Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

GÜL VE BÜYÜKANIT?IN ABD Z?YARET?

Oya EREN
26 2007 - Forum Türk-Amerikan Gazetesi

!áH€ ="justify">Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n son günlerde en fazla dile getirildi?i ülkelerin ba??nda ABD gelmektedir. Özellikle geçti?imiz Kas?m ay?nda yap?lan Temsilciler Meclisi seçimlerinde soyk?r?m iddialar?na verdikleri destekle tan?nan Demokratlar?n ço?unlu?u elde etmesi ve her f?rsatta bu iddialar?n kabulü için çal??aca??n? dile getirmekten çekinmeyen Nancy Pelosi’nin Temsilciler Meclisi Ba?kanl???’na getirilmesi yeni bir soyk?r?m tasar?s?n?n Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilece?inin ilk i?aretlerini vermekteydi. Nitekim 2007 y?l?n?n ilk ay?nda H.R. 106 numaral? ve “Ermeni Soyk?r?m? Yasa Tasar?s? ile ?lgili Amerikan Kay?tlar?n?n Tasdiki” ba?l?kl? bir yasa tasar?s? Temsilciler Meclisi’ne sunuldu.

Bu geli?menin ard?ndan bu tasar?n?n Temsilciler Meclisi’nde onaylanmas?n?n engellenmesi için bir kar??-lobi faaliyeti ba?lat?lm??t?r. D??i?leri Bakan? Abdullah Gül ve Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar Büyükan?t’?n ABD ziyaretleri de münhas?ran Ermeni soyk?r?m? tasar?s? üzerine olmamakla beraber bu önemli konunun da ana gündem maddelerinden biri olarak belirlendi?i ziyaretler olarak dikkat çekmektedir.

4 ?ubat tarihinde ABD’ye hareket eden Gül’ün ziyaretinde ana ba?l?klar?n Kuzey Irak'taki PKK varl??? ve Bush yönetiminin Kürtlerin istekleri do?rultusunda Kerkük referandumunun bu y?l?n sonunda yap?laca??n? belirtmesi gibi konular olaca?? beklenmekteydi. Tabii bu ba?l?klara ilave olarak bir di?er önemli konu da Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasar?yd?.

Her y?l kongreye getirilen benzer “soyk?r?m” tasar?lar? ?imdiye kadar kabul edilmemi? olmas?na kar??n gerek Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar?n ço?unlu?u kazanmas?, gerekse Ermeni lobisinin yo?un çal??malar? Türkiye’de tasar?n?n geçece?i yönünde endi?elere neden oldu. Abdullah Gül de bu endi?eler ?????nda gezisinde Ermeni Soyk?r?m? tasar?s?n?n Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi durumunda Türkiye-ABD aras?ndaki ikili ili?kilerin gelece?i hususunda endi?elerini dile getirdi.

Gül’ün ABD D??i?leri Bakan? Condoleeza Rice ile yapt??? görü?mede Ermeni tasar?s?, PKK terörü, Irak, ?ran, Ortado?u, K?br?s ve Kosova olmak üzere gündemdeki belli ba?l? sorunlar görü?üldü. D??i?leri Bakan? Gül’ün gerek Rice ile yapt??? görü?mede gerek sonras?nda yapt??? aç?klamalarda üzerinde durdu?u ba?l?ca konu tasar?yd? ve konuya oldukça ciddi yakla??lmas? gerekti?inin üzerinde duran Gül, Türkiye’nin tarihiyle yüzle?mesiyle ilgili bir sorunu olmad???ndan Birinci Dünya Sava?? döneminde ya?anm?? olan olaylar s?ras?nda hayat?n? kaybeden milyonlarca insan?m?zdan bahsetti. Türkiye’nin konuya yakla??m?ndaki gerçekçili?in de üzerinde duran Gül, Türk Hükümeti’nin geçen y?l Ermenistan yönetimine bütün ar?ivlerin aç?lmas? yönündeki teklifini de hat?rlatt?. Bakan Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nin önde gelen yetkilileri Hoyer ve Murtha ile bir araya gelmi?, ancak Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi kendisine randevu vermemi?tir. Bu durum Türkiye’de ziyaretin olumsuz olarak de?erlendirilmesine sebep olan en önemli husus oldu. Gül’ün de üzerinde durdu?u gibi bu tasar?n?n kabul edilmesi Türkiye-ABD ili?kilerine ciddi bir tehdit olu?turmaktad?r. Ayn? zamanda tarihi bir konuyu siyasalla?t?racak olmas? bak?m?ndan da sorunu bulundu?u ç?kmazdan kurtarmak ad?na olumlu bir ad?m olmayaca?? muhakkakt?r. ABD resmi makamlar?n?n a??rlad??? bir di?er önemli konuk da Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar Büyükan?t’t?. Büyükan?t daha ABD’ye giderken uçakta gazetecilere yapt??? aç?klamalarda soyk?r?m tasar?s?n?n görü?melerinin en önemli gündem maddelerinden biri olaca??n? belirtmekteydi.

Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m? iddialar? ve K?br?s sorununa dair görü?lerini bugüne kadar muhataplar?na anlatamamas?ndan yak?nan Büyükan?t, Türkiye’nin kendisini iyi tan?tamad???n? ve bunun s?k?nt?s?n? çekti?ini, bu durumda Türk Milleti’nin hakl?yken haks?zm?? gibi kendisini savunma durumunda kald???n? dile getirdi. Genelkurmay Ba?kan? Büyükan?t ABD’de en üst düzey olarak Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney ile görü?tü. Bu görü?menin ard?ndan yapt??? aç?klamada Ermeni tasar?s?n?n Temsilciler Meclisi’nden geçirilmesinin önlenmesi hususunda ABD yönetiminin son derece kararl? oldu?unu belirtti. Soyk?r?m iddialar?n?n Amerikan siyasetinin önemli gündem maddeleri aras?na girdi?i bu günlerde D??i?leri Bakan? ve Genelkurmay Ba?kan?’n?n ABD ziyareti son derece önemlidir.

En üst düzeyde yap?lan bu giri?imlerin soyk?r?m tasar?s?n?n onaylanmas? sürecini nas?l etkileyece?i konusunda yorum yapmak son derece güçtür. Temsilciler Meclisi’nde ço?unlu?u elinde tutan Demokratlar?n evet oylar?yla tasar?n?n geçmesi ihtimali büyüktür. Yine de Gül ve Büyükan?t’?n ABD yönetimine ve Temsilciler Meclisi’ne Türkiye’nin kararl?l???n? ve hakl?l???n? kesin bir dille ifade etmesi, en az?ndan i? ba??nda olan Bush yönetiminin bu tasar?n?n geçmemesi yönünde inisiyatif kullanmas?n? sa?lamak aç?s?ndan oldukça önemlidir. K?sacas? ziyaretin etkileri önümüzdeki günlerde ABD yönetimi ve Temsilciler Meclisi aras?nda ya?anacak muhtemel bir tart??ma ile kendisini gösterecektir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »