Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

HEP?M?Z DO?U PER?NÇEK OLMALIYIZ

Cevdet AKÇALI
26 2007 - Yeni ?afak

!âJÐellspacing="0" ceŽÿïHEP?M?Z DO?U PER?NÇEK OLMALIYIZã

Son aylarda dilimize yerle?mi? bir slogan var: Hepimiz, H?rant'?z... Hepimiz Irakl?y?z gibi... Bu sloganlar?n ifade ettikleri manay? tekrarlamaya gerek yoktur.

iu sloganlar?n ifade ettikleri manay? tekrarlamaya gerek yoktur. Ancak, bunlara ba?ka bir slogan daha eklememiz gerekiyor ki, bu nokta medyam?z?n gözünden kaçmaktad?r. Do?u Perinçek, ?sviçre'de kabul edilen "Ermeni soyk?r?m? olmad???n?" iddia etmeyi suç sayan kanuna kar?? mücadele etmek için, Ermeni soyk?r?m? olmam??t?r diyerek ?sviçre kanunlar?na göre suç i?lemi? ve mahkûm olmu?tur. Perinçek bu suçu bilerek i?lemi?tir. Onun yapt???, demokratik bir mücadele metodudur. Bu metot me?akkatli ve fakat cesurca yap?lm?? bir eylemdir. Bu eylemin çok tipik örnekleri, dünya tarihine geçmi?tir.

Roma Hukuku derslerinde anlat?lan bir olay vard?r:

"Romal? bir senatör, önemli sayd??? bir suç için (Mesela birisine tokat atmak veya hakaret etmek gibi) verilen para cezas?n? hafif bulmakta ve bu cezan?n artt?r?lmas? için mücadele vermektedir. ?stedi?ini kabul ettiremeyince bir gün, bir torbaya para doldurmu?, kölesini yan?na alarak soka?a ç?km?? önüne gelenlere tokat atarak cezas?n? hafif buldu?u suçu suç i?lemi?tir."

"Tokat? yiyen kimse kar?? koymak isteyince kanunda yaz?l? para cezas?n? pe?inen vererek cezadan kurtulma yoluna gitmi?tir." (Olay?n hikâyesi farkl?d?r ama olay?n esprisini anlatmak için böyle söylüyoruz.)

Bir tarihte, ?ngiliz müstemlekesi olan Afrika'da, kral?n veya kraliçenin yapt??? ziyaretlerde, siyah derililerin ortada görünmesi yasaklanm??t?r. Bu ziyaret s?ras?nda soka?a ç?kan siyah derililer hemen tutuklanmakta ve hapse at?lmaktad?r.

Kraliçenin bir Afrika ülkesinde yapt??? ziyarette bir sürprizle kar??la??lm??t?r. Kraliçe gitti?i ülkede uçaktan inerken, bir grup zencinin kar??lamaya geldi?i görülmü?tür. Polisler hemen bunlar? tutuklam??lar ve hapishaneye göndermi?lerdir. Daha onlar meydandan ayr?lmadan ba?ka bir grup daha ç?kagelmi?tir. Polis onlar? da tutuklay?p cezaevine gönderirken, Afrikal?lar dalga dalga meydana dolmaya ba?lam??lar,fakat bunlar? cezaevinde koyacak yer kalmam??t?r. Bu olaydan sonra, zencilerin kraliçeyi kar??lama yasa?? ortadan kalkm??t?r.

Gandi'nin ?ngilizlerle mücadelesinin temelinde de bu metod uygulanm??t?r. Bilindi?i gibi Gandi ?ngilizlerin Afrika'da uygulad?klar? kanunlara ve metotlara kar?? sava? açm??t?r. Sava? açt??? konulardan birisi de, ?ngilizlerin tuz üretimini ve ticaretini tekel olarak ellerine almalar?d?r.

Gandi binbir güçlükle, tekeli ?ngilizlerin elinde bulunan tuz sahalar?na gitmekte ve oradaki tuzlar? avuçlayarak d??ar? ç?karmaktad?r. Kendisi yarg?lanmak üzere mahkemeye verildi?inde, avuçlar?nda ve ceplerinde kaçak olarak ald??? tuzlar? ç?kar?p yetkililere göstermektedir.

Tarihte büyük sonuçlar do?uran bu olaylar?n esprisi ile Perinçek'in yapt??? olay?n manas? ayn?d?r. Yukar?da sayd???m?z üç olay da istenilen sonuca ula?m??t?r. Romal? senatör, kanunda istedi?i de?i?ikli?i yapt?rabilmi?, ?ngiltere Kraliçesi'nin ziyaretlerinde zencilerin soka?a ç?kma yasa?? kald?r?lm?? ve Gandi ?ngilizlerin tuz tekelini kald?rmaya muvaffak olmu?tur.

Bu davran??lar, bu metodu uygulayanlar, bu eylemleri geni? kitlelerin sahiplenmesi sebebiyle ba?ar?ya ula?m??t?r. Bir davran?? ne kadar tutarl? olursa olsun, o davran??? yerinde bulanlar ona sahip ç?kmazlarsa, sonuç elde edilemez.

Do?u Perinçek'in bu davran???n? be?enen geni? bir halk kitlesinin oldu?u ?üphe götürmez. Ancak bu kitleler, desteklerini bu eylemin arkas?na koymad?klar? takdirde, yap?lan eylem havada kal?r.

Bu gün hepimize dü?en görev budur: Biz de "hepimiz Do?u Perinçek'iz" deyip aya?a kalkmal?y?z. Sivil toplum örgütlerimiz, Ermeni soyk?r?m? konusunu konu?mak üzere, ?sviçre'de, Fransa'da seminerler, konferanslar tertiplemelidir.

S?k s?k, "ayd?nlar dilekçesi" ad? alt?nda bildiriler yay?nlayan fikir adamlar?m?z bu konuda üstlerine dü?en ?eyleri yapmal?d?rlar. Ve hatta turizm ?irketlerimiz, bu ülkelere, "soyk?r?m gezileri" organize etmelidirler.

Tekrar ediyoruz: Bu gün "Hepimiz Do?u Perinçek'iz"

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »