Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

??TE, ABD ERMEN? SOYKIRIM TASLA?I'NDAK? YALANLAR

Hasan Celal GÜZEL
26 2007 - Radikal

.HfàÀellspacing="0" ceŽÿÌ1??TE, ABD ERMEN? SOYKIRIM TASLA?I'NDAK? YALANLAR 

Sevgili okuyucular, son günlerde aç?klad???m?z belgeler çok ses getirdi. Bu Pazar sohbetinde de sizlere, y?llard?r ABD Kongresi'nden geçecek diye endi?e edilen Ermeni Soyk?r?m Tasla??'ndan söz etmek istiyorum. Bildi?iniz gibi, sözde Ermeni Soyk?r?m Tasar?s?'n?n, Demokrat Kongre Ba?kan? Nancy Pelosi'nin seçim kampanyas?ndaki vaadleri istikametinde, bu defa ABD Kongresi'nden geçece?i söyleniyor.

¶ ongresi'nden geçece?i söyleniyor.

Umurumuzda de?il
Asl?nda, bu gerçek d??? iddialarla dolu gülünç tasar?n?n ABD Kongresi'nden geçmesi umurumuzda bile de?ildir. Binlerce y?ll?k tarihe ve medeniyete sahip Türk Milleti, iki as?r önce koskoca Amerika k?tas?nda
bir ?rk?n soyunu kurutan, yamal? bohçaya benzeyen, dünün 'cowboy'lar?ndan insanl?k dersi alacak de?ildir.
Bize kal?rsa, bu uydurma tasar?n?n ABD Kongresi'nde kabulü, baz? bak?mlardan hay?rl? olacakt?r. ?öyle ki:
1. ABD yönetimi, son yirmi y?ll?k dönemde bu tasar?y? Türkiye için ?antaj olarak kullanm?? ve tasar?n?n Kongre'den geçmemesi kar??l???nda taviz koparmaya çal??m??t?r. Nitekim, 1. Körfez Krizi esnas?nda, Türkiye üzerindeki bu bask?, ABD lehine tesir icra etmi?tir. Ayn? ?ekilde, Yahudi Lobisi de bu istikâmette etki yaparak tavizler koparabilmi?tir.
2. Zaten, benzeri karar tasar?lar? ABD'deki eyalet parlamentolar?nda kabul edilmi?tir. ANCA'n?n resmî sitesine göre, ?u anda 42 eyalette Ermeni soyk?r?m? kabul edilmi? durumdad?r.
3. Tasar?n?n yapt?r?m gücü yoktur. ABD Kongresi'nde de kabul edilmesi, ABD'nin '?rkç?' tutumunu göstermekten öteye bir de?er ta??maz.
4. Bizce, bu tasar?n?n kabul edilmesi, Türkiye'nin lehine dahi kullan?labilir. Çünkü, böylece ABD'nin 'Ermeni kozu' bitmi? olacak; ABD yönetimi, Türkiye'ye kar?? mahcup duruma dü?ecek; Ermenistan kap?s?n? açmam?z yolundaki ?srarlar? etkisiz hâle gelecek; en önemlisi de, Türkiye'nin Irak'taki menfaatlerini koruma aç?s?ndan manevra kabiliyeti artacakt?r.

Amerikan ar?iv belgelerine göre taslaktaki yalanlar
De?erli dostum Prof.
Dr. Kemal Çiçek, Türk Tarih Kurumu Ermeni Masas?'nda görevlidir. 2004 y?l?nda aylarca çal??arak 'Amerikan Millî Ar?ivleri' (NARA) ile 'Kongre Kütüphanesi Ar?ivi'ndeki belgeleri tek tek inceledi.
Prof. Çiçek, Ermeni Tasar?s?'ndaki iddialar?, Amerikan ar?iv belgeleri ?????nda çürüten ayr?nt?l? bir rapor haz?rlad?. A?a??da, bu rapordan özetleyerek Tasar?daki iddialar?n ne kadar saçma ve uydurma oldu?unu belgeliyoruz:
1. Tasar?n?n birinci maddesinde, 1915-1923 y?llar? aras?nda 2 milyon Ermeni'nin sürgüne gönderildi?i ve 1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldü?ü ileri sürülmektedir. Önce, Tasar?da 1915'teki tehcir olay?n?n, kas?tl? olarak
1923'e kadar uzat?ld??? ve T.C. Devleti'ni de özellikle kapsamaya çal??t??? görülmektedir. Bugüne kadar hiçbir resmî istatistikî kay?tta ve kas?tl? olarak uydurulan en yüksek rakamlarda dahi, Türkiye'deki Ermeni nüfusu 2 milyon olarak gösterilmemi?tir. Harput Amerikan Konsolosu ve Türk aleyhtar? Leslie Davis'in raporunda aynen 'Ne kadar Ermeni'nin öldü?ünü söylemek imkâns?zd?r fakat say?n?n 1 milyondan az olmad??? söylenebilir' denilmektedir (NARA 867.4016/269). Kald? ki, Ermenilerin teorisyeni Dadrian bile pek çok yay?n?nda kay?plar? 1,1 milyon olarak göstermekte
ve hayatta kalan 1 milyon Ermeni'den bahsetmektedir. 1919 Paris görü?melerinde Bogos Nubar Pa?a yakla??k 600-700 bin Ermeni'nin tehcir edildi?ini belirtmi?tir.
Ayr?ca, Patrikhane, sava? sonunda Anadolu'daki toplam Ermeni say?s?n? 644 bin olarak vermi?tir. BM ise, 1922'deki Türkiye, Ermeni say?s?n? 817.873 olarak aç?klam??t?r. Üstelik ayn? belgeye göre Türkiye'de kalan 281 bin Ermeni bu rakama dahil de?ildir (NARA 867.4016/816).

??galcilerin komik mahkemeleri
2. Tasar?n?n 2. maddesinde, 24 May?s 1915 tarihindeki Müttefik deklarasyonuna yer verilerek, güya Osmanl? Devleti'nin sürgünden önce uyar?lmas?na ra?men etnik temizlik yapt??? iddia edilmektedir. O tarihte Osmanl?'y? parçalamak için gizli anla?malar yapan zaman?n emperyalist devletlerinin bu iddialar?, Ermeni tedhi? komitelerinin görü?lerine dayan?yordu. Deklarasyonun yay?nland??? dönemde, 20-24 May?s tarihleri aras?nda, Ruslar, Van'? i?gal etmi?ler ve Ermeniler, Türk ve Kürt 35 bin Müslüman? ihtiyar, kad?n, çocuk demeden kesmi?lerdi. Deklarasyonu yay?nlayan Rusya, o tarihlerde ülkesindeki Yahudilere kar?? katliam yap?yordu; ?ngiltere ise, Alman kökenli isyanc? vatanda?lar?n? s?n?r d??? etmekte ya da toplama kamplar?na göndermekteydi.
3. Osmanl? Devleti, verdi?i cevapta, 'Osmanl? topraklar?nda Ermenilere kar?? katliam yap?ld??? kesinlikle yaland?r' demi?ti. Ayr?ca, bu iftiralar?n kayna??n?n, Romanya ve Bulgaristan'da bulunan ?ngiltere ve Rusya konsoloslar? oldu?u belirtilmi?ti. Gerçekten de Ta?naksutyun siyasî propaganda bürolar? bu iki ülke ba?kentindeydi ve uydurma Mavi Kitap'taki pek çok katliam haberi de bu bürolardan ç?km??t?r.
4. Tasar?n?n 4. maddesi, sava? sonras?nda Osmanl?'n?n, suçu mahkemelerinde kabul etti?ini ve soyk?r?m san?klar?n? mahkûm etti?ini ileri sürmektedir. Ünlü Amerikan tarihçisi Prof. Dr. Justin McCarthy , bu komik mahkemeleri 'kanguru mahkemeleri' olarak nitelendirmekte ve i?galci müttefiklerin kukla yönetimince kuruldu?unu hat?rlatmaktad?r. ?ngiliz Yüksek Komiseri S.A.G. Caltorph, Londra'ya yazd??? bir raporda, yarg?lamalar?n maskaral??a dönü?tü?ünü belirtmi?tir (FO 371/4174/118377). 4 Nisan 1919 tarihinde ABD Yüksek Komiseri Lewis Heck, 'Yayg?n bir ?ekilde, (yarg?lamalar?n) ço?unun ki?isel intikam saikiyle veya itilaf devletleri yetkililerinin ve özellikle ?ngilizlerin k??k?rtmas?yla yap?lmakta oldu?una inand???n?' rapor etmi?tir (NARA 867.00/868; M 353, roll 7, fr. 448). Kald? ki, haks?z yarg?lamalarla bu kararlar?n al?nmas?na yard?mc? olan ?ngiltere , 144 ?ttihatç? ileri gelen tutukluyu benzeri suçlamalarla Malta'ya götürmü?; ancak haklar?nda delil bulamad??? için mahkemeye ç?karamam??t?r.

Kendi ar?ivlerinizden utan?n!
Çiçek'in, Tasar?'daki 30 madde alt?nda toplanm?? iddialar?n, ba?tan a?a?? yanl?? ve mesnetsiz iftiralardan olu?tu?u hakk?ndaki raporunun tamam?n? bu sütunlara s??d?rmak mümkün de?il.
Lâkin, 'süper güç' olarak cakas?ndan yan?na yakla??lmayan ABD'nin, burnunun dibindeki kendi ar?ivlerine bakmadan, bu iftiralarla dolu sözde
Ermeni Soyk?r?m? Tasar?s?'n? Kongre'den geçirmeye kalkmas? cidden utanç vericidir.
Bizim 'ashab-? kehf'e, Prof. Çiçek'in Tasar? hakk?ndaki raporunu, ABD Yönetimi'ne ve Kongresi'ne göndermesini tavsiye ediyorum.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »