Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?K? TASARI B?RDEN

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2007 - ERAREN

!ᬠellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Ermeni soyk?r?m iddialar?na ili?kin tasar?yla beraber Hrant Dink suikasti hakk?nda bir tasar? da ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmu?tur. Bu tasar?da Hrant Dink’in katledilmesi k?nanmakta, Türk Hükümeti’nden soru?turma ve kovu?turmalara devam etmesi ve ayr?ca Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinin kald?r?lmas? istenmektedir.

Dünyada ilgili olabilecek her ülke veya kurulu?un Hrant Dink cinayetini çoktan k?nad??? ve  Türk makamlar?n?n da  bu cinayete ili?kin soru?turma ve kovu?turmalar? ivedilikte yürüttü?ü dikkate al?nd???nda, tasar?n?n bu bak?mdan bir anlam? bulunmad??? görülmektedir. 301. maddeye gelince kald?r?lmas?, de?i?tirilmesi veya oldu?u gibi b?rak?lmas? Temsilciler Meclisi’nin de?il, TBMM’nin yetkisindedir.

Bu haliyle Hrant Dink’le ilgili tasar? ABD Temsilciler Meclisi’nin yetkisini a?mas?n?n yan?nda   çok da geç kalm??t?r. Ancak yak?ndan bak?ld???nda bu gecikmenin kasdi oldu?u ve tasar?n?n, Ermeni “soyk?r?m?” tasar?s?na yard?mc? olmak amac?yla, bu tasar?yla ayn? zamanda Temsilciler Meclisi’ne sunuldu?u için geç kalm?? oldu?u görülmektedir.

Ermeni iddialar?yla ilgili tasar?ya gelince, bir önceki dönemde Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komisyonunca onayland??? için ayr?ca müzakereye ihtiyaç duyulmayan bu tasar?n?n sunulmas? da gecikmi? bulunmaktad?r. Tasar? alt? Temsilciler Meclisi üyesi taraf?ndan Meclise verilmi? olup, Ermeni çevrelerine göre, 150 ilâ 160 üyenin daha ortak sunucu olmas? beklenmektedir. Böyle de olsa Kongredeki Ermeni Ç?karlar? Grubu’nun (Armenian Caucus) 190 kadar üyesi oldu?undan tasar?n?n olmas? gerekenin alt?nda bir destekle sunulmu? oldu?u ve destek verenlerin say?s?n artmas?n? sa?lamak için de beklendi?i anla??lmaktad?r. Ancak, normal ko?ullarda, Temsilciler Meclisi’nde  ço?unlu?un Demokratlara geçmi? olmas? ve Meclis Ba?kan? Bayan Pelosi’nin Ermeni yanl?s? tutumu nedeniyle tasar?n?n kabul edilmesi olas?l??? büyüktür.

Di?er yandan tasar?da, kabul edilmesini kolayla?t?rmak amac?yla, a??r? say?lmayacak   taleplere yer verildi?i görülmektedir. Tasar?n?n “bulgular” bölümünde Ermeni iddialar? çekincesiz kabul edilmesine kar??n as?l önemli olan ‘Siyaset Bildirisi’ bölümünde ihtiyatl? bir dil kullan?lm??t?r. Mesela bu bölümde, 2001 y?l? y?l? Frans?z Kanununda  görüldü?ü gibi, Ermeni “soyk?r?m?n?n” Temsilciler Meclisi taraf?ndan tan?nd??? aç?k bir ?ekilde belirtilmemi? olup, bu yarg?ya ancak metinde, nitelendirilmemi? bir ?ekilde, “Ermeni soyk?r?m?” deyiminin kullan?lm?? olmas? sonucunda var?lmaktad?r.  Ayr?ca bu bölümdeki Amerikan d?? politikas?n?n insan haklar?, etnik temizlik ve soyk?r?m konular?nda uygun bir anlay?? ve duyarl?l??? yans?tmas? talebi de kimseyi ürkütmeyecek niteliktedir. Söz konusu tasar?daki taleplerin en önemlisi Amerikan Ba?kan?’n?n her y?l 24 Nisan’da yay?nlad??? mesajda, ?imdiye kadar yapt???n?n aksine, soyk?r?m deyimini kullanmas?d?r ki, Ba?kan esasen bu konuda, özellikle Ermeni çevreleri taraf?ndan ele?tirilmekte oldu?undan bu talep de yeni de?ildir.

Tasar?, kabul edildi?i takdirde bir tavsiye niteli?ini ta??yacakt?r. Egemenlik ilkesi gere?i Türkiye’yi hiçbir ?ekilde ba?lamayaca?? gibi, taleplerinin muhatab? olan Ba?kan Bush’un da bu tasar?ya uymas? gerekmeyecektir. Ancak tasar? Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhindeki tutumunun bir belgesini olu?turaca??ndan, ister istemez, iki ülke ili?kilerinde olumsuz geli?melere yol açacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »