Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AHDAMAR K?L?SES??N?N AÇILI?INA TEPK?LER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
30 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!âJĞ="justify">Ahdamar Kilisesi’nin restore edilip törenle ziyarete aç?lmas? Ermeni çevrelerinde tepkilere neden oldu. Bunlar?n ortak noktas? Türkiye’nin ele?tirilmesidir. Bunlardan en önemli gördü?ümüz baz?lar? hakk?nda a?a??da k?sa bilgi veriyoruz.Rkanl??? Sözcüsü Vladimir Karabetyan 28 Mart’ta bu konuda yapt??? bir aç?klamada, haçs?z da olsa kilisenin restore edilmesinin olumlu bir geli?me oldu?unu ve Türkiye’nin ?imdiye kadar izledi?i Ermeni an?tlar?n? ihmal ve tahrip etmek politikas?ndan vazgeçilece?ini gösterdi?ini belirttikten sonra vaktiyle bu bölgelerde  yo?un bir biçimde ya?ayan Ermenilerin 20. asr?n ba?lar?nda  öldürüldüklerini veya sürüldüklerini,  uygulanan soyk?r?m politikas?n?n kutsal yerlerin ve an?tlar?n tahrip edilmesini  de içerdi?ini, Ani ve Mu? gibi bir düzine kadar kendi haline terk edilmi? veya çok kere kasten tahrip edilmi?  eserler için  Ahdamar’la ayn? yakla??m?n gösterilece?ini ümit ettiklerini söylemi?tir.

Sözcü Ahdamar’?n aç?l???n?n Türkiye-Ermenistan ili?kilerin geli?tirilmesi için bir f?rsat olu?turmad???n?, bu nedenle  aç?l??a küçük bir heyet gönderdiklerini ifade ettikten sonra heyet için Türkiye’nin s?n?r?n? bir gün bile aç?lmam?? olmas?n? ele?tirmi?, ayr?ca aç?l??la ilgili bildirilerde  “Ermeni” kelimesinin kullan?lmam?? olmas?n?n,  Türk Hükümeti’nin sadece tarihe kar?? de?il kendi  Ermeni az?nl???na kar?? da ta??d??? sorumluluktan  kaçt???n?  gösterdi?ini iddia etmi?tir.

Sözcü ayr?ca bu aç?l???n ABD Kongresinde Ermeni soyk?r?m? tasar?lar?n?n görü?üldü?ü bir tarihe rastlamas?n?n tesadüf olmad???n?  bildirerek   Ermenistan ve Ermenilerin  gerçek bir uzla?maya götürmeyen ve kamu oyunu etkilemeye yönelik bu gibi jestleri kabul etmek istemediklerini  söylemi? ve  Ermenistan ile olan s?n?rlar?n? açmas? ve  normal ili?kiler kurmas? için uluslararas? toplumun Türkiye’yi te?vik etmesi gerekti?ini belirtmi?tir.

Aç?l??a davet  edildi?i anla??lan, geçen yaz Türkiye’ye gelip de  soyk?r?m iddialar?n? ortaya atan Ecmiyazin’deki Ermeni Patri?i ad?na yap?lan bir aç?klamada, Ahdamar Kilisesi,  ?stanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ne ba?lanmak yerine, müzeye dönü?türüldü?ü için Patrik Karekin II’nin aç?l?? törenine kat?lmayaca?? bildirilmi?tir.

Beyrut yak?nlar?ndaki Antelias’ta oturan Kilikya Patrikhanesi’nden yap?lan bir aç?klamada Türkiye Ermeni soyk?r?m?n? tan?may? reddetti?i içim Patrik Aram II’nin aç?l?? törenine kat?lmayaca?? ifade edilmi?tir.

Avrupa Birli?i’nde Ermeni menfaatlerini korumak amac?yla  bir çok Ermeni derne?i taraf?ndan ortakla?a kurulan, Ta?nak e?ilimli  “Adalet ve Demokrasi ?çin Avrupa-Ermeni Federasyonu” ise  restorasyon giri?imlerinin asl?nda Türkiye’deki Ermeni kilise ve an?tlar?n?n Ermeni niteli?ini ortadan kald?rmak amac?yla yap?ld???n?, zira kiliseye “Akdamar” isminin verildi?ini, Kiliseye haç konmad???n?, kilisenin Müslüman-Türk sanat?n?n bir tan??? oldu?unun iddia edildi?ini ancak kilisenin yap?ld??? y?llarda Türklerin Orta Asya bozk?rlar?nda göçebe olarak ya?ad???n?,  son zamanlarda bu bölgedeki haçkar’lar?n (ta?tan yap?lm?? büyük Ermeni haçlar?) ortadan kald?r?ld???n?n duyuldu?unu,  Ermeni soyk?r?m?ndan önce Türkiye’de 2359 kilise, manast?r ve di?er yap?t?n bulundu?unu, günümüzde bunlar?n hemen hepsinin tahrip edilmi? oldu?unu veya amaçlar? d???nda kullan?ld???n?, aç?l?? törenin ABD Kongresindeki soyk?r?m tasar?lar?n?n kabulünü önlemeyi amaçlad???n? ve Türkiye samimi olsayd?, ba?ta  Ermeni kilisesine ait olanlar  olmak üzere, el konulmu? Ermeni  mallar?n?  daha önce geri vermi? olmas? gerekti?i bildirilmektedir.

Ahdamar Kilisesi’nin aç?l???na dair bu görü? ve tepkiler hakk?nda yorum yapmay? okuyucular?m?za b?rak?yoruz.

?üphesiz ba?ka görü? ve tepkiler de olacakt?r. Bunlar?n içinde  Türkiye’nin  kar??l?k beklemeden bir iyi niyet jesti yapm?? oldu?unu takdir eden olup olmayaca??n? merak ediyoruz.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.