HRANT D?NK? NEDEN ??MD??

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
22 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!áH€ ="justify">Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili olarak ilk önce iki soruya cevap aranmas?n?n, hayli kar???k gibi görünen bu konunun ayd?nlat?lmas?na yard?mc? olaca??n? dü?ünüyoruz.

bir Ermeni soyk?r?m? oldu?una inanmakla beraber, bu konuda Ermeni militanlar?n?n görü?lerini tam olarak payla?maz ve Diasporan?n aksine “soyk?r?m?n” Ermenilerin ya?am?n?n bir parças? veya ana amac? olmas?na kar?? ç?kard?. Bu konuda Ermeni militanlar?yla ayn? görü?lere sahip olanlar yerine Hrant Dink’in hedef al?nmas?n?n nedeni, son y?llarda yabanc? ülkelerde çok tan?nm?? olmas?, dolay?s?yla kendisine yap?lacak bir suikast?n fazla ses getirece?inin dü?ünülmesi, di?er bir deyimle Dink’e kar?? bir eylemin propaganda de?erinin yüksek olmas?d?r. Nitekim gerek Diaspora’da gerek Ermenistan’da Dink’in ölümü nedeniyle Türkiye’ye kar?? suçlamalar ba?lam??t?r.

“Neden ?imdi?” sorusuna cevap aramak için Ermeni sorunu ile ilgili olarak uluslararas? gündemde hangi konular?n bulundu?unda bakmak gerekmektedir. ?u anda gündemde iki konu bulunmaktad?r. Birincisi Amerikan Temsilciler Meclisine hemen verilece?i söylenen Ermeni “soyk?r?m?n?n” tan?nmas?na dair karar tasar?s?d?r. Amerikan Hükümeti, Türkiye ile olan ili?kileri olumsuz etkileyece?ini ileri sürerek, bu tasar?ya kar?? ç?kmaktad?r. Hrant Dink Cinayeti’nin Türkiye aleyhinde yaratabilece?i olumsuz hava Amerikan Hükümetinin bu konudaki giri?imlerini zay?flatacakt?r. ?kinci gündem maddesi ise geçen senenin Ekim ay?nda Frans?z Ulusal Meclisinde kabul edilen ve Ermeni “soyk?r?m?n?” inkâr edilenlerin iki y?la kadar hapis ve 45.000 Avro para cezas?na çarpt?r?lmas?n? öngören kanun tasar?s?d?r. ?fade özgürlü?ünü ihlal edebilece?i için bu tasar?ya kar?? Frans?z Senatosunda bir direni? vard?r. Tasar?n?n Senato gündemine al?nmas? için geçen hafta Paris’te birçok Frans?z politikac?n?n da kat?ld??? büyük bir miting yap?lm??t?r. Bu mitingden yakla??k otuz alt? saat sonra Hrant Dink’in katledilmesi bu ülkede esasen mevcut olan Türkiye aleyhindeki havay? daha da artt?rm??t?r.

Türkiye’de, Say?n Cumhurba?kan? ba?ta olmak üzere, tüm üst düzey siyaset adamlar? ile kurulu?lar?n Dink’in öldürülmesini ?iddetle k?namalar? ve katilin de, üstelik babas?n?n ihbar? üzerine, yakalanmas?n?n yukar?da de?indi?imiz Türkiye aleyhindeki havay? bir ölçüde hafifletmesi beklenebilir.

Bu arada Hrant Dink’in katlinin baz? ki?iler taraf?ndan kendisiyle ayn? dü?üncede olmayanlar? suçlamak için bir f?rsat olarak alg?land??? görülmektedir. Mesela Radikal Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?smet Berkan’?n bu günkü yaz?s?nda “birtak?m emekli büyükelçileri” Ogün Samast ile ayn? kefeye konan sözleri, yak???ks?z oldu?u kadar bilgisizlik ve bilinçsizlik eseri olarak dikkat çekmektedir.

Bu konuda Emekli Büyükelçi Pulat Y. Tacar’?n, ?smet Berkan’a verdi?i cevap,  Radikal gazetesine yay?nlanmama olas?l??? dikkate al?narak, a?a??da okuyucular?m?z?n bilgisine sunulmu?tur. 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.