Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

'TÜRKLER DE????R M??'

Hasan PULUR
25 2007 - Milliyet

!àáP="justify">HRANT Dink'in katledili?inden bu yana, yüzlerce olmasa bile, yüzü geçen yaz? okuduk, hepsinin ortak noktas? suikast?n lanetlenmesiydi. Bu yaz?lar içinde, bizim en ilginç ve de?i?ik buldu?umuz yaz?, Etyen Mahçupyan'?n yaz?s?yd?. Etyen Mahçupyan t?pk? katledilen Hrant Dink gibi Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? Ermeni as?ll? bir insand?r, dü?ünceleri ve görü?leri ile Ermeni cemaatinin önde gelen bir iki isminden biridir. (x)
***
TÜRKLER?N bir bölümünün Ermenilere nas?l bakt??? "Hepimiz Hrant'?z/Hepimiz Ermeniyiz" diye slogan atmalar?ndan belliydi.
Ya Ermeniler?
Onlar Türklere nas?l bak?yordu?
***
ETYEN Mahçupyan ile Hrant Dink, yapt?klar? Avrupa gezilerinde Ermeni diasporas?yla "Türklerin de?i?ip de?i?meyece?ini" konu?urlarm??. Diasporadakiler Türklerin de?i?meyece?ini, uygarl???n getirdi?i tüm yeniliklere kar??, onlar?n"öteki"ni kabullenmeyen özlerinin hep oldu?unu söylerlermi?. Etyen Mahçupyan ile Hrant Dink ise "Türkler!" diye bir kategoriden söz etmenin yanl?? oldu?unu, son dönemde Türkiye'de her kesimde önemli bir de?i?im dinami?inin ya?and???n?, art?k geçmi?e ve "öteki"lere farkl? bir biçimde bak?ld???n?, toplumun kand?r?lmaktan b?kt???n? anlat?rlarm??... Sonunda ikisi de kar??lar?ndakilerin onlar?n görü?lerine geldi?ini gözlemler ve otellerine memnun dönerlermi?...
***
ETYEN Mahçupyan "Türkler De?i?mez" kan?s?n?n kendileri için yabanc? bir görü? olmad???n? söyler ve bir an?s?n? anlat?r:
"Çocuklu?umdan beri ve özellikle siyaset yazmaya ba?lad???mdan bu yana babam s?k s?k geçmi? örneklere dönerek fazla kendimi y?pratmamam?, çünkü 'bu Türklerin de?i?meyece?ini' konu?mas?n?n bir yerine ili?tirirdi. Kendi babas? da ona hep bunu söylemi? ve nihayette hakl? ç?km??t?... "
Mahçupyan'a göre her Ermeni nesli gelece?in art?k eskisi gibi olmayaca?? kanaatiyle kendisini bir süre avutur, sonra da Türklerin de?i?meyen özüyle kar?? kar??ya gelirdi.
Lakin Hrant Dink ile Mahçupyan bunlara ald?rmaz, kendilerini ikna etmi? bir umut çizgisi üzerinde yürürlermi?:
Ama ?imdi?
"?imdi dü?ünüyorum da demek ki henüz gençmi?iz... Babam?n çoktan ö?renmi? oldu?unu bilecek ya?ta de?ilmi?iz.."
Ne garip, belki de hiç garip olmayan bir rastlant?.
"ASALA" Türk diplomatlar? ve görevlileri öldürürken akl?m?za hep babam?z?n söyledikleri gelirdi. Demek onun ya?ayarak anlatt?klar?n? kavrayacak ça?da de?ilmi?iz.
***
ETYEN Mahçupyan "Hangi Türk?" demeye getiriyor.
Hrant Dink için sokaklara dökülen "Hepimiz Hrant'?z/Hepimiz Ermeniyiz!" diyen Türkler mi, "O Türkten içerü" ba?ka Türkler mi?
Mahçupyan soruyor:
"Bugün art?k mesele Ermeni soyk?r?m? falan de?il... Art?k bu iki Türkün aras?ndaki esas meseleyi ya??yoruz. Ermeniler olarak, yar?n? hangi Türkün belirleyece?ini merak ediyoruz."
Mahçupyan yaz?s?n? ?öyle noktal?yor:
"Türkler de?i?ebilir tabii, ama -öteki- Türkleri de?i?tirebilirler mi? Gerçekten söylemek zor!"
***
DE????RLER, de?i?irler, niye de?i?mesinler...
"Hepimiz Hrant'?z/Hepimiz Ermeniyiz" diye ba??ranlar de?i?imin müjdecisi de?il mi?

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »