Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

VATAN ELDEN G?D?YOR MU?

Hasan Celal GÜZEL
15 2007 - Radikal

!â9à 0ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Genelkurmay Ba?kan?m?z Ya?ar Büyükan?t Pa?a'n?n, ABD'de yapt??? konu?may? A.A.'n?n metninden okurken heyecanland?m, gözlerim ya?ard?. 'Sa?ol, varol pa?am, Allah eksikli?inizi göstermesin' dedim.

Büyükan?t Pa?a, ciddî ve vatansever bir devlet adam?na yak???r ?ekilde konu?arak sadece ABD'de ya?ayan Türklerin de?il, hepimizin gönüllerine su serpiyor: 'Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir, çok kuvvetli bir devlettir, bilmeniz lâz?m(...) Kendimize güvenmemiz lâz?m. Türkiye Cumhuriyeti büyük, güçlü bir devlettir. Bu gücünün bilincinde olmas? lâz?m. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye, onun bunun iteleyece?i bir ülke de?ildir.'

Büyükan?t Pa?a, 'Hiç kimse, hiç bir kurum Türkiye'yi, anayasas?yla belirlenmi? rejiminin d???na ç?karamaz. Türkiye, demokratik, laik, sosyal ve üniter bir devlettir' diye devam ediyor.

Bu sözler, bizce Türkiye'nin birli?i, bütünlü?ü ve rejimi konusunda yeterli teminatt?r. Genelkurmay Ba?kan?, gücünü Türk Milleti'nden ald???n? söylüyor. Do?rudur. Türk Milleti'nin her ferdi vatan?n? ve devletini koruma azmindedir.

***

Türkiye'de son y?llarda toplumu kar??t?ran baz? geli?meler olmu?tur. Bu olaylar? ?u ?ekilde özetleyebiliriz:

1. ABD'nin Irak'? i?galinden sonra, bizim pasif tutumumuzun neticesinde, ABD-pe?merge ittifak?, Kuzey Irak'ta bir Kürt olu?umuna zemin haz?rlam??; ABD'nin ve AB'nin deste?inden cesaret alan Türkiye'deki ?rkç?-ayr?l?kç? Kürtçü hareket ve arkas?ndaki PKK terörü sald?r?lar?n? artt?rm??t?r.

2. Türkiye'nin AB'ye giri? süreci h?zlan?nca, AB çevrelerinin haks?z talepleri ve bask?lar? art?? göstermi?tir.

3. K?br?s konusunda AB'nin tak?nd??? tav?r ve vaadlerini tutmamas? toplumun maruz kald??? haks?zl?k duygusunu körüklemi?tir.

4. Ermeni diyasporas?'n?n Türkiye aleyhindeki faaliyetleri yo?unla?m?? ve ba?ta Fransa olmak üzere Bat? ülkelerinin ald?klar? haks?z tav?r aç?kça mü?ahede edilmi?tir.

5. Hükûmet'in, AB'ye giri? konusunda bu haks?zl?klara kar?? koyamad??? fikri yayg?nla?m??t?r.

6. Bu arada, baz? bas?n ve yay?n kurulu?lar? ile sivil toplum örgütlerinin bu haks?zl?klar? savunmas? da duyulan rahats?zl?klar? tahrik etmi?tir.

Sonuç olarak, Türkiye'de âdeta patolojik bir vehim halinde süregelen 'Sevr' ve '?rtica' öcüleri, toplumu ve baz? bürokratik çevreleri endi?eye sevk etmi?tir.

***

Son günlerde 'milliyetçi yükseli?' ad? alt?nda tart???lan meselenin asl?n? bu noktada aramak lâz?md?r.

Türk Milleti, vatansever ve devletine ba?l? bir millettir. Vatan?n bölünece?i endi?esi, insan?m?z? huzursuz etmekte ve ümitsizli?e dü?ürmektedir. Bu dumanl? havada, kendilerine hiç s?k?lmadan 'ulusalc?' ya da 'milliyetçi' ad? veren baz? psikopat ki?iler, kendilerine, tepki içindeki birtak?m müritler bulmakta s?k?nt? çekmezler. Nitekim, 'Kuvay? Milliye' diye ortaya ç?k?p, ?ttihat Terakki Cemiyeti'ni taklide çal??arak saçmalayan baz? uç gruplar da bu dumanl? havan?n figüranlar?d?r.

Gerçek milliyetçilerin, vatanseverlerin bu klinik vakalar?n pe?ine dü?erek Türkiye'ye zarar vermeleri mümkün de?ildir. Bu marjinal gruplar?n 'Vatan elden gidiyor!' hayk?r??lar?na aldanmak için, ya büsbütün aptal ya da politik h?rstan kör olmak gerekir. Hükûmet'in baz? icraatlar?n? be?enmeyebilir ve sert ?ekilde ele?tirebilirsiniz. Ancak, millet taraf?ndan seçilmi? bir Hükûmet'e, 'Vatan? sat?yorlar' gibi ithamlarda bulunamazs?n?z.

Vatan?n bir yere gitti?i filan yok. Bilakis Türkiye, gün geçtikçe geli?ip, güçleniyor.

***

Geliniz Büyükan?t Pa?a'ya kulak verelim: 'Baz? korkular?m?z var. Bu korkular?m?z?n üstesinden gelmemiz gerekiyor. Türkiye bölünüyor mu? Kim bölecek Türkiye'yi? Kim bölebilir? Türkiye'yi bölmeye kimin gücü yeter? Türkiye'yi bölmeyi rüyalar?nda görenler, bu rüyan?n sonunda kâbus görür(...) Kimseye Türkiye'yi böldürtmeyiz.'

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »