Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AVRUPA KOM?SYONU VE ERMEN?LER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
10 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!Şè@a Komisyonu’nun Türkiye hakk?ndaki ?lerleme Raporu, Kat?l?m Ortakl??? ve Strateji belgeleriyle birlikte yay?nland?. Hemen söyleyelim ki bu belgelerde   Türkiye'nin Ermenistan ile olan ili?kilerinden  az bahis var,  soyk?r?m iddialar? ise hiç yok. Raporda iki kez, herhangi bir irdeleme yap?lmadan "1915 y?l? trajik olaylar?" sözleri kullan?l?yor.  

Buna kar??n, Orhan Pamuk'un Ermeni ve Kürtlerin öldürüldü?ünü iddia eden,   Türkiye'de çok tepki çekmi? sözleri nedeniyle, yarg?lanacak olmas?ndan ve AGOS gazetesini yay?mlayan  Hrant Dink'in  alt? ay hapse mahkum  edilip bu cezan?n  tecil edilmesinden bahsediliyor. Hrant Dink'in  "pis Türk kan? " dedi?i   için ceza ald???na ise  de?inilmiyor. Raporda ayr?ca  me?hur yazar ve yay?mc? olarak nitelendirilen Rag?p Zarakolu'nun be? ay hapsinin para cezas?na çevrildi?i ve Kürt ve Ermeni konusundaki yay?nlar? nedeniyle  TCK 301 maddesi gere?ince hakk?nda aç?lm?? ba?ka davalar oldu?u bildiriliyor. Gerçekten de Zarakolu'nun  Belge Yay?nlar?, bir süreden beri  Ermeni soyk?r?m? iddias?na yer veren kitaplar? yay?mlamak için sanki özel bir misyonu  varm?? gibi hareket ediyor..  

?lerleme raporu, ?stanbul Üniversitesi’nden Bilgi Üniversitesi’ne transfer edilen mahut konferans? "aç?k ve özgür tart??ma" için bir ilerleme olarak nitelendiriyor. Buna kar??n konferansta, ?srarl? taleplere ra?men,  kar??t görü? bildirilmesine izin verilmedi?inden bahsedilmiyor.  

Türkiye Ermenistan ili?kileri konusunda ?lerleme Raporu’nda s?n?rlar?n kapal? oldu?u,  bununla beraber ikili diyalog sürecinin  devam etti?i, Türkiye Ba?bakan?’n?n  Ermenistan Ba?kan?na, geçen Nisan ay?nda  bir mektup göndererek "1915 y?l? trajik olaylar?"n?n tart???lmas? amac?yla  tarihçilerden ve di?er uzmanlardan kurulu bir komisyon kurulmas?n?  önerdi?i, Ermenistan Ba?kan?n?n ise önce diplomatik ili?kilerin kurulmas? ve  s?n?rlar?n aç?lmas? dahil olmak üzere, iki ülke aras?ndaki tüm  sorunlar?n bir ortak komisyonda ele al?nmas?  cevab?n? verdi?i, yorum yap?lmadan bildiriliyor. 

K?saca ?lerleme Raporu’nda  Avrupa Komisyonu’nun soyk?r?m iddialar?, s?n?rlar?n aç?lmas? ve Kars ile Gürcistan'?n Ahalkelek aras?nda demir yolu yap?lmamas? gibi Ermeniler için en önemli konulara destek vermemi? oldu?u  görülüyor.  

Bu durum Ermeni bas?n?nda bir dü? k?r?kl???na yol açarken, Avrupa Birli?i organlar?nda Ermeni diasporas?n?n görü?lerini savunmak üzere kurulmu? olan  Avrupa Ermeni Federasyonu, ?lerleme Raporu hakk?nda yay?nlad??? bir bildiride, soyk?r?m? tan?mas? ve  sonuçlar?n telafisi (tazminat ödenmesi ve Ermenistan'a toprak verilmesi) konular?nda Türkiye'ye  bir tavsiyede bulunmad??? için Avrupa Komisyonunu ele?tiriyor. Ermenistan Hükümeti ise  bu konuda ?imdilik susuyor.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.