Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AHDAMAR MI? - SINIR MI?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
27 2007 - ERAREN

!âJÐ="justify">29 Mart 2007  tarihinde aç?lmas? kararla?t?r?lan Ahdamar Kilisesiyle ilgili olarak Van Valisi Niyazi Tan?l?r düzenledi?i bir bas?n toplant?s?nda Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n baz? ülkelerin kültür bakanlar?n?n, ulusal ve uluslararas? medya kurulu? temsilcilerinin, dünyan?n de?i?ik yerlerindeki Ermeni cemaati temsilcileri ile Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n ve az?nl?k cemaatlerinin dini liderlerini aç?l??a davet ettiklerini aç?klam??t?r. 

Kr Kilisesinin aç?l???na davet edilen ülkeler aras?nda Ermenistan da bulunmakta ve bu vesileyle Türk-Ermeni hükümeti yetkililerinin de bir araya gelmesi beklenmektedir. Her iki ülke bas?n?nda geni? yank? bulan bu geli?me beraberinde çe?itli spekülasyonlar?n do?mas?na da neden olmu?tur. Emeni bas?n?nda yer alan haberler incelendi?inde Türk bas?n?ndaki olumlu havadan farkl? bir durum oldu?u ve kilisenin aç?l???n?n, iki ülke  ili?kilerinin iyile?tirilmesi üzerindeki etkisinden çok s?n?r?n kapal? olmas? nedeniyle Ermeni taraf?n?n duydu?u memnuniyetsizli?in dile getirildi?i görülmektedir.


Ermenistan D??i?leri Bakan? Vardan Oskanyan’?n yapt??? aç?klamaya göre, Ermenistan Kültür Bakan Yard?mc?s? Gagik Gyurjian’?n aç?l??a resmi görevli olarak kat?lacak ve kendisine mimar, tarihçi ve uzmanlardan olu?an bir Ermeni heyeti e?lik edecektir. Oskanyan bu vesileyle “Türkiye’deki binlerce Ermeni an?t? her geçen gün unutuldu?undan, Türk yetkililerin bu kiliseyi restore etme karar? al???ld?k de?ildir, Ortaça?’da Ermenilerin ba?kenti olan Ani’nin restorasyonu için umar?z bu iyi bir ba?lang?ç olur”  diyerek Türkiye’yi ele?tirmeyi ihmal etmemi?tir. Ayr?ca “Türkiye’nin do?u bölgelerindeki bu Ermeni an?tlar?n?n oradaki Ermeni varl???n?n somut bir kan?t?d?r” ifadelerinde bulunmu?tur. Türklerin Ahdamar’? restore ederek bir bak?ma  Ermenistan’la ili?kileri iyile?tirme çabas? içinde olan bir ülke imaj? çizmeye çal??t???n? ancak as?l ili?kileri do?rudan etkileyecek olan konunun iki ülke aras?ndaki diplomatik ili?ki bulunmamas? ve s?n?r?n kapal? olmas? oldu?unu ifadeyle bilinen Ermeni politikas?n? tekrarlam??t?r. Ayr?ca s?n?r?n kapal? olmas?n?n Ermeni heyeti için büyük s?k?nt? yaratt???n? da belirten Oskanyan aç?klamas?na ?öyle devam etmi?tir: "Dü?ünebiliyor musunuz, törene kat?lacak Ermeni heyeti ?stanbul ya da Tiflis üzerinden Van'a gidecek ki, bu da en az 16 saat sürer. Oysa Erivan-Van aras? sadece dört saat. Türkiye gerçekten jest yapmak istiyorsa s?n?r? açar" Öte yandan Ermenistan'daki 'Soyk?r?m Enstitüsü' Direktörü Hayk Demoyan da Erivan’da düzenledi?i bir bas?n toplant?s?nda bu kilisenin uluslararas? anla?malara ve Lozan Anla?mas?'na ayk?r? olarak korunmad???n? iddia etmi?, Türkiye'nin bu aç?l??? kendisine bir araç olarak kulland???n? ve Türkiye’nin gerçekten Erivan'la ili?kileri normalle?tirme niyeti varsa bunu s?n?rlar? açarak göstermesi gerekti?ini ifade etmi?tir.


Yine Ermeni bas?n?nda yer alan bir di?er haberde “Türklerin söz konusu kiliseyi restore etme çal??malar?na asl?nda Avrupa Birli?i’nin Kutsal Ermeni Kilisesi Akdamar’? UNESCO taraf?ndan Dünya Kültür Miras? Listesine almas? nedeniyle olu?an bask?lar sonucu” ba?lad??? belirtilmi?tir. Ayr?ca ABD'de yay?nlanan Californian Courier online Van’da yap?lacak olan "törenin boykot edilmesi" ça?r?s?n bulunmu?tur.


Görüldü?ü gibi Türkiye’nin bu tür giri?iminin Ermeniler için fazla bir anlam ifade etmedi?i hem Oskanyan’?n aç?klamalar?ndan hem de Ermeni bas?n?ndan net bir ?ekilde anla??lmaktad?r.  Di?er yandan Ermenistan yönetimi s?n?r?n kapal? olma nedeninin kendi d?? politikalar?ndan kaynakland???n? yine göz ard? etmekte  ve kendisine zeytin dal? uzatan Türk taraf?n?n bu giri?iminin alt?nda bile kötü niyet aramaktad?r.  

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »