Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

BA?KAN BUSHâ??UN 24 N?SAN MESAJI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
25 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ßÈÀ face="Verdana" size="2">Ba?kan Bush göreve geldi?inden beri her y?l 24 Nisan’da, yani Ermenilerin iddias?na göre sözde soyk?r?m?n ba?lad??? günde, bir mesaj yay?nlar. Ba?kan, geçen y?llarda oldu?u gibi bu y?l da mesaj?nda  “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmam??t?r.

Amerikan Ba?kan? bu sözcü?ü kullanmam?? ancak ayn? anlama gelebilecek  “kitle halinde öldürmeler” den bahsetmi?tir. Ayr?ca tehcir olay?n? “Yirminci Yüzy?l?n en deh?etli trajedilerinden biri”, “hiçbir zaman unutmamam?z gereken tüm insanl?k için bir trajedi” ve “tarihin korkunç bir k?sm?” olarak nitelendirmi?tir. K?saca Ba?kan Bush öteden beri kulland??? bir takti?e, bu y?l da ba?vurarak soyk?r?m dememekle Türkleri, e?anlaml? baz? deyimler kullanmakla da Ermenileri memnun etmeye çal??m??t?r.

Soyk?r?m sözcü?ünü bir saplant? haline getirmi? olan Ermeniler bu mesajdan pek memnun olmam??lard?r. ABD Hükümeti’ne yak?n Amerika Ermeni Asamblesi, yay?nlad??? bir bildiride bu nedenle üzüntü ve dü? k?r?kl???n? dile getirmi? ve 2000 y?l? seçim kampanyas? s?ras?nda söz vermesine ra?men soyk?r?m sözcü?ünü kullanmad??? için Ba?kan? ele?tirmi?tir. 24 Nisan için tatile girmi? gibi görünen Ta?naklardan henüz bir ses ç?kmam??t?r. Ancak onlar?n Asambleden daha sert ele?tirilerde bulunacaklar? muhakkakt?r.

Ba?kan?n mesaj? Türkiye’de, soyk?r?m sözcü?ünü kullanmad??? vurgulanmak suretiyle, haber baz?nda verilmi?tir.  Henüz, bizim bu yaz?m?z hariç, bu konuda yorum yap?lmam??t?r.  Yap?l?rsa kimsenin Ba?kana te?ekkür edece?i beklenmemelidir.  Zira soyk?r?m sözcü?ü hariç, Ba?kan?n ifadeleri Türk görü?lerine taban tabana z?tt?r. Ayr?ca Ba?kan Bush’un 1,5 milyon Ermeninin tehcir s?ras?nda kitle halinde öldürüldü?ünü hiçbir kayna?a dayanmadan iddia etmesi de herhalde Türkiye’de alk??lanacak de?ildir.

Mesaj?n ilginç bir k?sm? “o zaman?n tarihsel olaylar?n? Ermenistan'da ve Türkiye'de dürüstlükle ve duyarl?l?kla incelemeye çal??an ki?ileri övüyoruz” ifadeleridir. Bu sözlerle kastedilen, bu sat?rlar?n sahibi gibi soyk?r?m olmad???na inanan ve bunu bilimsel olarak kan?tlamaya çal??an yüzlerce Türk bilim adam? ve yazar? de?il, geçen Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde bir araya gelen Ermeni görü?lerini seslendiren otuz kadar, ço?u vak?f üniversitesi mensubu ki?ilerdir.

Mesajda dikkati çeken bir di?er husus, geçen y?l oldu?u gibi,  Geçici Adalet Uluslar aras? Merkezi’nin  (International  Center for Transitional Justice, ICTJ )yapt??? tahlilin, bu konuda son sözü söylemese bile, tehcir olay?n?n derinlemesine anla??lmas?nda önemli katk?da bulundu?u hakk?ndaki   ifadelerdir. Bu sözleri de?ifre edebilmek için biraz geri gitmemiz gerekmektedir. ICTJ Amerika’da bile tan?nmayan özel bir hukuk kurulu?udur. Feshedilmi? olan Türk- Ermeni Uzla?ma Komisyonu bu kurulu?a BM Soyk?r?m Sözle?mesinin 1915  

olaylar?na uygulan?p uygulanmayaca??n? sormu?tu. ICTJ haz?rlad??? raporda Sözle?menin geriye dönük uygulanamayaca??n?, bu nedenle de Türkiye’den tazminat ve toprak talep edilemeyece?ini bildirmi?ti. Ancak ICTJ, kendisine sorulmam?? olmakla beraber,  BM Sözle?mesi geriye dönük uygulansayd? 1915 olaylar?n? soyk?r?m sayaca?? kehanetinde bulunmu?tu. K?saca ICTJ’nin, Türkiye’nin “soyk?r?m?” tan?mas?, buna kar??l?k da Ermenistan’?n Türkiye’den tazminat ve toprak talep etmemesi gibi bir formül geli?tirmekte oldu?u anla??l?yordu.

Amerikan Ba?kan?n?n iki y?l üst üste bu önemsiz kurulu?a at?fta bulunmas? bu formülün Amerikan D??i?lerince benimsendi?ini göstermektedir. Türkiye’den toprak ve tazminat alacak gücü olmayan Ermenistan hükümeti, koalisyon orta?? Ta?naklar? susturabildi?i taktirde,  böyle bir çözüme taraftar olabilir. Buna kar??n, Türk kamuoyunda soyk?r?m ithamlar?na kar?? büyük duyarl?l?k bulundu?u ve gelmi? geçmi? tüm Türk Hükümetler soyk?r?m iddias?n? kesinlikle reddetmi? oldu?u için bu formülün Türkiye bak?m?nda bir anlam? yoktur.

Mesaj?n belki en önemli bölümü “Bu trajik olaylar?n ortak biçimde anla??lmas? ve Ermenistan ile Türkiye aras?nda normal ili?kilerin sa?lanmas? yönünde ortak komisyonlar kurulmas? dahil her türlü diyalogu te?vik ediyoruz” ifadeleridir.  Ba?bakan Erdo?an geçen y?l 14 May?s’ta Ba?kan Koçaryan’a gönderdi?i bir mektupta “tarihin tart??mal? bir bölümüne ???k tutmak üzere” tarihçi ve di?er uzmanlardan bir grup olu?turulmas?n? teklif etmi?ti.  Ba?kan Koçaryan ise sadece tarihi konular? de?il,  iki ülke aras?nda ask?da kalan tüm sorunlar? görü?mek üzere hükümetler aras? bir komisyon toplanmas? cevab?n? vermi?ti.  Ermenistan Ba?kan?n?n s?n?rlar?n aç?lmas? gibi sorunlara öncelik verip tarihi ara?t?rmalar? geri plana itmeye çal??t??? anla??ld???ndan bu giri?imden bir sonuç al?namam??t?.  Ba?kan Bush geçen y?lki mesaj?nda bu konuya de?inerek “Ba?bakan Erdo?an’?n bir Türk-Ermeni Ortak Komisyonu kurulmas? hakk?ndaki yeni önerisinden”  bahsetmi?ti. Bu y?lki mesajda da bu konuya de?inilerek ortak komisyonlar yolu dâhil ABD’nin iki ülke aras?ndaki diyalogu destekledi?i belirtilmi?tir. Bu kez önerinin Türkiye Ba?bakan?na ait oldu?undan söz edilmemesini Hamas liderlerinden Me?al’in geçen ?ubat ay?nda Ankara’ya yapt??? ziyaretin ABD’de yaratt??? olumsuz havaya ba?lamak mümkündür.  

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.