Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HRANT D?NKâ???N ÖLDÜRÜLMES? VE SORULAR

Muhsin ABAY
22 2007 - Türkiye

!à' ellspacing="0" ceŽÿñ&HRANT D?NKâ???N ÖLDÜRÜLMES? VE SORULAR&

Kan beynimizde, otuz iki saat katilin kim oldu?unu ve bu cinayeti niçin i?ledi?ini tart??t?k. Art?k cinayetin zanl?s? yakalanm?? bulunuyor. Sorgulamas?nda cinayetin boyutlar?, arka plan? ayd?nlat?lmaya çal???lacak.

Ğ boyutlar?, arka plan? ayd?nlat?lmaya çal???lacak. Cinayetin münferit bir olay m?, yoksa bir örgüt i?i mi oldu?u önem kazan?yor. Hangi sebeple i?lenmi? olursa olsun, ülkemize yap?lm?? çok büyük bir kötülük oldu?u muhakkak. Hrant Dink’in hunharca öldürülmesi dolay?s?yla üzüntümüz büyük. Kederli ailesine, yak?nlar?na taziyelerimizi sunar?z. Türk halk?n?n ba?? sa? olsun.
Katilin erken yakalanmas?, olay?n uluslararas?nda farkl? boyutlara çekilmesini ne kadar önleyece?ini zamanla görece?iz. Hükümet, ?stanbul Valili?i gereken hassasiyeti gösterdi. Güvenlik güçlerimiz, istihbarat örgütümüz zanl?y? erken yakalayarak, birçok spekülâsyonu önledi. Hepsine te?ekkür ederiz. Programlar?n? de?i?tirerek konuyu saatler boyu tart??maya açabilen televizyon kanallar?n? da kutluyoruz. Ama en fazla övgüyü kendili?inden olu?an ac?l? kalabal?klar?n Agos Gazetesi çevresinde olu?turdu?u vakur duru? hak ediyor. Protestosunu dipdiri, ama ta?k?nl?ktan uzak bir ?ekilde yapan halk?m?z, olay bahanesiyle Türkiye’yi a?a??lamak isteyen çevrelere f?rsat vermedi.
Bütün bunlar olay?n vahametini örtmüyor ve ac?m?z? dindirmiyor. Tam Türkiye dü?manlar?n?n sevinece?i bir manzara ortaya ç?kt?: Ba??n? kald?r?p uza?a bakamayan, cinayetlerle, gündelik i?lerle bo?u?an bir ülke görüntüsü...
Hrant Dink ile, 1909 y?l?ndan bu yana Türkiye’de öldürülen gazeteci ve yazarlar?n say?s? 61’e ç?km??. Bu tespit bile tek ba??na çok ?eyleri aç?kl?yor: Fikre, dü?ünceye, tart??maya aç?k bir toplum de?iliz. “Tek tiple?tirilmi? sürü” refleksi veren, farkl?l??a ilk tepkisi “öldürmek” olan ilkel davran??larla malulüz. Dü?ünceyi silâhla yok edece?ini sananlar?n az olmad??? bir ülkede ya??yoruz!
Katil zanl?s? Trabzonlu, 17 ya??nda. Arkada? grubu içinde ad? bombalama eylemlerine kar??anlar var. Daha on bir ay önce yine Trabzon’da 16 ya??nda bir genç ?talyan papaz? öldürmü?tü. Çocuklar?n ya?lar?, aile ili?kileri, ki?ilikleri örtü?üyor. Yine Trabzon’da bir k?s?m gençlerin F tipi cezaevlerini protesto bahanesiyle Trabzon halk?n? tahrik edici eylemlerini hat?rl?yoruz.
Neden hep Trabzon? Neden 18 ya??ndan küçükler sahnede? Bunlar?n arkalar?nda kimler var? De?ilse bu çocuklar? adam öldürmeye sevk eden nedir? Güvenlik güçlerinin ötesinde; psikologlar?n, sosyologlar?n, pedagoglar?n, ileti?imcilerin inceleyip ortaya ç?karmas? gereken bir mesele kar??s?nday?z.

Ne diyordu Dink?
“Kimli?imi inkâr edemem. Ermeni as?ll?, Hristiyan bir Türk vatanda??y?m.” “Türkiye-Ermenistan meseleleri akl? selimle tart???l?rsa toplumlar uzla??r, tarihteki gibi bar?? içinde ya?arlar” diyordu. Avrupa ve Amerika’n?n Ermenistan’? ve Ermeni diasporas?n? nas?l kulland?klar?na dikkat çekiyordu. Bu ülkede do?mu?, büyümü?tü. Ülkemizi/ülkesini seviyordu. Çileli bir hayata katlan?yor, kendi cemaatinin haklar?n?, ifade özgürlü?ünü medenice savunuyordu...
Ama ?rkç?l?kla gözü dönmü? baz?lar? onu sevmiyordu. Üstelik 301. maddeden mahkum olmu?tu. Mahkeme koridorlar?nda h?rpalanm??, tükürük ya?muruna tutulmu?, yine de y?lmam??t?. Sembolle?iyordu...
Sonunda vurdular onu.
Onu de?il, Türk milletini vurdular. Ülkesinde istikrar?, de?i?imi, dünyaya aç?lmay?, özgürlü?ü ve refah? isteyen hepimizi vurdular.
Giden gitti. Bari yeteri kadar ders ç?karal?m. Ba?ka Hrant Dink’lerin vurulmamas? için, Susurluk, ?emdinli olaylar?yla an?lmaktan, faili meçhul cinayetler ülkesi olmaktan, demokrasinin iki numara büyük geldi?i “cüce ülke” san?lmaktan kurtulmak için gelin davranal?m:
301. maddeyi bu ülkenin insan?na dayatmaktan vazgeçelim,
AB’ye uyum için yar?n mutlaka yapaca??m?z de?i?iklikleri ?imdiden yapal?m.
Tam vaktidir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »