Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERC?YES ÜN?VERS?TES?N?N YAYINLADI?I ?HO?GÖRÜ TOPLUMUNDA ERMEN?LER? ADLI K?TAP ÇIKTI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
19 2007 - ERAREN

!áH€ ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Erciyes Üniversitesi’nin 20-22 Nisan 2006 tarihlerinde “Osmanl? Toplumunda Birlikte Ya?ama Sanat?: Türk-Ermeni ?li?kileri Örne?i” konulu sempozyum bildirileri 4 cilt olarak Erciyes Üniversitesi Yay?nlar? taraf?ndan ç?km??t?r. Söz konusu sempozyum gerek yurt içinde gerekse yurt d???nda olumlu bir etki b?rakm?? ve ba?ta yerli ve yabanc? olmak üzere bir çok bilim adam?n?n kat?l?m?yla gerçekle?tirilmi?tir.

Sempozyumda Türk-Ermeni ili?kilerinin özellikle Osmanl? boyutu üzerinde durulmu? ve bu dönem edebi, ticari, hukuki, idari, sa?l?k, e?itim, sanat ve musiki alanlar?nda Türk-Ermeni toplumlar?n?n birlikteli?ine ve etkile?imlerine de?inilmi?tir.

26 bildirinin yay?nland??? kitab?n birinci cildinde Osmanl? döneminde K?br?s’ta Türk-Ermeni ili?kileri, Osmanl? ?mparatorlu?unda görev alm?? Ermeni mebuslar, Ermenilerin Katolikle?tirilmesi vb. birçok önemli makaleye yer verilmi?tir.

Kitab?n ikinci cildinde ise ABD’ye göç eden Ermeniler, Milli Mücadele y?llar?nda Türk-Ermeni ili?kileri, Osmanl?n?n Ermenilere Dini konularda göstermi? oldu?u ?mtiyazlar, Kayseri’de ya?ayan Ermeniler kitab?n ana temalar?n? olu?turmaktad?r. Bu ciltte yer alan bir di?er makale ise Hint Kaynaklar? ?????nda Osmanl?-Ermeni ?li?kileri konulu tebli?dir. Özellikle günümüz Hint dü?ünürlerinin Osmanl?-Ermeni ili?kileri hakk?nda görü? ve önerilerinin detayl? bir ?ekilde incelendi?i bu makale o dönemde Osmanl?n?n izlemi? oldu?u ?l?ml? politikay? ortaya koymas? bak?m?ndan önem arz etmektedir.

Üçüncü ciltte de yine Osmanl? dönemindeki Ermeni nüfusu, Osmanl? Musikî Sanat?na katk?lar? olan Ermeni Bestekarlar, Ermenilerle Türkler aras?ndaki Sosyal ve Kültürel ?li?kiler, Osmanl? Döneminde Sa?l?k aln?nda görev alm?? Ermeniler gibi konular yer almaktad?r. Bunlar?n yan? s?ra son dönem Ermeni yazarlar?n?n eserlerinde Türk-Ermeni ili?kileri, Osmanl? döneminde Ermeni Katolik Kilisesinin Toplumla olan ili?kileri vb. konulara da de?inilmi?tir.

Son olarak dördüncü ciltte ise Osmanl? döneminde bürokraside görev alan Ermeniler, Ermeni Mimarlar, M?s?rdaki Ermeniler, Türk Tiyatrosunda Ermenilerin Rolü gibi konular ele al?nm??t?r. Ermenilerle ilgili her konuda birden fazla makalenin yer ald??? bu eserlerin tek eksi?i 4 ciltte de Türk-Ermeni ?li?kilerinin konular?na göre ayr?lmam?? olmas?d?r. 

De?i?ik aç?lardan Türk-Ermeni birlikteli?ini detayl? bir ?ekilde ele alan bu kitap, iki toplum aras?ndaki iyi ili?kilerin, yeniden geli?mesine zemin haz?rlayarak kültürleraras? ho?görünün  sekteye u?ramadan devam etmesine  katk?da bulunmay? öngörmektedir. 

Konu bak?m?ndan Türkiye’de bir ilk olarak de?erlendirebilece?imiz bu 4 ciltlik eserin k?sa sürede bas?lm?? olmas? tertip heyetinin önemli bir ba?ar?s? olarak de?erlendirilebilir. Ayr?ca kitap bu alanda çal??acak olan hem bilim adamlar?n?n hem de bu konulara ilgi duyanlar?n yararlanabilece?i önemli bir kaynak olmakla beraber Ermeni sorunu konusunda literatüre de büyük ölçüde katk?da bulunacak bir eserdir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »