Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

DI???LER? BAKANI GÜL'E BA?ARILAR D?LER?Z

Semih İDİZ
05 2007 - Milliyet

.C·°pellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Washington'da resmi temaslarda bulunmak üzere dün ABD'ye hareket eden D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'e ba?ar?lar diliyoruz. Umar?z önceki yaz?lar?m?zda "sa??rlar diyalo?u" diye tan?mlad???m?z Türk-Amerikan ili?kilerini olumlu bir düzleme ç?karmay? ba?arabilir. Ancak i?inin bir hayli zor oldu?unu söylemek zorunday?z.

?ki ülke aras?nda ya?anan, Kuzey Irak'taki PKK varl??? gibi mevcut sorunlar?n giderilmesi bir yana, bunlara bu arada yeni sorunlar eklenmi? bulunuyor. Bu yeni sorunlar da iki ülke aras?nda zaten ciddi ?ekilde sars?lm?? olan güven ortam?n? daha da zedeliyor.

Tasar?y? önlemek zorla?t?

Bu y?l ABD Kongresi'nden büyük olas?l?kla geçece?i belirtilen "Ermeni soyk?r?m? tasar?s?" bu sorunlardan biri. Bunun ili?kilerdeki atmosferi daha da zehirleyece?i kesin. Ancak, Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra bu tasar?y? önlemenin iyice zorla?t??? da bir gerçek.
Gül'ün Washington'da ABD Temsilciler Meclisi'nin Ermeni yanl?s? yeni Ba?kan? Nancy Pelosi ile görü?üp görü?meyece?i daha belli de?il. Görü?mesi halinde bundan ç?kacak sonucu merakla bekleyece?iz.

Tabii, gerçekle?irse bu görü?menin ters tepmesi olas?l??? da var. Çünkü, Pelosi'nin de mensubu oldu?u Demokrat Parti üyeleri, Türkiye'nin "Tasar? geçerse zarar görürsünüz" söylemini bir "tehdit" olarak alg?l?yorlar.

?li?kilere Kerkük gölgesi

Bush yönetiminin, Ankara'dan gelen telkinleri hiçe say?p Kürtlerin istekleri do?rultusunda Kerkük için planlanan referandumun bu y?l?n sonunda yap?laca??n? ?srarla söylemesi de ili?kileri gölgeleyen bir di?er konu. Bu meselenin de Gül'ün temaslar?na önemli bir yer tutaca?? malum. Ancak var olan görü? ayr?l???n?n a??lmas? beklenmiyor.

Defalarca belirtti?imiz gibi, Ankara ve Washington, geçen y?l aç?klad?klar? "Stratejik Vizyon Belgesi"ne ra?men aralar?nda ya?ad?klar? sorunlar?n giderilmesini sa?layacak bir "ortak dil"i henüz bulabilmi? de?iller. Ba?ka bir ifadeyle, temel konularda hâlâ çok farkl? tellerden çal?yorlar.

Nedeni ise iki bu konularda z?t görü?lere sahip olmalar?d?r. Tekrar Kerkük konusuna dönersek, Türkiye Kerkük petrollerinin Kürtlerin eline geçmesini kendisine dönük bir "stratejik tehdit" olarak görüyor. Bunu engellemek için de elinden geleni yapaca??n? aç?kça hissettiriyor.

?er eksenindeki 'sayg?n'lar

Bush yönetimi ise, Irak'?n da??lmas? halinde bu petrolün ?iilerin ve Sünnilerin eline geçmesini bir "stratejik tehdit" olarak alg?l?yor. Bunu engellemek için elinden geleni yapaca??n? gösteriyor. K?sacas?, Irak da??lacaksa, Washington Kerkük petrollerinin "dost eller"de kalmas?n? istiyor. Bu da "Kürtler" demek oluyor.

Her iki ülke Suriye ve ?ran konular?nda da ortak bir görü?e sahip de?iller. Washington taraf?ndan "?er ekseni"ne dahil edilen bu ülkeler, Türkiye'de "sayg?n kom?ular" olarak görülüyor. Bu arada Ankara ile Washington'un ?srail-Filistin çat??mas? konusundaki görü?leri de pek uyu?muyor.
Genel tablo böyle olunca, D??i?leri Bakan? Gül'e Washington'da ba?ar?lar dilemekten ba?ka bir ?ey kalm?yor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »