Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? MESELES? VE 'RESM? TAR?H'

Hasan Celal GÜZEL
01 2006 - Radikal

="justify">Sevgili okuyucular?m, bildi?iniz gibi her sene nisan ve may?s aylar?nda Ermeni Diyasporas? azmaya ba?lar; Türkiye ve Türk Milleti hakk?nda bütün kin ve nefretini kusar ve y?l?n di?er aylar?nda milyar dolarl?k propaganda bütçesiyle bir sonraki y?l?n haz?rl?klar?na devam eder. 

!u 'Ermeni Pat?rt?s?'na ald?rmam?? ve üzerinde durmam??; hatta gülünç bir diplomatik izahatta bulunularak, Ermeni meselesinin Osmanl? Dönemi'nde kald??? ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirmedi?i ileri sürülmü?tür. Lâkin, diyasporan?n bu pat?rt?s? terör eylemlerine dönü?ünce, yeni nesiller birdenbire haberdar olmad?klar? iddialarla kar?? kar??ya kalm??lard?r.
Ermeni Soyk?r?m? konusunda, her ?eyden önce ?u tarihî garabet mutlaka dikkatinizi çekmi?tir. Ermeni Tehciri ile ilgili me?hur 'Kanun-u Muvakkat'?n (Kanun Hükmünde Kararname) yay?mlanmas?ndan, yani 1915 y?l?ndan 1970'li y?llara gelinceye kadar yar?m as?rdan fazla bir süre geçtikten sonra Ermeni soyk?r?m? iddialar? gündeme getirilmi?tir.
Bu tarihten evvel, son olarak milletleraras? bir andla?ma mahiyetinde olan Lozan'da Ermeni meselesinin bahsi dahi geçmemektedir.
Bu arada, DP döneminde Cumhurba?kan? Celâl Bayar'?n ABD'yi ziyareti esnas?nda, Amerika'daki Ermenilerin, "Reis-i Cumhurumuz geldi!" sadâlar?yla onu kar??lad?klar? ve a??rlamak için âdeta yar??t?klar? bilinmektedir. Bu tarihten yakla??k 20 y?l sonra Los Angeles'te Türk diplomatlar?n bir Ermeni militan? taraf?ndan ?ehit edili?leri hat?rlanacak olursa, özellikle Fransa ve ABD'de ya?ayan Ermenilerin Türkiye aleyhinde sistemli bir ?ekilde k??k?rt?ld?klar? anla??lmaktad?r. K?saca, sözde Ermeni soyk?r?m? iddias?nda bulunanlar?n, aradaki bu 50 y?ll?k zaman? aç?klamalar? gerekir.

'Millet-i Sâd?ka'
Türkler ve Ermeniler 1000 y?l ayn? co?rafyada huzur içinde birlikte ya?am??lar ve ayn? kültürel de?erleri benimsemi?lerdir. Defalarca Bizansl?lar taraf?ndan tehcir edilen ve zulme u?rayan Ermeniler evvelâ Selçuklu Türkleri, daha sonra Osmanl? Türkleri ile dostluk dolu uzun as?rlar geçirmi?lerdir.
Daha önceleri di?er kiliseler taraf?ndan küçümsenen ve horlanan Ermenileri, Fatih Sultan Mehmet himaye etmi?; ?stanbul'un fethinden sonra 1461'de ilk 'Ermeni Patrikhanesi'ni bizzat kurarak Piskopos Yovakim'i patrik yapm??t?r. Ermeniler sadece devletle olan münasebetlerinde de?il, evlerinde kendi aralar?nda da Türkçe konu?mu?lar, zaman zaman dinî âyinlerini dahi Türkçe icra etmi?lerdir.
Osmanl?lar 'Millet-i Sâd?ka' olarak tavsif ettikleri Ermenileri daima el üstünde tutmu?lard?r. Bir ara?t?rmaya göre; son dönemde Osmanl? ?mparatorlu?u'nda 22 Ermeni bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 konsolos, 29 pa?a ve 11 profesör bulunmaktayd?.

Niko?os A?a'dan Satenik Teyze'ye...
Çocuklu?umu geçirdi?im 1950'lerin Malatya's?nda Ermeni kom?ular?m?zla yak?n dostluklar?m?z vard?. Ermeni mahallesinin bulundu?u Küçük ?stasyon semtinde, annemin terzisi Satenik Teyze'nin evine giderdik. Daima gülümseyen Satenik Teyze'ye bay?l?rd?m. Malatya ?ivesiyle konu?tu?u güzel Türkçesi'yle benimle ?akala??r; yaramazl?k etmemem için elime boyal? yumurtalar ve ?ekerlemeler tutu?tururdu. Bir defas?nda, duvara as?l? ikona bak?p "Satenik Teyze bu amca kim?" diye sorunca gülmekten yere y?k?lm??t?. Geçti?imiz yaz onu kaybetti?imizi i?itince içimin s?zlad???n? hissettim.
Malatya Lisesi'nden s?n?f arkada??m Vartono? Çüngü?lü'yü de sevgiyle hat?rl?yorum. Çok sevimli ve çal??kand?. Zil çal?nca, "Ko? Vartono? ko?!" diye ona tak?l?rd?k. Yan?lm?yorsam, ?imdi bir t?p profesörü olmu?. Geçen gün Cumali Ünald?'yla sohbet ederken, H?rant Dink'in de Malatyal? hem?ehrimiz oldu?unu ve Malatya'n?n bol 'garda?'l? o ?irin ?ivesiyle konu?tu?unu söyledi.
Ermeniler aras?nda klasik Türk Mûsikîsi'ne hizmet eden büyük bestekârlar ve muhte?em mimarî eserler veren dâhi sanatkârlar yeti?mi?tir. Anadolu'nun kadîm ?ehirlerinde, sanki hâlâ Kirkor Usta'n?n dövdü?ü bak?r tencerenin t?k?rt?s?n?, unutulan bir dostlu?un hüznü içinde duyars?n?z.

