Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

"HAYIRLI" AMER?KAN VATANDA?LARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
14 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!Şç° face="Verdana" size="2">1970 ve 1980'lerde Ermeniler taraf?ndan düzenlenen terör olaylar?nda 70 ki?inin öldürüldü?ünü ve 500 kadar ki?inin yaraland???n? halen hat?rlayan az ki?i var;  öldürenlerin ço?unun Türk diplomat? olmas?na, aralar?nda Büyükelçi, Ba?konsolos gibi üst rütbede temsilciler bulunmas?na,  di?er bir deyimle onlar?n  ?ahs?nda Türk devletinin Ermeniler taraf?ndan hedef al?nm?? olmas?na ra?men bu olaylar? çabuk unutuyoruz.

 Geçenlerde bir olay Ermeni terörünün ister istemez  hat?rlanmas?na neden oldu.  1982 y?l?nda dört genç Ermeni, ABD'nin  Philadelphia ?ehrindeki Türkiye Fahri Ba?konsoloslu?unu bombalamak haz?rl??? içindeyken tutukland?lar. Bu ki?iler Ta?nak Partisi taraf?ndan kurulmu? "Ermeni Soyk?r?m? Adalet Komandolar?" isimli bir terör örgütünün üyesiydiler. Ta?naklar?n tüm gayretlerine ve en pahal? avukatlar?n  savunma yapmalar?na ra?men bu ki?iler mahkum edildiler. Ancak bombalama olay?n? gerçekle?tiremeden yakaland?klar?ndan cezalar? nispeten hafif oldu.

 Bunlar aras?nda Lübnan uyruklu olan Hovsepyan alt? y?l Yakupyan ise üç y?l hapis cezas?na çarpt?r?ld?.  Bir ülkede suç i?leyen yabanc?lar?n cezalar?n? çektikten sonra s?n?r d??? edilmeleri çok yayg?n bir uluslar aras? uygulamad?r. Normal ko?ullarda Hovsepyan ve Yakupyan'?n da ülkeleri Lübnan'a veya onlar? kabul edecek ba?ka bir ülkeye gönderilmeleri gerekirdi. Böyle olmad?. Ta?nak nüfuzu onlar?n ABD'de kalmas?n? sa?lad?. Kendilerine i? bulundu,üniversiteye gitmeleri sa?land?. Ancak bunlar yetmedi bir süre sonra ABD vatanda?l??? için ba?vurdular ve ne gariptir ki, hiçbir suç i?lememi? ki?iler y?llarca  ABD'de oturup çal??malar?na  ra?men büyük zorluklarla ABD vatanda?? olabilirken,  bu  iki terörist kolayl?kla vatanda?l??a kabul edildiler. Ancak bu kez Federal  Hükümet  itiraz etti. Temyiz mahkemesi ise bu itiraz? geçerli bulmayarak  6 Eylül'de bu iki ki?inin ABD vatanda?l???n? onaylad?.

Duru?malarda Hovsepyan ve Yapupyan'n?n  avukat? ad? geçenlerin art?k ?iddet kullanmaktan vazgeçtiklerini, Los Angeles'teki Ermeni toplulu?u içinde yararl? hizmetlerde bulunduklar? ve bu konuda bir çok tan?k oldu?u (tabii bu tan?klar?n hepsi Ermenidir) ve   Yakubyan'?n Los Angeles'teki bir Ermeni okulunda ba?ö?retmen oldu?u gibi hususlar ileri sürerek müvekkillerinin makbul ki?iler oldu?unu kan?tlamaya çal??t? ve Temyiz mahkemesinin karar?na bak?l?rsa  ba?ar?l? da oldu.

Böylekle  ABD, "hay?rl?" iki yeni vatanda? daha kazand?.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.