Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

HAVA DE????YOR

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
26 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar?n ço?unlu?u ele geçirmesinden ve  Ermeni yanl?s? söylemleriyle tan?nan Nancy Pelosi’nin bu Meclisin ba?kanl???na seçilmesinden sonra Ermeni soyk?r?m iddialar?n?n kabulü amac?yla ABD Kongresi’nin iki Meclisine de sunulan tasar?lar?n kabulüne kesin nazar?yla bak?l?yordu. Ancak bas?n haberlerinden bu tasar?lar?n?n Ermenilerin istedi?i gibi 24 Nisan’da veya yak?n bir tarihte oya sunulmas? olas?l???n?n azald??? anla??l?yor. Ermeni D??i?leri Bakan? Oskanyan dahi bu konuda tereddüt ifade ediyor. Ermeni bas?n?nda ümit vermeyen yaz?lara rastlan?yor.

Bunda ?üphesiz Türkiye’nin bu tasar?lar kabul edildi?i takdirde iki ülke ili?kilerinin zarar görece?i hakk?nda yapt??? uyar?lar?n rolü büyüktür.  Bu uyar?lar?n sadece Hükümetten de?il siyasi partilerin hemen tümünden ve ayr?ca kamu oyundan da gelmi? olmas? tasar?lar?n kabulünün Türkiye’de sert tepkilere neden olaca??n? yeterince gösterdi?i anla??l?yor.

Washington’da havan?n de?i?meye ba?lamas? Amerikan Hükümeti’nin son zamanlarda, kararl? denebilecek bir ?ekilde, bu tasar?lara kar?? cephe almas?n?n da  sonucudur. Bakan yard?mc?s? düzeyindeki yetkililerin Kongre’ye Türkiye ile ili?kiler konusunda bilgi vermelerinin ve ayr?ca D??i?leri ve Savunma Bakanlar?n?n baz? Kongre yetkililerine  bu konuda ortak bir mektup göndermelerinin belirgin bir etki yapt??? görülüyor.

Ancak her ?eyin bitti?ini, tasar?lar?n belirsiz bir tarihe ertelendi?ini söylemek do?ru de?ildir.  Halen bu tasar?lar?n durumu, deyim yerindeyse, b?çak s?rt?nda gibidir. Tasar?lar? destekleyen, say?lar?n?n 180’? a?t??? söylenen Ermeni yanl?s? Kongre üyeleri, tasar?lar kabul edildi?i takdirde bunun ABD’nin Irak politikas?na ne kadar zarar verece?ini hesap  etmeye çal??maktad?rlar. Ciddi zarar verece?ine inan?rlarsa tasar?lar ertelenecek aksi halde, oya sunulacak ve olas?l?kla da büyük bir ço?unlukla kabul edilecektir. Bu arada Kongre 30 Mart’ta bir süre tatile girecektir. Kongre 16 Nisan’da yeniden çal??maya ba?lamas?ndan sonra Ermeni militanlar?n tasar?lar?n 24 Nisan’da veya civar?nda kabulü için özel bir çaba harcamalar? beklenmektedir. 

Di?er yandan Amerikan bas?n?nda, tasar? ba?kanl?k seçimlerinin yap?laca?? gelecek y?la ertelendi?i takdirde daha kolay kabul edilece?i ayr?ca Türkiye’nin, Cumhurba?kanl??? ve genel seçimleri yapm?? olaca?? için, fazla direnmeyece?i gibi bir kanaat  mevcut oldu?u   görülmekte, bu  tasar?lar?n gelecek y?la ertelenmesi e?ilimini artt?rmaktad?r.

Tasarlar?n gelecek y?la b?rak?lmas? Türkiye için sorunun ortadan kalkmas? anlam?na gelmemekte  olup ayn? senaryonun  gelecek y?l daha güçlü bir ?ekilde ya?anaca?? anla??lmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.