Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

HRANT D?NK TASARISI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
29 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!âJĞellspacing="0" ceŽÿ HRANT D?NK TASARISIB

Amerikan Senatosu D?? ?li?kiler Komitesi Hrant Dink’in öldürülmesini k?nayan, 301. maddenin kald?r?lmas?n? ve  Türkiye’nin Ermenistan’la ili?ki kurmas?n? isteyen  bir tasar?y? baz? de?i?ikliklerle kabul etti.

™ili?ki kurmas?n? isteyen  bir tasar?y? baz? de?i?ikliklerle kabul etti.

Hrant Dink’in öldürülmesinin Senato’yu neden bu kadar ilgilendirdi?i veya bu tür olaylar Senato’nun ilgisini çekiyorsa neden dünyan?n ba?ka yerlerindeki cinayetlerin veya terör olaylar?n?n ve mesela hemen her gün Irak’ta yüzlerce ki?inin öldürülmesinin k?nanmad??? sorular? akla geliyor. Di?er yandan Di? ?li?kiler Komisyonu tasar?s? ancak Senato taraf?ndan ileride onayland?ktan sonra hüküm ifade edece?inden, amaç  k?nama ise bunun  için çok geç kal?nd??? da görülüyor.

Ancak daha yak?ndan bak?l?nca söz konusu tasar?n?n asl?nda Hrant Dink’in öldürülmesiyle pek ilgilenmedi?i, bu cinayetin uyand?rd??? büyük yank?lardan yararlanarak, Hrant Dink’in ismi kullan?lmak suretiyle ba?ka hususlar?n Senato’ya kabul ettirilmeye çal???ld??? anla??l?yor.

Bunlardan birincisi malum soyk?r?m iddialar?d?r. Tasar?da Hrant Dink’in Ermeni soyk?r?m? hakk?nda konu?tu?u için Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine göre  hakk?nda kovu?turma yap?ld??? belirtiliyordu. Bunun ne derecede do?ru oldu?u ba?ka bir konudur. Burada önemli olan tasar?n?n  bir yerine, gözden kaçaca?? dü?ünülerek  Ermeni soyk?r?m? ifadesinin s?k??t?r?lm?? olmas?d?r.  Tasar? bu haliyle kabul edilseydi Ermeni Diasporas?  Amerika’n?n Ermeni soyk?r?m?n? tan?d???n?  ileri sürerek büyük yaygara kopartacakt?. Ancak biraz çocukça olan bu tertip kimseyi kand?rmad?. Bu ifadelere itiraz edildi ve Senatör Richard Lugar’?n gayretiyle Hrant Dink’in Ermeni katliam?ndan soyk?r?m olarak bahsetti?i için  hakk?nda kovu?turma yap?ld??? yolunda bir de?i?iklik yap?ld? ve tasar? ancak bundan sonra kabul edilerek genel kurula gönderildi.

Ermeni militanlar?n?n propaganda zihniyeti benimsendi?i takdirde  Senato D?? ?li?kiler Komitesi’nin  bu de?i?ikli?i yapmakla Ermeni soyk?r?m iddialar?n? reddetti?i  ve bunlar? basit bir katliam olarak gördü?ü  dahi ileri sürülebilir.

Tasar?n?n karar bölümünde Türkiye’nin Ermenistan’la diplomatik, siyasi ve ekonomik tüm ili?kileri kurmas? talebi de Hrant Dink’in ölümüyle ilgili de?ildir. Bunlar Ermenistan’?n talepleridir ve esas itibariyla Amerikan hükümeti taraf?ndan da benimsenmektedir. Türkiye ise, ilke olarak, Ermenistan’la  ili?ki kurulmas?na kar?? de?ildir. Ancak bundan önce Ermenistan’?n i?gal etmi? oldu?u Azerbaycan topraklar?ndan çekilmesini beklemektedir. Bu olmadan Türkiye’nin Ermenistan’la bu tür ili?kiler kurmas? bu i?galin kabul edildi?i anlam?na gelir; Azerbaycan son derecede zor bir durumda  kal?r ve Karaba? sorunu çözümsüzlü?e mahkum edilir. Ermenilerin istedi?i de budur.

Bu tasar?n?n Türkiye’ye fazla zarar vermeyecek bir ?ekil almas? Amerikan Kongresi’ndeki s?k?nt?lar?m?z?n bitti?i anlam?na gelmemektedir. Temsilciler Meclisi’nde Hrant Dink’in ad?ndan yararlanan daha iki tasar? vard?r. As?l sorun olan soyk?r?m iddialar? hakk?nda ise hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde birer tasar? bulunmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.