Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

UFUKTA ABD ?LE C?DD? 'TÜRBÜLANS' GÖRÜNÜYOR

Semih İDİZ
29 2007 - Milliyet

="justify">Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) y?ll?k toplant?s?nda bir konu?ma yapmak ve bize lay?k gördükleri ödülü almak için davet edildi?imiz Washington'da bulunuyoruz. Türk-Amerikan ili?kilerinin ele al?nd??? ATC toplant?s? bu y?l Ermeni tasar?lar?n?n a??r gölgesi alt?nda geçiyor. "Ermeni tasar?lar?" diyoruz zira sorun sadece Temsilciler Meclisi ile ya?anm?yor. Ayn?s? olmasa da benzeri bir tasar?, Türk kar??t? olan ve ba?kanl??a adayl???n? koymu? bulunan Senatör Joseph Biden taraf?ndan Senato'da sunulmu? bulunuyor. Amerikal? yetkililer, Senato'daki tasar?y? önlemenin Temsilciler Meclisi'ndekini önlemekten nispeten daha kolay oldu?unu belirtiyorlar. Bu yaz?y? okudu?unuz s?ralarda Senato'daki tasar?n?n ak?beti büyük olas?l?kla anla??lm?? olacak. Bu nedenle söz konusu yetkililerin ne denli hakl? olduklar?n? da görmü? olaca??z.

Taraflar inatla?maya gidebilir
Baz?lar?, Senato'daki tasar? geçerse, Temsilciler Meclisi'ndeki çok daha a??r olan tasar?n?n önünün aç?laca??n? belirtiyorlar. Di?erleri ise Kongre'nin ?imdilik sadece Senato'daki tasar?yla yetinebilece?ini söylüyorlar. Asl?nda kimse, tam olarak ne olaca??n? bilmiyor.
Bu arada, Irak için ek tahsisat konusunda Kongre'deki Demokratlar ile Ba?kan Bush aras?nda büyüyen kavgan?n da bu konuya yans?yabilece?ini söyleyenler var. Bush yönetimi Ermeni tasar?lar?n?n geçmesini engellemeye çal???rken, Kongre'yi ele geçirmi? olan Demokratlar da "Tarihi f?rsat yakaland?" diye tüm a??rl?klar?n? bu tasar?lardan yana kullan?yorlar. K?sacas?, taraflar?n bu konuda da bir "inatla?maya" gidebilecekleri belirtiliyor.

Kopu? noktas?
?ster Devlet Bakan? ve Ba?müzakereci Ali Babacan, ister Genelkurmay ?kinci Ba?kan? Orgeneral Ergin Saygun, ister TOBB Ba?kan? R?fat Hisarc?kl?o?lu, ister Türk-Amerikan ?? Konseyi Ba?kan? Ferit ?ahenk olsun, burada kürsüyü alan hemen hemen her Türk askeri veya sivil yetkili bu tasar?n?n geçmesinin Türk-Amerikan ili?kilerini fena halde zedeleyece?ini vurguluyorlar.
Özetle, Türkiye, gayet aç?k bir ?ekilde, bu i?in "geçi?tirilemeyece?ini", Ermeni tasar?lar?n?n geçmesi halinde bunun baz? konularda kopu? noktas?na varan olumsuzluklara neden olaca??n? belirtiyor.
Zaten ?u anda vahim ?ekilde Amerikan aleyhtar? olan Türk kamuoyunda yükselecek olan infial dalgas? da bunu adeta garantiliyor. Bir seçim y?l?nda olmam?z ise bu konunun iç siyasetin ba?l?ca malzemelerinden biri haline gelmesini ise kaç?n?lmaz k?l?yor.

Ufuktaki 'türbülans'
Uzun laf?n k?sas?, Irak'la ilgili geli?meler nedeniyle zaten içinden kolay ç?k?lamayan sorunlar?n ya?and??? Türk-Amerikan ili?kileri için ufukta çok ciddi "türbülans" görülüyor.
ATC'nin y?ll?k toplant?s?na her iki taraftan kat?lan yetkililerin bu olumsuz görüntüyü da??tmak amac?yla Türk-Amerikan ili?kilerinin önemine dair sarf ettikleri güzel sözlerin ise bu durumda havada kalaca?? a?ikâr.
??in belki daha da vahim olan boyutu, ABD Kongresi'ndeki bu tasar?lar?n geçmesi halinde Türkiye ile Bat? aras?ndaki ili?kinin de darbe yiyecek olmas?d?r. Zira Türkiye'de sadece Amerikan aleyhtarl??? de?il, Bat? aleyhtarl??? da yükseli?e geçmi? bulunuyor. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »