Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? AR??VLER?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
22 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!âJĞellspacing="0" ceŽÿŞERMEN? AR??VLER?R

Ermeni Patrikhanesi Bülteni Lraper’den ö?rendi?imize göre Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof. Yusuf Halaço?lu tarihi ara?t?rmalar için Patrikhane ar?ivlerine de ihtiyaç oldu?unu bildirmi?.  “Oradan ara?t?ral?m o zaman.

u de ihtiyaç oldu?unu bildirmi?.  “Oradan ara?t?ral?m o zaman. Neden oray? açmaya çekiniyorlar?” demi?.  Say?n Patrik Mesrop II de Patrikhane ar?ivlerinin 1916 y?l?nda zaman?n hükümetinin karar?yla yeni kurulmu? olan Kudüs Patrikhanesi’ne gönderilmi? oldu?unu söyleyerek  “Ke?ke o ar?ivler bir gün aç?labilseydi”  cevab?n? vermi?.  Say?n Patrik bu  konuda üzüntü beyan etmenin yan?nda söz konusu ar?ivlerin  asl?nda ?stanbul Patrikhanesi’ne ait oldu?unu dikkate alarak bunlar? Kudüs Patrikhanesi’nden isteyemez mi?
 
Bu vesileyle Ermeni sorununun incelenmesinde Ermeni ar?ivlerinin ciddi bir sorun olu?turdu?unu okuyucular?m?za bildirmek isteriz.

Ermenistan kendi ar?ivlerinin aç?k oldu?unu iddia etmektedir. Görünü?te de öyledir. Ancak arzu edilmeyen konular? ara?t?rmaya kalkanlar?n cayd?r?ld??? da bir gerçektir. Bu münasebetle iki y?l kadar önce Yektan Türky?lmaz ad?nda   Amerika’da   Duke Üniversitesi’nde doktora yapan ve Ermenice bilen bir ara?t?rmac?n?n, Ermenistan ar?ivlerinde bir süre çal??t?ktan sonra ülkeyi terk ederken tutukland???n? ve tan?nm?? Senatör Bob Doyle’un Ba?kan Koçaryan’a yazd??? sert bir mektup sonucunda kurtuldu?unu hat?rlatmak istiyoruz. (Bu olay?n ayr?nt?lar?n? merak edenler ?nternet Sitemizde (www.eraren.org)  Ermeni Ara?t?rmalar? Dergisi’nin 18. say?s?na girerek 23-25. sayfalara bakabilirler)

Genel olarak Ermeni tarihi ve özellikle de Anadolu’da Ermeni çetelerinin faaliyeti için Boston’daki Ta?nak Partisi ar?ivleri çok önemlidir. Kamuya ait de?il özel statüde bulundu?undan bunlar?n incelenmesi özel izne tabidir. ?imdiye kadar bu ar?ivler  Türk bilim adamlar? taraf?ndan incelenememi?tir.

Ermenilerin Osmanl? ?mparatorlu?u’ndan toprak talepleri konusunun incelenmesi için 1919  Paris Bar?? Konferans?’na Osmanl? Ermenilerini temsilen kat?lan Bogos Nubar Pa?a’n?n  evrak? da birinci derecede önem ta??maktad?r. Bu evrak halen Paris’te, Raymond  Kévorkian’?n idaresindeki “Bibliothèque arménienne Nubar” ad?n? ta??yan,  özel bir kitapl?ktad?r. Burada Türklerin ara?t?rma yapt??? duyulmam??t?r.

K?saca, aç?k oldu?u ileri sürülen Ermenistan ar?ivlerinin fiilen Türklere kapal? olmas?, diaspora ar?ivlerinin özel izne tabi olmas? ve Patrikhane ar?ivlerinin de Patrikhane’de bulunmamas? Ermeni kaynaklar?n?n incelenmesini imkans?z k?lmaktad?r. Oysa art?k Ermenice bilen Türk bilim adamlar? da yeti?meye ba?lad???na göre bundan sonra Ermeni kaynaklar?na ula??lmas? özel bir önem kazanmaktad?r. 

Türk ara?t?rmac?lar?n yak?n bir zamanda ne Ermenistan Devlet Ar?ivleri’nden ne de diaspora ar?ivlerinden serbestçe yararlanabilece?ini zannetmiyoruz. Buna kar??n Kudüs’te bulunan ar?ivler üzerinde ?stanbul Patrikhanesi’nin mülkiyet hakk? oldu?unu dü?ünüyor ve  bu ar?ivlerin Kudüs Patrikhanesi’nden istenmesi önerimizi yeniliyoruz. 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.