Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

'?NSAN' OLMADAN, 'TÜRK' OLUNMUYOR

Semih İDİZ
22 2007 - Milliyet

!áH€ ="justify">Sevgili dostumuz Hrant Dink'in vah?ice katledili?ine hepimiz gibi üzülen ve hakl? olarak ülkemizin dünyan?n gözünde küçük dü?tü?üne inanan Melih A??k, "Bu olay Türkiye'de hiç kimseye siyasi avantaj sa?lamaz" demi?.

Cquot; kendilerine "Türklü?ü kurtarma" misyonu biçen ve bu cinayetten akl?nca siyasi avantaj sa?lad?klar?na inanan çok say?da ki?i ve odak akl?ma geliyor.
Son iki y?l zarf?nda yap?lan önemli reformlar?n hayata geçirilmeye çal???lmas? süreci çerçevesinde bu ülkede ya?ananlar? takip etmi? olmak bile bunlar? "de?ifre" etmeye yetiyor.

Çetin Altan çok güzel tarif etti
"Görmü? ve geçirmi?" bir büyü?ümüz olan Çetin Altan ise dünkü yaz?s?nda bu ki?i ve odaklar? güden ?eyi çok güzel tarif etmi?:
"Oldum bittim 'Türk dü?manl???' suçlamas?, ?ttihatç? politikalar?ndan uzant?l? ucuz bir t?rpan savurmas?d?r, uydurma 'resmi tarih'lerle, kutsalla?t?r?lm?? içi bo? hamasi kavramlar? fiskelemeye kalkanlara kar??."
Altan'?n "?ttihatç?lara" yapt??? gönderme tabii ki bo?una de?il. Gazeteci Ahmet Emin Yalman, "Yak?n Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim" ba?l??? alt?nda toplad??? an?lar?n?n "Tehcirde Ta?k?nl?klar" bölümünde, Ermenilerin yurtlar?ndan sürülü?ünde "ölçünün bir tarafa b?rak?ld???n?" ve uygulaman?n "resmi bak?mdan çok sert yürütüldü?ünü" yazar.
Tehcirin ba? uygulay?c?lar?ndan, ac?mas?z "?ttihatç?" ve "Te?kilat? Mahsusac?" Bahaettin ?akir hakk?nda da ?unlar? söyler:

Hayranl?k de?il ay?plama
"Dr. Bahaettin ?akir ?öyle dü?ünmü?tür: '(Ermeni tehlikesini) ortadan kald?rmak için ne mümkünse yapmak, milli selametin icab?d?r. Bu yolu tutmak belki de milli ve insani kanunlara kar?? gelmek demektir. Bunun vebalini can?mla ödemeye haz?r?m (nitekim ödedi de S. ?.). Hedefe varsam da, varmasam de beni ay?playanlar çok olacakt?r. Bunu biliyorum, fakat pek uzak bir istikbalde benim memlekete hizmet için kendimi feda etti?ini anlayanlar da ç?kacakt?r."
Bir avuç hayran?n? bir yana b?rakacak olursak, ?akir bugün temenni etti?i gibi an?lm?yor, tahmin etti?i gibi ay?plan?yor. Kendisine hayranl?k duyan "zamane Yakup Cemilleri" ise Susurluk'tan bu yana tan?yoruz. Devletin içine de s?zm?? olan bu ki?ilerin, özü itibariyle "hümanist" olan Atatürk'ün ad?n? utanmadan anarak, ortaya att?klar? dü?ünceleri de biliyoruz.

Türklü?e nas?l hizmet bu?
Bu noktada ?unu sormak laz?m: "Milli ve insani kanunlara kar?? gelmekle" Türklü?e nas?l hizmet edilmi? olunuyor? "Türklük" kavram? "insanl?k" kavram?ndan önce mi geliyor? Buna olumlu yan?t veriyorsak, o zaman "insanl???n" da Türkü sevmesi ve saymas? için ne gibi bir nedeni olabilir?
Ayr?ca, sözünü etti?im ki?i ve odaklar?n iddia ettikleri gibi, "Türkün", gerçekten de "Türkten gayr? dostu yok" ise, bunun "insanl??? arka plana itmekle" bir ilgisi olabilece?i hiç ak?llara gelmiyor mu?
?çimizi yakan bu cinayetten sonra gerekli dersleri ç?karmak zorunday?z. Yoksa hem Hrant pisi pisine ölmü? olacak, hem de "Türklü?ü" korumak "milli ve insani kanunlardan" nasibini almam?? kanl? ellerde ve siyasi mürtecilerde kalacakt?r. Öyle olursa, bir Türk olarak da bunda övünülecek bir ?ey göremiyorum.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »