Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ABDULLAH GÜL'ÜN YER?NDE OLSAYDIM NE DERD?M?

Semih İDİZ
12 2007 - Milliyet

="justify">Önceki gün kendimi D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'ün yerine koydum. Yak?nda Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n? görü?ecek olan ABD Kongresi'nde, önüme Ermeni D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan'?n Los Angeles Times'ta ç?kan "Türkiye diyalog ?ans?n? kaç?rd?" ba?l?kl? yaz?s? kondu?unda ne derdim diye dü?ündüm. Söyleyeceklerim herhalde ?öyle olurdu:

norada neler oldu?unu görün. Sizler burada bir as?r önceki olaylardan söz ederken bugün Tiflis'te Avrupa ile Uzakdo?u'yu birle?tirecek bir demiryolu projesinin temeli at?l?yor ve Ermenistan bunda yok. Bunu engellemek için bir tasar? bile kabul ettiniz. Peki, ne oldu?

Ermeni bas?n?n? okuyun
Hazar petrolü de bugün Türkiye üzerinden dünyaya ula??yor ve bunun güzergâh? da Ermenistan'? baypas ediyor. Çok çal??t?n?z ama bunu da engelleyemediniz. Bunlar?n Ermenistan için ne denli kötü geli?meler oldu?unu anlamak için Los Angeles Times'? de?il, Ermeni bas?n?n? okuyun.
Bu arada, siyaseten medet umdu?unuz Amerika'daki Türkiye dü?man? Ermeniler rahat ya?arken, 70 bin Ermenistan Ermenisinin, asgari ya?am ko?ullar?n? yakalamak için, Türkiye'de sorunsuz çal??t???n? unutmay?n. Ermeni kurulu?lar?nca yap?lan kamuoyu yoklamalar?n?n bile, soyk?r?m?n tan?nmas? konusunun Ermenistan'daki Ermenilerin akl?ndaki son mesele oldu?unu ortaya koydu?unu da hat?rlay?n.

Hrant Dink'in cenazesi
Özetle, Ermenistan bugün ekonomik s?k?nt? ve izolasyon içinde k?vran?yor. Sizlere bo? yere güvenen yönetimi, Türkiye ile ortak bir anlay??? yakalayamad??? takdirde bu durum devam da edecek. O halde sizler burada Ermenistan'a iyilik mi etmi? oluyorsunuz?
Öte yandan, Hrant Dink'in cenazesine kat?lan on binlerce Türk size Türkiye'de 1915'te ya?ananlara empatiyle bakmaya haz?r kesimlerin oldu?unu göstermedi mi? ?simlerini a?z?n?zdan dü?ürmedi?iniz Elif ?afak, Orhan Pamuk, Halil Berktay, Taner Akçam ve onlar gibi niceleri sonuç itibariyle Türk de?iller mi?

Komisyon önerisi makul
A??r? milliyetçi Da?naklar?n siyasi hesaplar?na alet olarak Türkiye'deki a??r? milliyetçilerin nefret duygular?n?, hele hele böyle bir ortamda, körüklemenin ne yarar? olabilir?
Dahas?, çok övündü?ünüz "Amerikan dünya görü?ü" dürüstlü?ün asgari gere?i olarak, her taraf?n dinlenmesini gerektirmiyor mu?
O halde Türkiye'nin, Ermeni ve Türk tarihçileri ile üçüncü ülkelerden gelecek ba??ms?z tarihçilerden olu?an bir komisyonun soyk?r?m konusuna bakmas? önerisinden daha makul ne olabilir? Yok, illa da, "Tarihçiler bu konuda yeterince konu?tu" diyorsan?z, o zaman, Amerika'da da çok takdir gören ve ödüllendirilen Bernard Lewis gibi önemli tarihçilerin görü?lerini çöpe mi ataca??z?

?yi de?erlendirdiniz mi?
Öte yandan Ermenistan'?n, tarihçilerden olu?an bir komisyonu reddedip ?srarla siyasi bir komisyon istemesi, i?in içinde farkl? bir gündemin olabilece?ini göstermiyor mu size? Bu gerçekler ?????nda atmaya haz?rland???n?z ve hem Türkiye-ABD hem de Türkiye-Ermenistan ili?kilerini daha da gerecek olan ad?m? iyi dü?ünüp de?erlendirdiniz mi acaba?"
Gül'ün Kongre'deki muhataplar?na ne dedi?ini, tabii ki, bilmiyorum. Ama ben olsayd?m bunlar? söylerdim.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »