Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN?DA Ç?FTE VATANDA?LIK

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
01 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!á~°à="justify">Resmi verilere göre halen Ermenistan’da azami 3,1 milyon ki?i ya?amakta ancak bu rakam?n asl?nda 2,5 milyon civar?nda oldu?una inan?lmaktad?r. Buna kar??n di?er ülkelerdeki Ermeni soyundan gelen ki?ilerin 5 milyon kadar oldu?u tahmin edilmektedir.

u?ndaki Ermenilerin ülkede ya?ayanlardan çok daha fazla olmas?, ba??ms?zl??? kazanmas?ndan hemen sonra Ermenistan’da çifte vatanda?l?k sorunu gündeme getirmi? ve taraf olanlar ve olmayanlar aras?nda bir tart??ma ba?latm??t?r.

Çifte vatanda?l??a taraftar olanlar?n ba??nda Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi (Ta?nak Partisi) gelmektedir.  Ta?naklar, 1918-1920 y?llar? aras?nda Birinci Ermenistan Cumhuriyeti hükümetlerini fiilen idare etmi? ancak ba?naz politikalar? nedeniyle de bu cumhuriyetin y?k?lmas?nda da ba?l?ca rolü oynam??lard?r.. Ermenistan 1991 y?l? sonunda yeniden kurulunca Ta?nak Partisi de aç?lm?? ancak geçmi? ba?ar?s?zl?klar?n?n etkisiyle ra?bet görmemi? ve oyu % 10 civar?nda kalm??t?r. Di?er yandan, mevcut hükümete kar?? yasa d??? metotlarla muhalefet etti?inden 1994 y?l?nda kapat?lm??t?r.

Ta?naklar Ermenistan’daki bu durumlar?na kar??n, diasporan?n ba?l?ca siyasi gücünü olu?turmu?lar ve öteden beri diaspora Ermenilerine Ermenistan vatanda?l??? verilmesini savunmu?lard?r. Bunun nedeni, diasporadan gelip Ermenistan’a yerle?ecek ki?ilerin verecekleri oylar sayesinde Ta?naklar?n Ermeni siyaset alan?nda daha etkin bir rol oynamalar? ve bu ki?iler arac?l???yla diasporan?n a??r? milliyetçi fikirlerinin Ermenistan’da da yerle?mesi beklentisidir.

Ta?nak Partisini kapatm?? olan Ter Petrosyan idaresi, 1995 y?l?nda yürürlü?e giren Ermenistan Anayasas?na çifte vatanda?l??? önleyen bir hüküm koymu?tu.  Üç y?l kadar sonra Ter Petrosyan’?n Karaba? sorunu nedeniyle Devlet Ba?kanl???ndan ayr?l?nca  yerine seçilen Robert Koçaryan, Ta?nak Partisinin aç?lmas?na izin verdikten ba?ka çifte vatanda?l??a taraftar oldu?unu da aç?klam??t?. Ancak, diaspora Ermenilerinin ülkenin siyasi ya?am?nda önemli yerlere gelmesinden çekinen Ermeni politikac?lar? çifte vatanda?l?k fikrine uzun y?llar direnmi? ve ancak 2005 y?l?nda Anayasan?n ilgili maddesinin de?i?tirilebilmi?tir. Bu konudaki kanun da gecikmi?tir. Ermeni milletvekillerinden ço?unlu?u, vatanda?l??a al?nacak diaspora Ermenilerinin oy hakk?n? k?s?tlamaya çal??m??lard?r. Ancak Ba?kan Koçaryan’?n müdahaleleri sonucunda, vatanda?l??a al?nacak Ermenilerin devlet ba?kan? veya Meclis ba?kan? olmas?n? önleyen bunun d???nda tüm vatanda?l?k haklar?ndan  yararlanmalar?n? öngören bir kanun 27 ?ubat’ta kabul edilmi?tir.

131 sandalyeli Ermenistan Parlamentosunda bu kanuna sadece 66 oy ç?kmas?, 5 aleyhte oya ilaveten milletvekillerinin neredeyse yar?s?n?n Meclise gelmemesi  kanuna kar?? muhalefetin boyutlar? hakk?nda bir fikir vermektedir.

Çifte vatanda?l?k art?k mümkün olmakla beraber, Ermenistan’?n ekonomik durumu nedeniyle   bu haktan  çok say?da diaspora Ermenisinin yararlanmas? ?üphelidir..  Halen Ermenistan’da adam y?ll?k gelir 1.500,- dolar kadard?r. Ba?ka ABD olmak üzere geli?mi? memleketlerde ya?ayan Ermenilerin ayl?k kazanc? bundan fazlad?r. Buna göre çifte vatanda?l?ktan daha ziyade, Ta?nak görü?lerini benimseyen a??r? milliyetçi ki?ilerden baz?lar?, ideolojik denebilecek nedenlerle, yararlanmaya çal??acaklard?r. Say?lar? az olmakla beraber bunlar?n, ileriki y?llarda siyasi alanda etkili olmalar? mümkündür.  Buna kar??n ?ran ve Suriye gibi, zengin olmayan ülkelerdeki Ermenilerin, Ermenistan vatanda?? olmay? istemeleri mümkündür. Ancak bu da Ermenistan ekonomisinin durumuna ba?l? olacakt?r.

Sonuç olarak Ermenistan’da yeni kabul edilen çifte vatanda?l?k kanununun bir süre sonra Ermenistan nüfusunu biraz artt?raca?? ve a??r? milliyetçi fikirlerin de daha da yayg?nla?t?raca?? anla??lmaktad?r.

Bu arada baz? ülkelerin çifte vatanda?l??? kabul etmedi?ini, baz?lar?n?n da bunu çe?itli ko?ullara ba?lad???n?, Türk Vatanda?l?k kanununa göre ba?ka bir devlet vatanda?l???n? geçmenin izne tabi oldu?unu, izin almadan yabanc? bir devlet vatanda?l???na geçenlerin Türk vatanda?l???n? kaybetti?ini de hat?rlatal?m.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.