'Resmî Tarih' kimin tarihi
Sevgili okuyucular?m, bugün, kandan, kinden, nefretten de?il sevgi ve dostluktan söz etmek istiyorum. Gönlüm Niko?os A?a'n?n, Bimen ?en'in, Tatyos Efendi'nin bestelerinde ve Satenik Teyze'nin özleminde... Lâkin akl?m, Türkiye ve Türkler aleyhinde sistemli bir ?ekilde yürütülen propagandaya ve at?lan iftiralara kar?? ç?k?lmas? gerekti?ini söylüyor.
Bizi içimizden hançerleyen baz? ayd?nlar?m?z, Türkiye'nin 'resmî tarih' anlay???na kar?? ç?kmak için bunu yapt?klar?n? anlat?yorlar. Halbuki, b?rak?n?z Ermeni tehciri konusundaki 'resmî tarih' iddialar?n?; okullar?m?zda okuttu?umuz tarih kitaplar?nda Ermenilere kar?? husumet ifade eden bahisler bile bulamazs?n?z. Bu yüzden de, yeni nesiller son dönemde ortaya at?lan diyaspora iftiralar?n? ?a?k?nl?kla izlemektedirler.
Ermeni iddialar? konusunda, asl?nda gerçekten bir 'resmî tarih' vard?r. Ancak bu, Türk tarihçilerinin görü?leri de?il, diyasporan?n ve güdümündeki Ermenistan'?n, hiçbir delile ve belgeye dayanmadan, bir 'millî ideoloji' haline getirdikleri 'resmî tarih' anlay???d?r.

Neden soyk?r?m de?ildir?
Soyk?r?m suçunun tarifi, 1948 y?l?nda kabul edilen 'Birle?mi? Milletler Soyk?r?m Suçunun Önlenmesi ve Cezaland?r?lmas? Sözle?mesi'nde yap?lm??t?r. Ermeni Tehciri'nin hukuken soyk?r?mla hiçbir ilgisinin olmad???n? ?u gerçekler aç?kça ortaya koyuyor:
1. 1915 Osmanl? bütçesinde tehcir için ödenek yoktur. Bu da, devletin 1915 ve öncesinde Ermenilere kar?? tehcir plan? olmad???n? gösterir.
2. Tehcir uygulamas? yasal bir askerî zorunluluktur. Nisan 1915'te Van, Ermeni birliklerince i?gal edilip 30 bin Müslüman katledilince bu zaruret ortaya ç?km??t?r.
3. 1914 sonbahar? ve 1915 ilkbahar?nda, Ermeniler ülke genelinde isyanlar ç?kararak itilaf devletleriyle i?birli?i yapm??lard?r.
4. Tehcir önceden duyurulmu? ve komitac?lar d???ndaki halka yeterli haz?rl?k süresi tan?nm??t?r.
5. Tehcir esnas?nda Ermenilere kötü muamele yapan 1973 adet görevli s?k?yönetim mahkemelerinde yarg?lanm?? ve idam ba?ta olmak üzere çok a??r cezalara çarpt?r?lm??t?r. Bu durum, devletin bir imha plan? olmad???n?n aç?k delilidir.
6. Tehcir bütün Ermenilere uygulanmam??t?r.
7. Yolda ve konaklama istasyonlar?nda devlet ve yard?m kurulu?lar? Ermenilere g?da, bar?nma ve sa?l?k hizmetleri götürmü?tür.
8. Sava? sonras?nda Ermenilere geri dönü? izni verilmi?; 1919-1921 y?llar? aras?nda 350 binden fazla Ermeni Anadolu'ya dönmü?tür.
9. Geri dönen Ermenilere mallar? ve mülkleri iade edilmi?tir.
* * *
Bu gerçekleri uzun bir liste hâlinde saymak mümkündür.
O dönemde Türklerin kayb? Ermenilerden kat kat daha fazlad?r.
Türk Milleti, kin tutmayan, bar??sever, sevgi dolu bir millettir.
Ve eski dostlar?n? tekrar ba?r?na basmaya haz?rd?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »