Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

PER?NÇEK 'SOYKIRIM' MESELES?NDE HUKUK? SÜREC? BA?LATTI

Semih İDİZ
12 2007 - Milliyet

ellspacing="0" ceŽÿS8PER?NÇEK 'SOYKIRIM' MESELES?NDE HUKUK? SÜREC? BA?LATTI

??çi Partisi Ba?kan? Do?u Perinçek'in "Ermeni soyk?r?m?n? inkâr etti?i" gerekçesiyle bir ?sviçre mahkemesi taraf?ndan cezaya çarpt?r?lmas?n?n o ülkenin bas?n? taraf?ndan kayg?yla kar??lanmas? pek de ?a??lacak bir ?ey de?il. Zira akl? ba??ndaki her ?sviçreli, Perinçek'in ülkelerinin ba??na içinden kolay ç?k?lamayacak bir i? açt???n? biliyor.

Obir i? açt???n? biliyor.
Bunun fark?nda olan Perinçek de davas?n?n ikinci a?amas?na haz?rlan?yor. Bu çerçevede karar? ?sviçre'de bir üst mahkemeye temyiz ettirmeyi, bundan da bir sonuç al?namazsa meseleyi Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'ne ta??may? amaçl?yor.

?sviçre A?HM'yi istemez
Tahminime göre Perinçek bunlardan ikincisini tercih edecektir. Zira o olursa mesele Avrupa'n?n en üst yarg? organlar?ndan birine ta??narak uluslararas? bir nitelik kazanm?? olacak. Bir di?er tahminime göre, ?sviçre ba??n? ?imdiden a?r?tan bu davan?n A?HM'ye gitmesini istemeyecektir.
Bu nedenle, ?sviçre bas?n?nda dahi "tart??mal?" diye nitelenen bu karar?n bir üst mahkeme taraf?ndan onaylanmamas? güçlü bir olas?l?kt?r. O olursa Perinçek davas?n? kazanm?? olacakt?r. Ermeni lobisi de önemli bir hukuki yenilgiyle kar?? kar??ya gelecektir.

Tüm Avrupa için emsal
Ancak Perinçek için verilen 90 günlük tecilli hapis ve 16 bin 873 ?sviçre frang? tutar?ndaki para cezas? onaylanacak olur ve dava da A?HM'ye gidecek olursa, buradan ç?kacak karar sadece ?sviçre için de?il tüm Avrupa için önemli bir emsal olu?turacak.
Öte yandan, Avrupa ?nsan Haklar? Konvansiyonu'nda "soyk?r?m inkâr?" diye bir maddenin olmamas? A?HM'yi bu aç?dan zorlayan ba?l?ca husus olacakt?r. Avrupa Konvansiyonu'nun en önemli maddelerinden birinin, Türkiye'nin de yak?ndan bildi?i gibi, "fikir özgürlü?ü" ile ilgili olmas? ise bu davay? daha da zor bir hale getirecektir.

Gariplikler ülkesi...
A?HM, "soyk?r?m inkâr?" konusunda yeni bir emsal yaratacak olursa bu, Fransa'n?n Cezayir'i, Belçika'n?n da Kongo'yu sömürmesinden, ?kinci Dünya Sava??'ndan kalan ve hâlâ ortada dola?an hesaplara kadar uzanan bir dizi nedenden dolay? Avrupa'da da yeni bir sayfa açm?? olacakt?r.
Asl?nda, A?HM'de Perinçek'i bu konuda suçlu ilan etmek isteyecek olan çok say?daki yarg?c?n bulundu?unu tahmin etmek güç de?il. Ancak bu s?ralad???m hususlar nedeniyle gönüllerinde yatan karar? veremeyecekleri de ortada. Zira i?in bir ucunun Avrupa'ya ciddi ?ekilde dokunaca??n? ve kolay çözümlenemeyecek sonuçlara yol açaca??n? biliyorlar.
Sonuç itibariyle, bizde de baz?lar?n?n Ermeni soyk?r?m? iddialar? kar??s?nda benimsedikleri, "hukuk yolu"nun önü galiba tarihin garip bir cilvesiyle Do?u Perinçek taraf?ndan aç?lm?? bulunuyor. Perinçek'in burada "siyasi ?ov" yap?p yapmad??? konusuna veya kendisini hangi nesnel verilere göre bu a?amada "solcu" diye niteleyebildi?ine ili?kin tart??malar?n yeri buras? de?il.
Ancak geçmi?te, "devlet dü?man?" say?lan birisinin ?imdi devlet taraf?ndan adeta koruma alt?na al?nm?? olmas?, Kenan Evren'in son günlerde "sa?duyunun sesi" olarak ortaya ç?kmas? gibi, Türkiye'nin ne denli bir gariplikler ülkesi oldu?unu bir kez daha ortaya koyuyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »