Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AKDAMAR JEST? ANKARA'NIN ???NE YARADI MI?

Semih İDİZ
02 2007 - Milliyet

!âJÐellspacing="0" ceŽÿ *AKDAMAR JEST? ANKARA'NIN ???NE YARADI MI?Õ

Onuncu yüzy?la dayanan ve ?stanbul'daki birçok görkemli Osmanl? yap?s?ndan bildi?imiz Ermenilerin mimari dehas?n? yans?tan Akdamar'daki "Surp Kaç" (Aziz Haç) Kilisesi'nin restorasyonunda arzulanan amaç has?l oldu mu? ?ayet bu amaç, Amerikan Kongresi'ndeki Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n?n önünü kesmek idiyse, bunu söylemek zor.

ænünü kesmek idiyse, bunu söylemek zor. Erivan ve Ermeni lobisi de zaten bu iki konu aras?nda Ankara'n?n arzulad??? ilintinin kurulmamas? için çaba sarf ediyorlar
Bu arada, Türkiye'nin yaratmaya çal??t??? "ho?görü" izlenimini de yine Türkiye'nin sa?lad??? "kozlarla" gidermeye çal???yorlar. Bunlar?n ba??nda da ?unlar geliyor:
- Kilisenin ad? "Aziz Haç" olmas?na kar??n, geçmi?teki foto?raflar?nda aç?kça görülen kubbe üstündeki haç konamad?.
- Kiliseyle ilgili olarak yap?lan aç?klamalarla konu?malarda bu yap?n?n Ermeni kimli?ini yans?tan herhangi bir ifade kullan?lmad?.
- Ermenistan'dan gelen heyete konu?ma yapma ?ans? tan?nmad?.
- Aç?l?? töreni "ho?görü örne?i" olarak yans?t?lmaya çal???lmas?na ra?men, kapal? olan s?n?r kap?s? Ermeni heyeti için bir günlü?üne dahi olsa aç?lamad?.

'Ermenistan ikna etmeli'
Ermenistan D??i?leri Bakanl??? sözcüsü Vladimir Karapetyan da zaten, kilisenin restorasyonunu "çok güzel" olarak tan?mlamas?na ra?men, bu aç?l???n ABD Kongresi'nde Ermeni soyk?r?m? tasar?s?n?n görü?ülece?i s?raya rastlamas?n?n "tesadüf olmad???n?" belirtti.
Yukar?da s?ralad???m?z noktalara da i?aret ederek ?unlar? söyledi:
"Ermenistan, uluslararas? camiadan, münferit sembollerle ve jestlerle yetinmeyip aç?k s?n?rlar ve normal ili?kiler konusunda Türkiye'yi ciddi bir sürece girmesi için ikna etmesini istiyor."
Bu ko?ullarda aç?l?? törenine Ermenistan'dan, alt düzeyde olsa bile, bir heyetin niçin kat?ld??? sorusuna Ermeni D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan'?n verdi?i yan?t ise ?öyle:
"Oras?n?n bir Ermeni kilisesi oldu?unu göstermek ve Türkiye'nin propaganda oyununa gelmemek için kat?lmam?z ?artt?."
Bu sözlerin özellikle Bat?l? ülkelerde yank?lanaca?? kesin. Zira yaln?z Bat? kamuoyu de?il, dünya kamuoyu -bir iki istisna d???nda- Ermeni konusu gündeme geldi?inde, Türkiye'yi de?il Ermenileri dinliyor.

Ayin talebi ve siyasi konjoktür
Nitekim Bat? bas?n?nda bu konuda ç?kan yorumlarda, Türkiye'nin "neyi yapt???" de?il, "neyi yapamad???" konusunun daha çok i?lendi?i görülüyor.
Üzerinde durulan di?er konular aras?nda, Ermeni Patri?i Mesrob Mutafyan'?n, y?lda bir kez dahi olsa, kilisenin ayine aç?lmas? talebi ve Erivan'?n Do?u Anadolu'daki di?er Ermeni kal?nt?lar?na da sahip ç?k?lmas? arzusu yer al?yor.
Mevcut toplumsal "haletiruhiyemiz" ve içinde bulundu?umuz keskin siyasi konjonktür dü?ünüldü?ünde, bunlar?n Türkiye taraf?ndan yerine getirilebilecek ?eyler olmad??? a?ikâr.
Bu durumda, "Aziz Haç Kilisesi'nin restorasyonu, 'Türklerin ho?görüsünü' sergilemek yerine, dünyan?n dikkatini Ermeni meselesi üzerine daha da çok çekmeye mi yarad??" sorusu akla do?al olarak geliyor.
Kan?mca, bunun gibi iddial? jestlere soyunulacaksa, bunun ya eksiksiz yap?lmas? ya da hiç yap?lmamas? gerekiyor. Bu olaydan ç?kan bir ders varsa o da bu.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »