Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

B?R ?LK

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
09 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ថ face="Verdana" size="2">24 ve 25 Eylül'de ?stanbul Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan konferans Ermeni görü?lerini benimseyen Türk bilim adamlar?n?  Türkiye'de ilk defa bir araya getirmesi bak?m?ndan bir "ilk"di.

6  Kas?m'da Kaliforniya'n?n Los Angeles Üniversitesi’nde  soyk?r?m iddias?n?n ?ampiyonlar?ndan Richard Hovannisian taraf?ndan  düzenlenen ve  "Osmanl? Ermenileri Hakk?nda Üç Türk Sesi" ba?l???n? ta??yan bir konferans da  bir "ilk"ti; çünkü ilk defa yurt d???nda yap?lan bir konferansta konu?anlar?n hepsi Türktü ve hepsi Ermeni görü?lerini savunuyordu.  

Türkleri y?llardan beri dünyan?n en ac?mas?z en kötü insanlar? olarak gösteren  propagandas?n?n  etkisindeki Los Angeles  Ermenileri,  bu s?ra d??? Türkleri görebilmek için konferans salonunu t?ka basa doldurdular ve konu?mac?lar? alk?? ya?muruna tuttular.
Bu ?erefe nail olan Türkler,  tahmin edilebilece?i gibi,  Taner Akçam ile  Fatma Müge Göçek idi.  Ancak bu alanda yeni bir isim olan  Elif Shafak (?afak) da onlara kat?lm??t?.

Minnesota Üniversitesi’nde geçici olarak çal??an Taner Akçam Osmanl? ar?ivlerinden bahsederek  Ermeni "soyk?r?m?na" bula?m?? ki?ilerle ilgili belgeleri ortadan kald?rmak amac?yla  Türk Hükümetlerinin bu ar?ivleri  temizledi?ini öne sürdü. Ancak ayn? zamanda bu ar?ivlerde  Ermeni soyk?r?m?n? kan?tlayan  çok belge oldu?unu bildirerek  çeli?kiye dü?tü.  Eski yaz?y? bilmeyen  Akçam'?n  Osmanl? Ar?ivleri hakk?nda nas?l konu?abildi?ini anlamak mümkün de?ildir.  Akçam konu?mas? s?ras?nda  Türkiye'nin 2015 y?l?nda  Ermeni soyk?r?m?n? tan?yaca?? kehanetinde de bulundu.  Akçam gibi militan zihniyetindeki bir ki?i  bile  tan?ma olas?l???n? on y?l ileriye att???na göre, bu tan?madan çok söz  etseler de Ermenilerin bu konuda yak?n veya orta vadede bir beklentileri olmad??? anla??lmaktad?r. Bu arada akla "neden 2015 ?" sorusu gelebilir. Türkiye'nin AB'ye üye olabilece?i en erken tarih olmas? nedeniyle 2015 y?l? söylendi?i ve Ermenilerin de AB bask?s?yla Türkiye'nin soyk?r?m iddialar?n? kabul edece?ini dü?ledi?i anla??lmaktad?r.  Türkiye'de soyk?r?m iddialar?n? kabule e?ilimli hiçbir siyasi parti hatta hiçbir siyasetçi bulunmad???na  ve karar al?c? konumda olmayan  Avrupa Parlamentosu hariç di?er Avrupa  Birlik organlar?n?n "soyk?r?m" konusunda  hiç de ?srarl? olmad?klar?  dikkate al?nd???nda  AB bask?s?n?n  Ermeni dü?lerini gerçekle?tirece?ine inanmak fazla iyimserlik olmaktad?r.  Di?er yandan baz? AB üyesi ülkelerin tutumuna bak?l?rsa Türkiye'nin üyeli?inin de?il 2015 y?l?nda hiç gerçekle?memesi olas?l??? da vard?r.

?kinci konu?mac? Fatma Müge Göçek   Michigan Üniversitesi’nde çal??maktad?r.   Göçek  Ermeni görü?lerini benimseyen Türk bilim adamlar? ile Ermeni bilim adamlar?n? bir araya getiren toplant?lar? düzenlemekle övünen bir ki?idir. Görü?leri en az Taner Akçam'?nki kadar a??r?d?r. Ancak Akçam kadar çok yazamad??? için daha az tan?n?r. Göçek, her zaman oldu?u gibi, bu toplant?da da Ermenilerin fikirlerini büyük bir sadakatle dile getirmi?tir. Mesela, Türkler soyk?r?m? tan?mad??? için Ermenilerin yitirdikleri ki?ilerin yas?n? tutamad?klar?n?, Ermenilerin  Türkiye'ye geri dönme hakk? tan?nmas? gerekti?ini, zira Türkiye'nin Ermenilerin vatan? oldu?unu, halen Türkiye'de iki milyon ki?inin (!) Ermeni soyundan geldi?ini söylemi?,  2015 y?l?nda Türkiye'nin Ermeni soyk?r?m?n? tan?yaca??n? da ilave etmi? ve çok alk??lanm??t?r.

Arizona Üniversitesi’nde çal??an Elif ?afak üçüncü konu?mac? olmu?tur.  ?afak   konu?mas?n? geçen asr?n ba?lar?nda ya?am?? olan Ermeni yazar  Zabel Yessayan'a ay?rm??t?r. Ancak her halde bu konu pek ilgi çekmemi? olmal? ki, Türkiye'de etnik temizlik yap?lm?? oldu?u gibi ifadelerde de bulunmu?tur.  Türkiye'nin  etnik temizlik yapt??? iddias?  Ermeniler kadar Yunanl?lara da aittir. Katliam yap?p Müslüman nüfusu azaltarak  Anadolu'ya hakim olma plan ve giri?imlerinin suya dü?mesinin normal bir sonucu olarak Anadolu'dan ç?kar?lmalar?n yaratt??? dü? k?r?kl???yla  Türkleri suçlamak üzere sonradan  uydurulmu? bir deyimdir.  Elif ?afak gibi gelecek vadeden bir edebiyatç?n?n böyle  propaganda malzemesini benimsemesi gerçekten yaz?kt?r.

 Akçam ve  Göçek belli bir ya?a gelmi? ve vaktiyle  gemilerini yakarak i?birli?i cephesine geçmi? ki?ilerdir.  Elif ?afak ise daha gençtir;  yetene?i vard?r. Kendisine bir  kariyer yapmak için  Ermenilerin taktirine ihtiyac? olmasa gerektir.
 
   Bu arada, konferans? düzenleyen Prof.. Hovannisian'?n  gelecek konferans?n Türkiye'nin ödeyece?i tazminat ve Ermenistan'a verece?i  topraklar konusunda oldu?unu ancak bu konferansa hangi Türklerin kat?laca??n? söylemedi?ini de  belirtelim.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.