Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? MESELES?: GEÇT???M?Z YILIN MUHASEBES?

Oya EREN
10 2007 - ERAREN

le="text-align: juŽÿH,ERMEN? MESELES?: GEÇT???M?Z YILIN MUHASEBES?‚!Õـ0le="text-align: justify;">Geçti?imiz y?l sözde Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n yo?un bir biçimde uluslararas? toplumun gündemine geldi?i bir y?l olmu?tur. Fransa’n?n “soyk?r?m” iddialar?n?n inkar?n? cezaland?ran bir yasa tasar?s?n? kabul etmesi, Arjantin Parlamentosu ve daha sonra da Senatosunda kabul edilen bir yasa tasar?s? ile 24 Nisanlar?n anma günü olarak kabul edilmesi, Hollanda seçimleri s?ras?nda soyk?r?m? inkar eden Türk kökenli milletvekili adaylar?n?n seçim listelerinden ç?kar?lmas?, Amerika Birle?ik Devletleri’nde Kongre seçimlerini Ermeni yanl?s? politikalar? ile tan?nan Demokratlar?n kazanmas?n?n ard?ndan yo?unla?an tart??malar ilk akla gelen gündem maddelerinden yaln?zca bir kaç?d?r.
/r mücadele eden ünlü tarihçi Stanford Shaw’un Aral?k ay?nda vefat etmesi de geçti?imiz y?l?n üzücü olaylar? aras?nda zikredilmeye de?erdir.

Türkiye Cumhuriyeti bu geli?melere elbette ki kay?ts?z kalmam??t?r. Örne?in Fransa’n?n kabul etti?i yasa tasar?s?n?n ard?ndan Türk kamuoyunda büyük tepkiler ortaya ç?km??, bu tepkiler baz? Frans?z mallar?n?n boykot edilmesine kadar varm??t?r. Bunun yan? s?ra Fransa ile askeri ili?kiler de ask?ya al?nm??t?r. Yine de Türk toplumu büyük bir so?ukkanl?l?kla hareket etmi?; bu konuda herhangi bir ta?k?nl???n ya?anmas?na mahal vermemi?tir. Resmi kanallar da bu geli?menin ard?ndan harekete geçmi? ve Fransa’y? k?nayan aç?klamalar birbirini takip etmi?tir. Ancak bu haks?z giri?ime belki de en güzel tepki ünlü Frans?z tarihçi Jean Michelle Thibaux’nun Türk vatanda?? olmas? ile gösterilmi?tir. Arjantin’de kabul edilen yasa tasar?s?n?n ard?ndan D??i?leri Bakanl???’n?n yapt??? aç?klamada bu giri?imden duyulan rahats?zl???n bir çok kez dile getirildi?i, bu yasa tasar?s?n?n Arjantin toplumunda Türkiye kar??t? görü?leri güçlendirebilece?i, ve halklar aras?nda husumet ve nefret yayacak haks?z ithamlardan olu?tu?u vurgulanm??t?r. Hollanda’da yap?lan parlamento seçimleri s?ras?nda sözde soyk?r?m iddialar?n? inkar eden üç milletvekili aday?n?n partileri taraf?ndan seçim listelerinden ç?kar?lmas? da gerek Avrupa’daki Türk toplumunun kanaat önderleri gerekse Türk resmi yetkilileri taraf?ndan dü?ünce ve ifade özgürlü?ünün engellenmesi olarak alg?lanm??t?r.

Peki gerek resmi gerekse toplumsal kanallardan bu geli?melere gösterilen tepki yeterli midir? Özellikle Ermeni propaganda faaliyetleri ile kar??la?t?r?ld???nda maalesef Türk taraf?n?n bu konuda yeterli çabay? göstermedi?i söylenebilir. Asl?nda son y?llarda Türkiye’de Ermeni meselesi konusunda son derece ciddi bir bilimsel literatür olu?mu?tur. Gerek bu konuda yaz?lan yetkin eserler, gerekse düzenlenen bilimsel konferanslar konunun akademik bir ortamda tart???lmas?n? mümkün k?lm??t?r. Ancak maalesef bu çal??malar?n ço?u yabanc? kamuoyuna ula?amamaktad?r. Özellikle yaz?lan kitap ve makalelerin yeteri kadar ?ngilizce’ye çevrilememesi büyük bir eksikliktir. Örne?in Ermeniler haks?z, mesnetsiz ve tarihsel gerçeklerden uzak yay?nlar?n? neredeyse bütün belli ba?l? dillere çevirerek dünya kamuoyunu etkilemek yönünde büyük bir çaba harcarken, Türk taraf? bu konuda geri kalmaktad?r. Bunun yan? s?ra her y?l Ermeni iddialar?n? destekleyen onlarca konferans, film, sergi, belgesel vb. etkinlikler gerçekle?tirilirken, bunu kar??l??? yeterince verilememektedir.

Asl?nda Türk taraf? tepkisini dolayl? yollardan ve uluslararas? diplomasiyi zaman zaman etkin bir biçimde kullanarak gösterebilmektedir. Örne?in, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt?n?n Ermenistan’? “by-pass” edecek ?ekilde tamamlanmas? ve Kars-Ahalkelek demiryolu hatt? projesinin hayata geçirilme a?amas?na getirilmesi Ermenistan’?n uzla?maz tutumuna gösterilen bir tepki niteli?indedir.

Bütün bu geli?meler, giderek artan say?da kurumun yapt??? çal??malarla da desteklenmektedir. Örne?in Genel Kurmay Ba?kanl??? askeri ar?ivlerden Ermeni meselesine ili?kin belgeleri derleyerek yay?mlam??, Türk Tarih Kurumu da konuyla ilgili bir çok yeni eser basm??t?r. Bu resmi kurumlar?n yan? s?ra üniversitelerin stratejik ara?t?rma kurulu?lar? ve özellikle ASAM Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü de yapt?klar? çal??malarla Ermeni meselesinin ayd?nlat?lmas?na katk?da bulunmaktad?rlar.  K?sacas?, halen al?nacak büyük bir mesafe vard?r; ancak son zamanlarda bu meselenin bütüncül bir bak?? aç?s?yla incelenmesi bu mesafenin çok daha k?sa zamanda ve sa?lam bilimsel argümanlarla desteklenerek daha etkin bir biçimde al?nmas?na katk?da bulunacakt?r.
    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »