Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ELROM'UN DA ÖLDÜRÜLECE?I IHBAR EDILMI?TI!..

Hasan PULUR
01 2007 - Milliyet

!á^ÀÐellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

HRANT Dink öldürüldükten sonra, yazd???m?z ilk yaz?da ?öyle demi?tik:
"Hrant Dink bu topraklar?n Ermenisiydi, dü?üncelerini bu ülkeye ba?l? kalarak dile getirirdi. Zaman zaman bu görü?lerini (kabul edilir) görmesek de söylemesinden yanayd?k. (...) Onu öldürmekle Türkiye'nin ba??na yeni dertler aç?laca??n? görece?iz." (21.01.2007)
Ve gördük, görüyoruz da, in?allah gelecekte yenilerini görmeyiz.
***
"HEP?M?Z Hrant'?z/Hepimiz Ermeniyiz" slogan?n?n yank?lar?n? görüyorsunuz.
Kimse, suikast? protesto ederken "Ben Ermeniyim" demekle Ermeni olmaz, t?pk? suikast? telin edenlerin "Ben Ermeniyim!" dememesinin de bir eksiklik kabul edilemeyece?i gibi.
"Ben Ermeniyim!" demeyi ho?görüyle ba?da?t?ranlar?n "Ben Ermeni de?ilim!" demeye de ayn? ho?görüyle bakmas? gerekmez mi?
Ya da "Ben insan?m!" demek, suikast? nefretle kar??lamaya yetmez mi?
***
FUTBOL maçlar?nda seyircilerin tepkisi çok ciddi bir tehlikedir.
Kom?u illerin insanlar?n?n birbirlerini ipe sapa gelmez pankartlarla suçlamalar? Türkiye'nin gelece?i için gerçekten tehlikelidir, iyi bilinmelidir.
Hani s?k s?k "Ülkeyi bölmek isteyen bölücüler" denir ya, bu t?pk? onlardan ba?ka kimlere yarar ki!
O yerlerde akl? ba??nda insanlar?n, bunlar? herkese anlatmas? gerek, Erzurumlu Naim Hoca gibi...
"Hasanda?? arpal?kt?r" diye ba?layan bir dörtlük vard?r, sonu "Güzel gidi? bu gidi?, e?er sonu gelirse!" diye, imal? bir yakla??mla biter.
Bu gidi? güzel gidi? de?ildir.
"REFERANS" gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Eyüp Can geçen sal? günkü yaz?s?nda, gazetenin sahibi Ayd?n Do?an'dan bir mektup ald???n? yaz?yordu. Say?n Ayd?n Do?an mektubunda, "Toplumun hissiyat?na tercüman olan bas?n?m?z, Türkiye'nin itibar?n? art?ran bir görev yapm??t?r" diyor, "fakat olay?n s?cakl??? içerisinde gazetecilerin so?ukkanl?l?klar?n? yitirmelerinden endi?e etti?ini" belirtiyordu.
***
PEK? Say?n Ayd?n Do?an'?n endi?esi neydi?
Eyüp Can onu da aç?kl?yordu:
"Cenaze sonras?, Referans'?n man?eti (Bir millet hoyratça susturdu?u evlad?na a?l?yor) bu ba?lamda hakl? olarak Ayd?n Bey'i endi?elendirmi?.
Çünkü yanl?? anla??lmaya müsait.
O ba?l??? atmaktaki maksad?m?z, son y?llarda Türkiye'de giderek t?rmanan linç kültürüne, çift tarafl? ele?tirisel olarak yakla?makt?. Fakat o gün kapa?a spot koyamad???m?z için, bunu birinci sayfada yeterince izah edemedik."
***
KAT?L yakaland?, ak?l hocas? yakaland?, suç ortaklar? yakaland?, Trabzon Valisi, Emniyet Müdürü görevden al?nd?...
Bitti mi?
Bir y?l önce Trabzon'dan gelen, "Hrant Dink'i öldürecekler!" ihbar?n? has?r alt? yapanlar ne olacak?
30 y?l önce de "12 Mart" s?ras?nda ?srail Konsolosu Elrom'un öldürülece?i ihbar edilmi?, ihbar yaz?s? zimmet defterinin içinde unutulmu?tu!
Bu oyun hiç de?i?meyecek mi?

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »