Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HRANT D?NK, TÜRK TOPLUMU VE HO?GÖRÜ ÜZER?NE

Hasan Celal GÜZEL
25 2007 - Radikal

.E p ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Gazetelerin verdi?i bilgiye göre, Hrant Dink'i yüzbin ki?iyle son yolculu?una u?urlad?k. E?i Rakel'in gözya?lar? içinde okudu?u 'Sevgiliye Mektup'unu içimiz parçalanarak dinledik. Patrik Mutafyan'?n Türkçe yapt??? duay? takdirle izledik.

Hepimiz çok üzgünüz. Bir vatanda? ne güzel söylemi?: '1 ölü, 70 milyon yaral?...'

Cenazesinde onu sahiplenmek isteyenler, 'Hepimiz Hrant Dink'iz', 'Hepimiz Ermeniyiz' pankartlar? ta??d?lar. Asl?nda eminim ki, aksi istikamette bir cinayet i?lenmi? olsayd?, Hrant Dink de 'Hepimiz Türküz' diye pankart ta??rd?. Çünkü o, bu topraklar? vatan kabul etmi? bir Türk vatanda?? ve sözleri yanl?? anla??lsa da bir 'Türk dostu' idi. Ermeni meselesi konusunda onunla farkl? dü?ünüyorduk. Lakin o, asla diyasporan?n Türkiye aleyhtarl???na i?tirak etmedi ve uzla?t?r?c? rol oynamaya çal??t?.

Bu cenaze törenine ke?ke siyasî liderler de kat?lsayd?. Kat?lmad?lar. Çünkü Türk toplumunu yanl?? de?erlendirdiler. Bunun, aleyhlerinde siyasî istismar vas?tas? yap?laca??n? zannettiler. Halbuki, bilakis böyle bir jest toplumun takdirini kazan?rd?.

* * *

Ba?bakanl?k Müste?arl???m s?ras?nda, Behice Boran, Fransa'da vefat etmi? ve vasiyetinde Türkiye'de defnedilmek istedi?ini söylemi?ti. Ailesi ve avukatlar? bana gelerek cenazenin Türkiye'ye getirilmesi konusunda yard?m istediler. Hiç tereddüt etmeden gere?ini yapt?m ve hâlâ tesiri devam eden 12 Eylül bürokrasisinin tabular? kalkt?. Daha sonra 1986'da ara seçimlerde milletvekili aday? olunca, seçim bölgem Gaziantep'te baz? rakip siyasî partiler bu tutumumu, 'Türk dü?man? komünistin cenazesini Türkiye'ye getirtti' diye istismar etmeye çal??t?lar. Ancak halk bu söylenenlere ald?r?? etmedi; hatta bir çoklar? bu hareketimi takdirle kar??lad?lar.

* * *

Bugünlerde baz? kö?e yazarlar? ve yorumcular, Hrant Dink cinayetinin üzüntüsüyle bir noktada hataya dü?üyorlar. Bu da, Türk toplumunun ho?görüsüz ve ?rkç? oldu?u iddialar?d?r.

Bunu kabul etmemiz asla mümkün de?ildir.

Tam aksine, bugün modern dünyada, tarihinin hiç bir döneminde ?rkç? olmam?? tek toplum Türk toplumudur. Bat?'n?n bin y?ll?k geçmi?i, ?rk ve din ayr?m? yüzünden i?lenen cinayetlerle dolu karanl?k bir tarihi aksettirirken; Osmanl? Türk toplumu, her türlü ?rk ve dinden insanlara kuca??n? açm?? bir 'ho?görü ve huzur medeniyeti' olmu?tur. Cumhuriyet döneminin de bundan pek farkl? oldu?u söylenemez.

Türkiye'deki Ermeni as?ll? vatanda? say?s? 40 bin civar?ndad?r. Bunun tamam?n?n da cenazeye i?tirak etti?i dü?ünülse bile, geri kalan onbinlerin Türk ve Müslüman olduklar? halde törene kat?lmalar?, bu sosyal dayan??ma ve ho?görünün aç?k bir delilidir.

Kürt ?rkç?s? teröristler taraf?ndan katledilen ?ehitlerin cenazelerinde, ac?l? topluluklardan, bugüne kadar Kürt vatanda?lar?m?z aleyhinde at?lan tek slogan duyulmu? mudur?

Üzüntümüzün tesiriyle olsa da milletimizin hakk?n? yemeyelim. Bu durumu kullanmaya çal??an Türkiye dü?manlar?na koz vermeyelim.

De?erli dostum ?smail Cem'in vefat?na çok üzüldüm. ?smail Cem, sadece Türkiye'nin yeti?tirdi?i önemli bir devlet adam? ve diplomat de?il, ayn? zamanda gerçek bir ayd?nd?. Hat?ras? önünde e?iliyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ba?sa?l??? diliyorum. Ruhu ?âd olsun.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »