Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? TASARISI GÖRÜ?ÜMÜ REV?ZE ED?YORUM

Semih İDİZ
08 2007 - Milliyet

="justify">"Bu kez kesin geçer" diye dü?ündü?üm, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Ermeni soyk?r?m tasar?s? konusundaki görü?ümü revize ediyorum. Kan?mca tasar?n?n geçme ?ans? hâlâ yüksek, ancak "kesin" de?il.

uErmeni lobisinin ABD Kongresi'ndeki ba?l?ca isimleri Frank Pallone ile Joe Knollenberg'in yans?tmaya ba?lad?klar? endi?eyi sayabilirim.
Oysa üçü de, Kongre'nin Demokratlara geçmesiyle, birkaç hafta öncesine kadar "Son 10 y?l?n en iyi ?ans?n? yakalad?k" diye emin konu?uyorlard?. ?imdiyse Oskanyan'?n Washington'da D??i?leri Bakan? Rice ile görü?mesinde, tasar?n?n geçmemesi için yapt??? "yüksek düzeyli lobicilik faaliyetinden" dolay? Türkiye'yi ?ikâyet etti?ini görüyoruz.

Ermeni lobisi endi?elendi
Bu arada ABD Senatosu'nda, Hrant Dink cinayetini k?nayan, 301'in kalkmas?n? ve Ermenistan s?n?r?n?n aç?lmas?n? isteyen bir tasar?n?n görü?ülmesinin, Kongre'nin etkin isimlerinden Richard Lagar'?n giri?imiyle ertelenmesi de Ermeni lobisini kayg?land?rd?.
Öte yandan, Oskanyan'?n Rice'a Türkiye'yi ?ikâyet etmesi ayr?ca ilginç, zira Bush yönetimi bu tasar?ya zaten kar??. Bu nedenle Oskanyan'?n Bush yönetiminden de ?ikâyetçi oldu?u anla??l?yor.

Lantos'un 'yumu?ak karn?'
Pallone ile Knollenberg'e gelince, onlar da bu konuda Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? Tom Lantos'a gönderdikleri mektupta Ankara'y? ?ikâyet ediyorlar. Kongre'de büyük sayg?nl??? olan Lantos, geçmi?te Türkiye'nin yan?nda durmu? olan bir isimdir. Ancak, "tezkere krizi" sonras?nda deste?ini çekmi?ti.
Kendisi için ?imdi "orta yolu" bulan Lantos, bu kez de tasar? için olumlu oy kullanmayaca??n?, ama tasar?n?n gündeme al?nmamas? için de çal??mayaca??n? aç?klad?. Pallone ve Knollenberg Lantos'u ?imdi "yumu?ak karn?ndan" vurmaya çal??arak mektuplar?nda ?unlar? söylüyorlar:

'?kmal yollar?n? kapama tehdidi'
"Türk yetkilileri, Kongre'nin bu tasar?y? gündeme almay? dü?ünmesi halinde bile Irak'ta görev yapan askerlerimizin ikmal yollar?n? kapatma tehdidinde bulunuyorlar. ABD'nin askeri operasyonlar?n? engellemeye dönük bu utanç verici durum kabul edilemez oldu?u gibi son derece de hakaretamizdir."
Bu arada Ermeni lobisi, tasar?n?n geçmesi durumunda ulusal ç?karlar?n zarar görece?inden endi?e edenleri etkilemek için iki hususu vurguluyor:
1- Türkiye 2001'de Fransa'da kabul edilen Ermeni tasar?s? sonras?nda boykot tehditlerinde bulundu. Oysa 2001-2005 y?llar?nda iki ülke aras?ndaki ticaret yüzde 131 artt?.
2- Bu tasar?n?n daha önce engellenmesi, tezkere olay?nda görüldü?ü gibi, Türkiye'nin ABD'nin i?ini zorla?t?rmas?n? engellemedi.

Çok beklememiz gerekmeyecek
Washington'daki tart??malar i?te bu minvalde seyrediyor. Bu durumda baz?lar?, Ermeni tasar?s?n?n hararetli savunucusu olan Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi'nin i?in içinden ç?kamayarak "topu taca atabilece?inden" söz etmeye ba?lad?lar.
Bunun da, tasar?n?n ertelenmesi ve tekrar gündeme al?nmamas? için Türkiye'nin önüne "Ermenistan s?n?r?n?n aç?lmas?" gibi ko?ullar?n konmas? anlam?na geldi?i belirtiliyor. Her halükârda, durumun aç?kl?k kazanmas? için çok beklememiz gerekmeyecek.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »