Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HRANT D?NKâ???N ANISINA

Asaf Savaş AKAT
23 2007 - Vatan

!á½pellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Cuma günü THY’nin ö?le uça?? ile bir konu?ma yapmak üzere Paris’e hareket ettim. ?çim rahatt?. Konu?mam? haz?rlam??, pazar günü yay?nlanacak yaz?m? önceden yazm??t?m. Paris’te iki gün aylak aylak dola?acak, keyif çatacakt?m.

Kötü haberi al?nca kelimenin tam anlam? ile dondum kald?m. Neye üzülece?imi, kime k?zaca??m?, nas?l tepki gösterece?imi bilemedim. ?çimden bir ?eylerin geri gelmemek üzere kopup gitti?ini hissettim.

Kaderin garip cilvesi, tam bir y?l önce sevgili Hrant’la Paris’te bir toplant?ya kat?lm??t?k. Üç gün boyunca gece gündüz beraber olduk. Çok güzel hat?ralar birikti. O arada ?stanbul’da daha s?k görü?meye karar verdik. Büyük kentte i? güç gailesi ya?ama hükmediyor. Mesafeler insanlar? savuruyor. Maalesef yollar?m?z? yeterince kesi?tirmeyi beceremedik. Sanki önümüzde çok zaman var gibi gelmi?ti. Yan?lm???z.

Hrant’la son kez y?l?n ilk günü beraberdik. Üç hafta öncesi ediyor. Y?lba?? gecesini evde aile içinde kutlar?z. Kalan yemekleri bitirmek bahanesi ile ertesi gece gelen “mutad zevattan” biridir. Tek tesellim bu y?l çok foto?raf çekmi? olmam. Geride onlar kald?.

Tarihe kay?t dü?mek
Meslekler sahiplerinin kimli?ini de etkiliyor. Örne?in iktisatç?lar duygusal konulardaki beceriksizlikleri ile ünlüdür. Kendilerine özgü, kuru ve renksiz bir mant?k içinden konu?urlar. Olanla olmas? gerekeni ay?rt etmeye özen gösterirler.

?ç dünyam?n f?rt?nalar?n? sözcüklere dönü?türüp ba?kalar? ile payla?abilme yetene?im olmad???n? da biliyorum. O nedenle laf? fazla uzatmak istemiyorum. Benden çok daha ehil dostlar? zaten bunu yapt?, yap?yor, yapacak.

Daha mütevaz? bir amac?m var. Ender de olsa bu kö?ede dar ya da geni? anlam? ile iktisatç?l???n d???na ç?k?yorum. Önemli gördü?üm siyasi, toplumsal, ideolojik vs. sorunlar kar??s?nda nerede durdu?umu yani tavr?m? aç?kl?yorum.

Ermeni sorunu modern Türkiye’nin en temel fay hatlar?ndan biridir. Kendisi ve dünya ile bar??mas?n?n önemli bir anahtar?d?r. ?u ya da bu ?ekilde herkes bu sorunla yüzle?mek ve tavr?n? belirlemek zorundad?r. Tüm kaç?? aray??lar? beyhudedir.

Hrant Dink o uçsuz bucaks?z yüre?inin gücü ile tüm ya?am?n? bu sorunun çözümüne adam??t?. Hayati önemde ilkleri gerçekle?tirdi. Türkiye’nin gelece?ini karartmak isteyenler taraf?ndan katledilmesinde do?ru yolda oldu?unun bir kan?t?n? görüyorum. Kederli ailesine, yak?nlar?na ve ba?ta Ermeni cemaati olmak üzere tüm Türkiye’ye bu kötü günde tanr?dan sab?r diliyorum. Ba??m?z sa?olsun. Güle güle sevgili Hrant Dink.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »