Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TRUMAN DOKTR?N? VE SOYKIRIM!

Özgen ACAR
03 2007 - Cumhuriyet

!àáPellspacing="0" ceŽÿ& TRUMAN DOKTR?N? VE SOYKIRIM!

Mart’ta uluslararas? alanda Türkiye ba?lant?l? baz? y?ldönümü törenleri düzenlendi. Önce "Truman Doktrini" nin 60. y?ldönümü kutland?. 2. Dünya Sava??'ndan sonra Yunanistan'da komünizm a??rl?kl? iç sava? ve Rusya'n?n Kars-Ardahan'?, Bo?azlar'?n denetimini istemesi kar??s?nda ABD Ba?kan? Harry S. Truman Amerikan Kongresi'nin ortak toplant?s?nda önemli bir konu?ma yapt?.

ÿ,n Kongresi'nin ortak toplant?s?nda önemli bir konu?ma yapt?. Yunanistan ve Türkiye'ye yönelik Sovyet yay?lmas?, komünist rejimin bask?s? önlenmeli, iki kom?u ülkeye kesenin a?z? aç?lmal?yd?. Haziranda D??i?leri Bakan? George Marshall , soyad?n? ta??yan bir planla kesenin a?z?n? açt?. ABD, Türkiye'ye y?llar boyu askeri ve ekonomik alanlarda toplam 53 milyar dolarl?k yard?m yapt?. Doktrinin söylemi, "Hava ne olursa olsun birlikteyiz" idi.1952'de Türkiye ve Yunanistan NATO'ya al?narak Sovyet tehdidinden uzakla?t?r?ld?, kanat ülke görevi verilerek silahl? kuvvetleri güçlendirildi.

Y?ldönümü nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson konutunda s?n?rl? say?da Türk d?? siyasa stratejistleri ile büyükelçilerini bir araya getirdi. Truman Doktrini hakk?nda kitap yazm?? olan Ohio Üniversitesi'nden Prof. Alonzo L. Hamby 'ye uydudan ba?lan?ld?. Prof. Hamby, Truman Doktrini'ni anlatt?, sorular? yan?tlad?. Wilson'un öncülü, ?u anda Pentagon'un 3 numaras? Eric Edelman '?n "aforoz" uygulamas? kalkm?? olacak ki ben de ça?r?lm??t?m. Prof. Hamby'nin konu?mas?nda, kalan bir bo?lu?a ?u soruyla dikkati çektim:

"Marshall Plan?'n?n süt tozu, peyniri ve ya?? ile büyümü? bir ku?a??n temsilcisi olarak Truman Doktrini'nin anlam ve önemini biliyorum. Ancak 1. ve 2. Dünya sava?lar? aras?ndaki bir benzerlik dikkatten kaç?yor. 1915'te Osmanl? bat?da Çanakkale'de sava??rken, ayn? günlerde Rusya do?uda Ermenileri k??k?rt?p ikinci cephe açarak Kars, Ardahan yöresine egemen olmak isteyince sözde Ermeni soyk?r?m? ya?anm??t?. 2. Dünya Sava?? sonras?nda da Sovyetler'in yine ayn? yöreyi, Kars ve Ardahan'? Türkiye'den istemesi üzerine Truman Doktrini do?mad? m?? Dolay?s?yla Rusya'n?n 1. ve 2. Dünya sava?lar? aras?nda ayn? bölgedeki isteklerinde hiçbir de?i?iklik yok. Truman Doktrini'ne de?inirken Kars ve Ardahan'dan söz etmediniz. Ke?ke konu?man?zda bu benzerli?e de de?inebilseydiniz... Ke?ke 1. Dünya Sava??'nda da Truman Doktrini olsayd? da Ruslar?n ayakland?rd??? Ermenilerin açt??? ikinci cephede böyle bir k?y?m ya?anmasayd?. ?u anda Amerikan Kongresi'nde 24 Nisan konusunda bir tasar? var. Bu tasar?n?n yanl??l???n?, bu k?yaslamay? yaparak Kongre'ye aktarmay? dü?ünür müsünüz?"

Truman Doktrini'ne burada bir nokta koyup bugünkü Amerikal? doktrincilere bir göz atal?m. O günün Ruslar? ile bugünün Amerikal?lar? aras?nda fark yok. Tek fark, o zaman Azerbaycan nefti (petrolü) öndeydi, bugün Irak petrolü gündemde...

Çe?itli yalan gerekçelerle Irak i?gal edildi. Kürtler Araplara; Sünniler ?iilere kar?? k??k?rt?ld?. Ülke, "de facto (fiilen)" olarak üçe bölündü. Bu kez Ermeniler de?il Kürt topluluklar ??mart?ld?. Ba?kan George W. Bush, Irak Anayasas?'nda hiçbir resmi unvan? olmayan Mesud Barzani 'yi Beyaz Saray'da t?pk? (sonradan Türkiye'ye Ba?bakanl?k yolu aç?lan) unvans?z Recep Tayyip Erdo?an gibi "Say?n Ba?kan" sözleri ile kabul etti. Celal Talabani Cumhurba?kan? yap?ld?.

?imdi gündemde Türkmenlerin yo?un oldu?u Kerkük var. Buradaki Araplar ba?ka yörelere göçe zorlan?yor. Aral?kta yap?lacak halkoylamas?ndan önce Kerküklü Araplar? toprak vaadi ve aile ba??na 15 bin dolarla ç?rak ç?kartacak tasar? yasala?t?. Yerlerine Kürt göçerlerin yerle?tirilmesine ba?land?. Böylece petrol bölgesi, Amerikan-?ngiliz ?irketlerinin denetiminde Kürtlere emanet ediliyor. Talabani de Türkiye'den toprak taleplerini a?z?nda gevelemeye ba?lad?. ABD'nin bilgisi alt?nda PKK'ye Kuzey Irak'tan silah sevk?yat? h?zlanarak sürüyor. Avusturya Ba?bakan? Kont Meternih 'in dedi?i gibi "Bir i?i sürüncemede b?rakmak istiyorsan komisyona havale et" sözü, Türk-ABD'li iki emekli generalin PKK ile ilgili görü?meleri için de geçerli. Bush kar??t? "Tutucu Ses" adl? olu?um Edelman'?, k??k?rtt??? patronu Savunma Bakan? Robert Gates 'i "Türkiye dü?man? olarak gördü?ünü, ikilinin PKK'yi destekledi?ini" öne sürüyor.

Kars-Ardahan ile Kuzey Irak-Güneydo?u Anadolu aras?ndaki olu?umlarda oynanan oyun ayn?, ancak oyuncular de?i?ik. 1915'te Ruslar?n k??k?rtt??? Ermeniler vard?. Bu kez Diyarbak?r-Kerkük odakl? alanda Amerikal?lar ve Kürtler var. Geçen hafta Va?ington'da yap?lan Türk-Amerika toplant?s?nda konu?an Gates, kat?l?mc?lara "Anti-Amerikan üsluba kar?? ç?k?lmal?" ricas?nda bulundu. Bir yandan Amerikan dü?manl???n?n tohumunu ekeceksin, sonra da Türkiye'de yükseltilen ulusçulu?un yans?malar?na kar?? ç?kacaks?n. Truman'a göre hani "birlikte olunacakt?"! ?n?allah, Va?ington akl?n? ba??na al?r da soyk?r?m? bu bölgede de hortlatacak ad?mlar atmaz.
Buruk Yunan Ulusal Günü ve Bush

Yunanlar, Osmanl?lar'dan ba??ms?zl??? ald?klar? 25 Mart 1821 tarihine ili?kin özgürlük gününü bu y?l buruk kutlad?lar. Türk-Yunan ulusal futbol tak?mlar? bir gece önce Avrupa Kupas? için Atina'da kar?? kar??ya geldi. Sahaya "Avrupa ?ampiyonu" unvan? ile ç?kan Yunanlar zaferlerinden emindiler. Kendi saha ve taraftarlar? önünde maç? kazan?p iki bayram? co?kuyla kutlayacaklard?.

