Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

VUR, VUR, B?R TOKAT DAHA VUR!

Hasan PULUR
05 2007 - Milliyet

!áH€ ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

B?R tokat daha vur Etyen Mahçupyan, bir tokat daha vur!
Sizin "Bu Cumhuriyet art?k bir nostalji" ba?l?kl? yaz?n?z bir tokat gibi gelir bize; hani "ilaç gibi geldi" derler ya, onun gibi... (x)
CHP'yi ele?tirirken, toplumdaki de?i?imi kendinize göre yorumlay?p "Cumhuriyet bu haliyle biter, tarihsel bir parantez kapan?rken, Anadolu halk? yeniden cumhurla?man?n sanc?lar? içinde. Onun için CHP'ye fazla yüklenmemek laz?m... O art?k bir nostalji!" demi?tiniz.
Etyen Mahçupyan'? hat?rlayacaks?n?z, Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra, babas?n?n ona gençli?inde söylediklerini hat?rlay?p "?imdi dü?ünüyorum, demek ki henüz gençmi?iz. Babam?n çoktan ö?renmi? oldu?unu bilecek ya?ta de?ilmi?iz" diye yazm??, "Öteki, dedi?i Türklerin de?i?ebilece?ini söylemenin gerçekten zor oldu?unu" belirtmi?ti.
***
"BU Cumhuriyet art?k bir nostalji" ba?l?kl? yaz? da onun...
Evet, bize bir tokat daha vur Mahçupyan, vur ki Kurtulu? Sava?? subaylar?ndan Rahmi Apak'?n gördü?ü tokatlardan biri olsun.
Tarih 1920 y?l?n?n ocak ay?, Türk esirleri getiren vapur Galata r?ht?m?na yana??r; Rahmi Apak anlat?r:
"Bütün esirler, bir an önce, vatan topraklar?na ayak basmak, hürriyete kavu?mak için d??ar? ç?kmaya acele ediyorlard?. Bu esnada vapurun r?ht?ma yana?mas? ile birlikte, bir ?ngiliz subay?n?n yan?nda vapura girmi? ve s?rt?nda bir ?ngiliz elbisesi ta??yan ?stanbullu genç bir Ermeni, esir arkada?lar?m?zdan birine, ulan neye acele ediyorsun diye ba??rd?ktan sonra surat?na ?iddetli bir ?amar att?.
Dikkat ettim, etraftaki yüzlerce Türk esiri bu ?amar? kendi suratlar?na yemi?ler gibi irkildiler. Ben ?ahsen bu ?amar?n kendi yüzümden bir ate? ç?kar?r gibi oldu?unu duydum. Eyvah, biz esir kald???m?z dü?man memleketinde bile böyle hakaretler görmedik. Biz bu vatanda nas?l ya?ayabiliriz diye dü?ündüm ve titredim." (xx)
***
OYSA Rahmi Apak, esaretten kurtulup vatana döndükten sonra Trakya'daki kasabas?na çekilip yeni bir hayat kurmak niyetindedir, birçok arkada?? da onun gibi dü?ünmektedir.
Ama, vapurdaki ?ngiliz destekli Ermeni tokad?, onu bu fikrinden cayd?r?r:
"Derhal Anadolu'ya geçip tekrar silaha sar?lmak karar?n? verdim."
Atatürk, "Nutuk"ta o günleri ?öyle anlat?r.
"Halk kavgadan bezgindir, mecalsizdir, yorgundur."
***
VE Rahmi Apak, de?i?imi ?öyle anlat?r:
"Esirlikten döndükten sonra, subayl?ktan çekilerek ?stanbul'da i? tutmu? olan yüzlerce ve binlerce subay, ?ngilizlerin ve yerli H?ristiyanlar?n kendilerine yapt?klar? tecavüz, gasp ve hakaretlere dayanamayarak ak?n ak?n Anadolu'ya geçtiler, silahlar?n? tekrar ku?and?lar ve arkada?lar?ndan binlerce vatan evlad?n? tekrar kavga meydan?na sürüklediler." (xx)
***
ONUN için Etyen Mahçupyan, sen bize bir tokat daha vur!
Vur ki, "Bu Cumhuriyet'in bitmedi?ini, Cumhuriyet'in nostaljik bir vaka olmad???n?" anlayal?m.

(x)Zaman gazetesi/02.10.2006
(xx)Yetmi?lik Bir Subay?n Hat?ralar?/Türk Tarih Kurumu, 1988

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »