Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? SORUNU VE ?FADE ÖZGÜRLÜ?Ü

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
27 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ŞçÀ€ face="Verdana" size="2">?fade özgürlü?ü, Türkiye dahil demokratik tüm ülkelerin anayasas?nda yer alan temel bir hakt?r. ?fade özgürlü?ü olmadan demokrasi olamaz. Hakaret hali hariç, ifade özgürlü?ü k?s?tlanamaz. Ne var ki, Ermeni Sorununun tart???lmas?nda gerek Türkiye’de ve gerek demokrasinin be?i?i olarak bilinen Amerika’da ifade özgürlü?ünün dolayl? veya dolays?z yollarla k?s?tlanmak istendi?i görülmektedir. ?fade özgürlü?ü genelde hükümetler veya yerel makamlar taraf?ndan k?s?tlan?r. Ancak, Ermeni Sorununda resmi makamlar ifade özgürlü?ünden yanayken, k?s?tlama koyanlar Ermeni ve Türk Özel Ki?i ve Kurulu?lard?r. Bu konuda son aylarda ba?l?ca dört olay oldu?unu görüyoruz.  

Birincisi, geçen Eylül ay?nda Bilgi Üniversitesi’nde yap?lan konferansta, ?srarl? talep ve ricalara ra?men, soyk?r?m iddialar?n? kabul etmeyen Türk bilim adamlar?n?n ça??r?lmam??, hatta dinleyici olarak dahi salona al?nmam?? olmas?d?r.  

?kincisi, Ermeni Sorununda tüm görü?lerin ortaya konmas? amac?yla 15-17 Mart’ta ?stanbul Üniversitesi’nce düzenlenmi? konferansa davet edilen Ermeni bilim adamlar?n?n, ikisi hariç kat?lmamas?d?r. Ermeni görü?lerini benimseyen Türk bilim adamlar? da, çok kere mazeret bile göstermeden konferansa kat?lmam??lard?r. Böylelikle bu konudaki tüm dü?üncelerin ortaya ç?kmas?n? engellemi?lerdir.  

Üçüncüsü, PBS ad?ndaki bir Amerikan Televizyon Kanal?’n?n tamamen Ermeni iddialar?n? sergileyen bir film gösterdikten sonra, Türk ve Ermeni görü?lerinin ifade edildi?i bir panelin yay?nlanmamas? için Amerika’daki Ermeni çevrelerinin açt??? büyük kampanyad?r.  

Dördüncüsü Emekli Büyükelçiler Gündüz Aktan ve Ömer Engin Lütem’in 26 Mart 2006 tarihinde Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde verecekleri bir konferans?n a??r? Ermenilerin tehditleri sonucunda önlenmesidir.  

Bu dört olay, ayn? tarih ve ayr? yerlerde cereyan etmi? olmakla beraber ayn? niteli?i ta??maktad?r: Sadece bir görü?ün dile getirilmesi, di?er bir deyimle ifade özgürlü?ünün engellenmesi.  

Türkiye hariç, bu engellemeleri yapanlara kar?? hemen hiç ele?tiri yöneltilmemesi, onlar? daha sald?rgan ve daha uzla?maz hale getirmekte, bu ise Ermeni Sorununun çözümüne katk?da bulunmaman?n yan?nda, anla?mazl???n daha da derinle?erek sürmesi sonucunu vermektedir.

 

 

 

 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.