Saha olarak Atina'daki Karaiskaki'nin seçilmesi bo?una de?ildi. Sahaya ad?n? veren Yeorgios Karaiskaki Yunan ba??ms?zl?k sava??n?n kahramanlar?ndan biriydi. Osmanl?'ya isyan eden Tepedelenli Ali Pa?a 'n?n hizmetkâr? idi. Pa?ay? satt?, Osmanl?'n?n yan?nda yer ald?. Ayaklanan Yunan çeteciler ile Osmanl?lar aras?ndaki çat??malarda ç?kar?na uygun olarak s?kça saf de?i?tirdi. 1827'de Atina'da bir çat??mada yaraland?ktan sonra 47 ya??nda öldü. Ne yaz?k ki k?rm?z?-beyazl? gençler, Yunanlar?n çifte zafer kutlamaya yönelik milimetrik hesaplar?n? bo?a ç?kard?lar.

Ancak Yunan ba??ms?zl?k günü o tarihten iki gün önce Va?ington'da, üstelik Beyaz Saray'da, görkemli bir biçimde kutland?. Kutlamaya Atina'dan giden bakanlar ile Amerika K?tas? Ortodoks Kiliseleri Ba?piskoposu Dimitrios da kat?ld?. Bush-Dimitrios'un kokla?ma boyutlar?na varan samimiyetleri görülecek cinstendi. Okurlar?m?z an?msarlar, 18. yy'da ABD Anayasas?'n?n tart???ld??? günlerde ABD'nin resmi dili olma oylamas?n? Yunanca, ?ngilizceye kapt?rm??t?. Yoksa bugün Bush, Dimitrios ile Yunanca konu?acakt?.
TC, AB'nin Pazar? ve Paral? Askeri

Avrupa Birli?i'nin (AB) 50. kurulu? y?ldönümü 25 Mart'ta, dönem ba?kan? Almanya'n?n ba?kenti Berlin'de toplulu?un mar?? Beethoven 'in 9. Senfonisi e?li?inde, havai fi?eklerle kutland?. Alman Ba?bakan? Angela ( Melek) Merkel , "müzmin AB aday?" Türkiye'yi davet etmedi. Oysa Ba?bakan ve Cumhurba?kan? aday? Erdo?an , tören için bavulunu çoktan haz?rlam??t?. Ku?kusuz Türk halk? da dü? k?r?kl??? ya?ad?.

Bayan Melek, bununla da yetinmedi, "Türkiye'nin üyeli?i 50 y?l sonra... AB'nin temel de?erleri H?ristiyan ve Yahudi kökenli geçmi?e dayan?yor" dedi. AB Komisyon Ba?kan? Jose Manuel Barroso , "ölme e?e?im ölme" gibilerden "Birli?in ne denli geni?leyece?ine ku?aklar karar verecek" aç?klamas? ile Bayan Melek'i destekledi.

AB, "Ortak Pazar" anlam?nda "Avrupa Ekonomik Toplulu?u" ad?n? ta??d??? günlerde, 1963'te Ankara Protokolü'nü, sonra Gümrük Protokolü'nü imzalad??? günlerde Türkiye'nin halk?n?n ço?unlu?unun Müslüman oldu?unu bilmiyor muydu? Hani din ayr?m? yapmak insan haklar?na kar??yd?? Hani AB'de insan haklar? vard??

Alman Büyükelçisi Eckart Cuntz da 50. y?ldönümü için 9. Senfonili bir konser daveti verdi. Almanya'ya k?rg?n, hatta k?zg?n hükümet üyeleri, D??i?leri yetkilileri davete kat?lmad?lar. An?ms?yorum, önceki y?ldönümlerinden birine Cumhurba?kan? Süleyman Demirel Çankaya Kö?kü'nde ev sahipli?i bile yapm??t?. Nereden nereye?

Bu çeli?kiyi, Türkiye'nin Berlin'e davet edilmeyi?inin nedenini sordu?um, iznini almad???m için ad?n? yazamad???m Alman Büyükelçili?i'nin en yüksek düzeydeki bir diplomat? "Biz Türkiye'nin üyeli?ine kar?? de?iliz. Ancak Türkiye'de öne ç?kar?lmak istenen ?slami olu?umlardan memnun de?iliz" dedi.

Bu olu?umlar ya?an?rken, k?sa bir süre önce Ankara'ya da gelen Alman Savunma Bakan? Frans-Josef Jung "Kurulmakta olan AB ordusuna Türkiye'nin kat?lmas?n?" istedi ve ekledi: "Türk ya da Müslüman askerler Alman ordusu için önemlidir." Anla??lan, Ortak Pazar'da Türkiye'ye verilen rol "pazar" ve AB'de de "paral? askerlik"ti.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »